Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Pułtusku

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku
- brak danych - 1944-1950
- brak danych - 1944 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes 580 j.a.
Dekret PKWN z dnia 21.VIII.1944 r. o trybie powołania organów administracji ogólnej I II instancji, starostwa powiatowe były organami wykonawczymi administracji ogólnej I instancji. Kompetencje organów administracji rządowej i częściowo samorządowej określały ustawy przedwojenne: rozporządzenie prezydenta RP z 19.I.1928 r. oraz ustawa z 23.III.1933 o częściowej zmianie ustroju terytorialnego. Na czele starostwa stał starosta, mianowany przez Ministra Administracji Publicznej, na podstawie wniosku wojewody i opinii Powiatowej Rady Narodowej. Starosta powiatowy jako przedstawiciel rządu miał obowiązek i prawo do wyłącznego reprezentowania rządu na uroczystych wystąpieniach. Do zakresu działania starosty powiatowego, jako szefa administracji ogólnej, należały wszystkie sprawy administracji państwowej na obszarze powiatu. W starostach powiatowych występowały następujące referaty: referat ogólny (sprawy ogólne, kancelaryjne); referat budżetowo-gospodarczy; referat społeczno-polityczny (sprawy polityczne, bezpieczeństwa publicznego, administracyjno-społeczne); referat administracyjno-prawny (sprawy ogólno-prawne, wyznaniowe, samorządowe, przesiedleńcze); referat wodno-prawny; referat karno-administracyjny; referat wojskowy; referat przemysłu i handlu; referat aprowizacji; referat opieki społecznej; referat zdrowia; referat odbudowy; referat kultury i sztuki; referat rolnictwa; referat samorządowy. Na mocy ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z 5 czerwca 1950 r. (Dz.U.R.P. Nr 14, poz.130) Starostwa Powiatowe zostały rozwiązane. Referat Ogólny (1944–1950): akta dotyczące organizacji starostwa i jego pracy biurowej, zarządzenia wewnętrzne, protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego, wykazy burmistrzów i wójtów, protokoły zjazdów starostów, odpraw burmistrzów i wójtów, narad gospodarczych, sprawozdania z działalności komisji kontroli społecznej, sprawozdania wójtów i własnych referatów, akta inspekcji przeprowadzonych w starostwie oraz w zarządach miejskich i gminnych, sprawy nadawania odznaczeń i orderów, dane statystyczne powiatu i gmin, akta dotyczące sytuacji społeczno-politycznej, współpracy z armią radziecką, organizacja obchodów 70-lecia urodzin J. Stalina (sygn. 1–83).
Referat Budżetowo-Gospodarczy (1945–1949): sprawozdania finansowe z odbudowy powiatu, spis spraw referatu, dane statystyczne w sprawach gospodarczych, akta Komunalnej Kasy Oszczędności w Pułtusku (sygn. 84–89).
Referat Społeczno-Polityczny (1944–1949): sprawy organizacyjne referatu, organizacja wieców, zjazdów, wyborów do sejmu, korespondencja w sprawie wykroczeń członków PPR, wykazy działających związków i stowarzyszeń, sprawozdania z działalności partii politycznych, organizowanych imprez i uroczystości politycznych, sprawozdania o stanie bezpieczeństwa (informacje o działaniach zbrojnego podziemia), współpraca z PUBP, MO i ORMO, sprawy wyznaniowe, sprawy kontroli ruchu ludności, korespondencja w sprawie klęsk żywiołowych i powodzi (sygn. 90–136).
Referat Administracyjno-Prawny (1944–1950): korespondencja dotycząca spraw konsularnych oraz kontroli ruchu ludności, m.in. spisy ludności, wykazy wysiedlonych Niemców, repatriantów z Niemiec i ZSRR, sprawy przesiedleń i wyjazdów na Ziemie Odzyskane, organizacji USC (sygn. 137–168).
Referat Karno-Administracyjny (1944–1949): protokoły i korespondencja w sprawach karno-administracyjnych, odpisy wyroków sądowych, orzeczeń ustalających narodowość obywateli, sprawozdanie z działalności referatu (1949) (sygn. 169–178).
Referat Przemysłowy (1945–1948): wykazy zakładów przemysłowych, rzemieślniczych i chałupniczych, akta kontroli młynów, rejestry rzemieślników, statut cechu szewców w Nasielsku (sygn. 179–198).
Referat Aprowizacji i Handlu (1944–1950): korespondencja w sprawach rolnictwa i zaopatrzenia ludności oraz dotycząca kontroli cen (w tym protokoły posiedzeń i sprawozdania Powiatowej Komisji Cen, cenniki), protokoły narad w sprawie zaopatrzenia i ustalania cen, spisy powierzchni użytkowych, wykazy zwierząt, dane statystyczne dotyczące zaopatrzenia, sprawozdania placówek handlowych (sygn. 199–227).
Referat Świadczeń Rzeczowych (1945–1947): sprawy realizacji obowiązkowych dostaw (korespondencja, wykazy, dane statystyczne, sprawozdania), scalanie gruntów i pobór podatku gruntowego (sygn. 228–255).
Referat Opieki Społecznej (1947–1948): sprawy przydziału wyprawek dla niemowląt, korespondencja dotycząca organizacji ośrodków zdrowia, nadzoru nad aptekami oraz przydziału baraków, sprawy Międzynarodowego Funduszu Pomocy Dzieciom (sygn. 256–261).
Referat Zdrowia (1944–1948): korespondencja dotycząca organizacji sieci placówek medycznych, zwalczania chorób zakaźnych, szczepień oraz ekshumacji zwłok żołnierzy, dane statystyczne na temat zdrowia i opieki medycznej, sprawozdania placówek medycznych, sprawozdania lekarza powiatowego (sygn. 262–288).
Referat Odbudowy (1944–1949): akta dotyczące odbudowy powiatu ze zniszczeń wojennych, w tym sprawy odbudowy zamku i kościołów w Pułtusku, budowy cmentarza żołnierzy armii radzieckiej oraz budowy kolejki wąskotorowej Pułtusk–Nasielsk (sygn. 289–313).
Referat Kultury i Sztuki (1945–1950): sprawozdania z działalności stowarzyszeń i instytucji kulturalnych, organizacja imprez, uroczystości, wystaw, afisze widowisk, sprawy lokali szkolnych, wykazy świetlic (sygn. 314–331).
Referat Pomiarów (1946–1949): sprawozdania z działalności referatu, korespondencja i wykazy punktów stałych, plany osiedli, spisy powierzchni użytkowych, korespondencja w sprawie rozgraniczenia gruntów (sygn. 332–342).
Referat Rolnictwa (1946–1949): sprawozdania z realizacji dekretu o reformie rolnej, wykazy zniszczeń wojennych, sprawy skupu, akcji siewnej, zwalczania pożarów, zmiany właścicieli gospodarstw, sprawozdanie referatu (sygn. 343–351).
Referat Wojskowy (1944–1948): korespondencja w sprawie świadczeń dla wojska, rozminowania powiatu oraz ekshumacji i porządkowania grobów, wykazy grobów i cmentarzy, sprawy zatrudniania byłych wojskowych, protokół posiedzenia Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza (sygn. 352–365).
Referat Odszkodowań Wojennych (1945): kwestionariusz rejestracji szkód wojennych w poszczególnych wsiach powiatu, rejestr zbiorczy szkód wojennych, sprawozdanie dyrektora UNRRA z objazdu po terenach przyczółkowych (sygn. 366–580).
Nr mikrofilmu 15124-15128

Amount of archival material

580

580

0

7.00

7.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.