Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Pułtusku

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku
- brak danych - [1939] 1944-1950 [1951]
- brak danych - 1939 - 1939
1944 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes 242 j.a.
Rady narodowe działające w latach 1944-1950 na terenie powiatu miały być demokratycznymi organami władzy ludowej. Zgodnie z treścią ustaw i dekretów dotyczących tworzenia rad narodowych, udział w ich tworzeniu miały mieć wszystkie organizacje i stowarzyszenia o charakterze demokratyczno- niepodległościowym. Do kompetencji terenowych rad narodowych należało: 1/ Planowanie działalności publicznej, a w szczególności ustalenie budżetu oraz planu świadczeń w naturze; 2/ Kontrola działalności organów wykonawczych z punku lojalności, celowości i zgodnie z zasadniczą linią KRN; 3/ Powołanie samorządowych organów wykonawczych; 4/ Zawieranie umów w sprawie zaciągania pożyczki. W myśl dekretu PKWN z 23.XI.1944 r. do zakresu działania samorządu terytorialnego należały sprawy zagraniczne i handlowe, wojskowe, wymiaru sprawiedliwości, komunikacji, poczty i telekomunikacji, lasów, waluty i ubezpieczeń oraz państwowych podatków, opłat, ceł. Samorząd terytorialny reprezentowany przez terenową radę narodową stanowił korporację prawa publicznego i posiadał osobowość prawną. Organem wykonawczym powiatowej rady narodowej był wydział powiatowy. PRN wybierała ze swego grona Prezydium, do zakresu Prezydium należało: 1/ Ustalenie porządku obrad i zwoływanie posiedzeń rady. 2/ Podejmowanie uchwał z ramienia rady narodowej. 3/ Czuwanie nad prawidłową działalnością wszystkich komisji rady. 4/ Sprawdzanie wykonania uchwał. 5/ Nadzór nad radnymi niższych stopni i zatwierdzanie ich uchwał. 6/Wykonywanie kontroli samorządu niższego stopnia. 7/Czuwanie nad frekwencją na posiedzeniach rady. 8/Sprawowanie funkcji wykonawczych Wydziału Powiatowego w przypadku zawieszenia w urzędowaniu lub w chwili rozwiązania tego organu. PRN wybierała członków Wydziału Powiatowego, do jego zadań należało:1/Przygotowanie materiałów na obrady PRN lub Prezydium; 2/Wykonanie uchwał rady; 3/Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach, nie zastrzeżonych kompetencjami rady lub prezydium; 4/ Zarządzanie majątkiem Powiatowego Związku Samorządowego; 5/ Nadzór nad działalnością organów wykonawczych samorządu; 6/ Składanie radzie systematycznych sprawozdań ze swoich czynności i wykonania uchwał. W wyniku ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej zniesione zostały stanowiska starosty, burmistrza i wójta, przestały także istnieć wydziały wojewódzkie i powiatowe. Powiatowa Rada Narodowa (1944–1950): sprawy organizacyjne, protokoły sesji PRN i posiedzeń Prezydium, nadzór nad działalnością miejskich i gminnych rad narodowych, w tym protokoły sesji, posiedzeń prezydiów i zarządów, wykazy radnych, sprawozdania (sygn. 1–27).
Wydział Powiatowy. Dział Ogólny ([1939] 1945–1950): sprawy organizacyjne, sprawozdania z działalności, sprawozdania i korespondencja dotycząca spraw podatkowych, spraw remontów, sytuacji gospodarczej wsi, zniszczeń wojennych, gospodarki komunalnej, usuwania z urzędów gminnych „kułaków i wyzyskiwaczy”, działalności OSP w Świerczach, miejsc pamięci narodowej, służby zdrowia (w tym statystyka chorób zakaźnych, budżety szpitali zakaźnych) i opieki społecznej, spraw mieszkaniowych, subwencji dla związków komunalnych, elektryfikacji, bibliotek, szkolnictwa (w tym działalności szkoły rolniczej w Golądkowie), sprawy osobowe i dyscyplinarne pracowników własnych i zarządów miejskich i gminnych, odprawy burmistrzów i wójtów, szkolenia, zmiany granic powiatu i jego podziału administracyjnego (w tym wykazy gmin i gromad, dane statystyczne, zmiany granic gmin, tworzenie i likwidacja gromad, charakterystyka gminy Gołębie), sprawozdania o stanie bezpieczeństwa publicznego, realizacja reformy rolnej, akcja przesiedleńcza, organizacja imprez politycznych, działalność Komunalnej Kasy Oszczędności (sygn. 28–90).
Dział Nadzoru nad Gminami (1945–1949): wybory wójtów i podwójtów (m.in. życiorysy, skargi na nadużycia), wybory sołtysów i podsołtysów, ich wykazy, zebrania sołtysów przed wyborami do sejmu (1947), wykaz pracowników zarządów miejskich i gminnych (1947), działalność komisji kontroli społecznej (powiatowej i gminnych), kontrole zarządów miejskich i gminnych, protokoły posiedzeń zarządów miejskich i gminnych (sygn. 91–117).
Dział Rachunkowy (1944–1950 [1951]): korespondencja w sprawach budżetowych wydziału oraz miast i gmin, zestawienia budżetowe i rachunkowe, budżety i sprawozdania budżetowe Powiatowego Związku Samorządowego, budżet administracyjny wydziału, budżety Wojewódzkiego Związku Samorządowego, budżety zakładów zdrowia i opieki społecznej, budżety administracyjne i sprawozdania rachunkowe miast i gmin, sprawozdanie rachunkowe przedsiębiorstw miejskich (1948), książka kasowa (1949–1951) (sygn. 118–227).
Referat Podatkowy (1945–1949): sprawy wymiaru i poboru podatków, odwołania, sprawozdania, rejestr ulg podatku gruntowego w gminie Kleszewo (1949) (sygn. 228–242).
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
79/32/0/1/1 Korespondencja w sprawach organizacyjnych 1944-1947 0
79/32/0/1/2 Protokóły posiedzeń Powiatowej Rady Narodowej w Pułtusku 1944-1948 0
79/32/0/1/3 Protokóły posiedzeń Powiatowej Rady Narodowej w Pułtusku 1948-1950 0
79/32/0/1/4 Protokóły posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady w Pułtusku 1945-1948 0
79/32/0/1/5 Protokóły posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pułtusku 1945-1950 0
79/32/0/1/6 Wybory miejskich i gminnych rad narodowych 1945 0
79/32/0/1/7 Protokóły Prezydiów Miejskich i Gminnych Rad narodowych i Zarządów Gminnych 1945 0
79/32/0/1/8 Działalność miejskich i gminnych rad narodowych /wykazy członkówrad, realizacja podatku gruntowego, sprawy opieki społecznej, akcja żniwna/ 1946-1948 0
79/32/0/1/9 Działalność różna.Protokoły Powiatowego Komitetu Współdziałania. Protokoły z kontroli podatku gruntowego.Powiatowej Komisji Funduszu Gospodarki Mieszkaniowej 1945-1947 0
79/32/0/1/10 Odpisy protokółów posiedzeń Powiatowej Rady Narodowej i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pułtusku 1945-1947 0
79/32/0/1/11 Protokóły z posiedzeń Powiatowej Rady Narodowej dotyczące projektu budżetu 1947-1948 0
79/32/0/1/12 Organizacja i ewidencja Rad Narodowych 1949 0
79/32/0/1/13 Sprawozdania z działalności Prezydium i PRN w Pułtusku w ważnych akcjach państwowych i lokalnych 1948-1949 0
79/32/0/1/14 Sprawozdania kwartalne z działalności gminnych rad narodowych powiatu pułtuskiego 1949 0
79/32/0/1/15 Protokóły z posiedzeń Prezydiów Miejskich i Gminnych Rad Narodowych 1949-1950 0
1 2 3 4 ... 6 7 8 9 10 ... 14 15 16 17

Amount of archival material

242

242

0

4.00

4.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.