Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Pułtusku

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku
Powiatowa Rada Narodowa i Prezydium PRN w Pułtusku 1950-1975
- brak danych - 1950 - 1975
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes 732 j.a. sygn. 1-732
spis zdawczo-odbiorczy Yes 200 j.a. sygn. 733-932
W pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej rady narodowe miały bardzo ograniczone kompetencje (najistotniejsze z nich były funkcje kontrolne), a faktyczna władza administracyjna w terenie skupiała się w rękach wojewodów i na szczeblu powiatowym starostów (burmistrzowie i wójtowie odgrywali mniejszą rolę). Sytuację zmieniła ustawa z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U., nr 14, poz. 130). Skasowała ona dotychczasowe terenowe organy administracji ogólnej (wojewodów i starostów i ich urzędy), a ich kompetencje przelała na rady narodowe, które stały się terenowymi organami jednolitej władzy państwowej. Jednocześnie radom narodowym przekazano także zadania organów administracji niezespolonej, podległych dotąd Ministerstwu Finansów, Ministerstwu Oświaty i Opieki Społecznej i Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego. Powiatowa Rada Narodowa kierowała na swoim terenie działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną, zapewniała ochronę porządku publicznego i czuwała nad przestrzeganiem praworządności demokratycznej, ochraniała własność społeczną i prawa obywateli, współdziałała w umocnieniu obronności państwa, wydawała przepisy prawne w ramach uprawnień nadanych jej przez ustawy, wybierała i odwoływała Prezydium rady oraz powoływała komisje rady, kierowała działalnością swych organów i rozpatrywała ich sprawozdania, uchwalała powiatowe plany gospodarcze i budżety oraz nadzorowała ich wykonanie, stanowiła o terenowych daninach, opłatach i świadczeniach, wykonywała kontrolę społeczną działalności urzędów, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji. Wydział Organizacyjny (1950–1975): protokoły sesji PRN (sygn. 1–95), uchwały PRN (1962–1974), działalność komisji PRN, spotkania posłów i radnych z wyborcami oraz interpelacje, postulaty ludności i ich realizacja, działalność Powiatowego Komitetu Społecznego Radiofonizacji Kraju, Komitetu Wystawy Rolniczej, Komitetu Frontu Jedności Narodowej, KP PZPR i POP, Komitetu Odbudowy Stolicy, Komitetu Obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego i Miasta (sygn. 107–169), protokoły posiedzeń Prezydium (sygn. 170–360), uchwały Prezydium, sprawozdania z realizacji uchwał PRN, plany pracy Prezydium, PRN, komisji i wydziałów, sprawozdania z działalności PRN i jej organów, program Prezydium PRN w zakresie przygotowania młodzieży do samodzielnego życia, sprawy organizacyjne, zarządzenia, decyzje i okólniki, postanowienia i wnioski, decyzje naczelników urzędów miast i gmin, zarządzenia naczelnika powiatu, sprawozdania starosty, informacje i sprawozdania wydziałów, informacje o wynikach kontroli gmin i w jednostkach podległych, sprawozdania z Konwentu Seniorów, sprawozdania statystyczne dotyczące rozpatrywania skarg i wniosków, plany pracy naczelnika i wydziałów oraz sprawozdania z ich realizacji, informacje z wykonania zadań objętych planem społeczno-gospodarczym, narady, zebrania, konferencje, zjazdy i odprawy organizowane przez Prezydium, zebrania wiejskie, sprawy podziału administracyjnego powiatu, w tym charakterystyka gromad i miast, projekt podziału administracyjnego, protokoły i zarządzenia, reforma podziału wsi powiatu, sprawy wyborów do sejmu, (sygn. 476–483), kontrole zewnętrzne Prezydium, kontrole jednostek podległych (m.in. sprawozdania z działalności, analizy zagadnień omawianych na sesjach i posiedzeniach prezydiów rad niższego stopnia, sprawozdania z przeprowadzonych kontroli jednostek podległych, protokoły sesji i posiedzeń prezydiów rad niższego stopnia, sprawy personalne, sprawy dotyczące MO, Kolegium Karno-Administracyjnego, straży pożarnej oraz strat powodziowych, czyny społeczne, program współdziałania z organizacjami społecznymi, wnioski o nadanie odznaczeń i odznak (sygn. 1–525).
Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego (1961–1975): protokoły posiedzeń Kolegium Zespołu ds. Koordynacji Inwestycji, sprawy organizacyjne, plany rozwoju gospodarki powiatu pułtuskiego (1966–1970, 1971–1975), wskaźniki i zadania rozwoju, plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania z wykonania Narodowego Planu Gospodarczego, plan gospodarczy i plan rozwoju miasta Nasielska, spisy zadań inwestycyjnych, lokalizacja pod budowę zakładów przemysłowych, opinie lokalizacyjno-koordynacyjne, materiały dotyczące lokalizacji zakładów im. Róży Luksemburg, czyny społeczne (1971–1972), podział dotacji finansowych i materiałów budowlanych, bilans siły roboczej, wykaz pracowników i plany urlopowe (sygn. 526–609).
Wydział Spraw Wewnętrznych (1950–1975): organizacja i zakres działania wydziału, akta spraw ogólno-organizacyjnych komórek wojskowych, rejestracja poboru, listy poborowych, odroczenia, przedterminowe zwolnienia, protokoły Powiatowej Komisji Poborowej, sprawozdania i protokoły z narad, sprawy budżetowo-gospodarcze dotyczące pracy referatu wojskowego, kontrole przeprowadzone w urzędach gmin i USC, nadzór nad działalnością stowarzyszeń, głównie kółek rolniczych i klubów sportowych (1962–1973, informacja w sprawie nielegalnego wyrobu i sprzedaży alkoholu (1972) (610–627).
Wydział Finansowy (1955–1975): uchwały GRN w sprawach finansowych, budżet PRN (1973–1974), plany finansowe, sprawozdania z realizacji zadań finansowych i gospodarczych, protokoły z przeprowadzonych kontroli jednostek podległych, gospodarka i administracja lokalowa, remonty, program rozwoju Spółdzielni Ogrodniczej (1971) (sygn. 628–640).
Wydział Oświaty (1950–1964): umowy o pracę nauczycieli, programy działania placówek oświatowych, kultury i turystyki, sprawozdania, realizacja postulatów (sygn. 641–646).
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu (1952–1975): protokoły posiedzeń Powiatowego Zespołu Rolnego i Powiatowego Zespołu Koordynacji i Skupu, umowy o dzierżawę obwodów łowieckich, nadzór nad gospodarką łowiecką w obwodach, sprawozdania z inspekcji prezydiów rad niższego stopnia przez wydział, protokoły, sprawozdania i informacje dotyczące rolnictwa, protokoły z kontroli gminnych spółdzielni i kółek rolniczych, plany gospodarczo-finansowe, inwestycje i remonty, uwłaszczenia (sygn. 647–672).
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (1950–1971): dokumentacja fizjologiczna i geotechniczna „Pułtusk-Wyspa”, projekt drogowy „Pułtusk-Wyspa”, zastawienia kosztów projektu „Pułtusk-Wyspa”, projekt zagospodarowania rynku, inwentaryzacja urbanistyczna Skarpy, kanalizacja miasta, dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wód podziemnych, projekt i kosztorys oczyszczalni ścieków, projekty kotłowni w dzielnicy przemysłowej (zazielenienie terenu, drogi, place chodniki, sieć zewnętrzna, odpylarka spalin, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka elektroenergetyczna), Dom Nauczyciela (projekt konstrukcyjno-budowlany, instalacja wodno-kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, instalacja wentylacyjna, kosztorys), projekty przebudowy sądu powiatowego oraz budynków gospodarczo-mieszkalnych (zagospodarowanie terenu), budynek PZU (projekty budowlane), Komenda Powiatowa MO (przebudowa), budynek mieszkalny przy placu Zjednoczenia 1 (rysunki konstrukcyjne i projekty techniczne, projekt odbudowy skrzydła „Stare Miasto”), budownictwo jednorodzinne (ulice Kościuszki i Zastodolna), korespondencja w sprawie Domu Kultury, budynek weterynaryjny, remonty budynków przy ulicach 1-go Maja 4, 14, 10, 19, 21 oraz Staszica 17, wykaz żołnierzy radzieckich poległych na terenie powiatu, budowa cmentarza żołnierzy radzieckich w Kleszewie, umowy najmu mieszkań, działek, gruntów, mienie opuszczone w Pułtusku (w układzie alfabetycznym wg ulic) (sygn. 673–762).
Książki meldunkowe (1950–1965): książki meldunkowe miasta Pułtuska, wiosek w pobliżu Pułtuska, książka meldunkowa internatu Liceum Pedagogicznego (1958–1961), skorowidz pobytu czasowego, książki meldunkowe miasta Wyszkowa (sygn. 763–932).
- brak danych -

Amount of archival material

932

732

0

12.61

9.95

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.