Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Gołębie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku
- brak danych - 1945-1954
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes 157 j.a.
Rady narodowe powstałe w 1944 r. miały być instytucjami adekwatnymi do potrzeb ustroju socjalistycznego. Rady narodowe działały w każdej jednostce podstawowego podziału terytorialnego państwa, a wiec w gminach, miastach, powiatach i województwach. Przyjęto podział trójszczeblowy: województwo - powiat, gmina /miast/. Podział ten, z określonymi modyfikacjami w ramach poszczególnych jego stopni, stanowił podstawę funkcjonowania rad narodowych i ich organów aż do końca 1975 r., kiedy to wprowadzono podział dwustopniowy, znosząc szczebel powiatowy. W pionie rady były zorganizowane na zasadzie hierarchicznego podporządkowania względem rad narodowych, z KRN władzę zwierzchnią i nadzorczą nad wszystkimi radami narodowymi. Od 1947 r. zwierzchni nadzór nad radami powierzono Radzie Państwa. W świetle obowiązujących przepisów prawnych, rady narodowe do 20 marca 1950 r., były organami uchwałodawczymi samorządu terytorialnego, a zarazem organami, planowania działalności publicznej oraz kontroli nad działalnością rządowych i samorządowych organów wykonawczych. Podstawową formą działalności rad były sesje, zwoływane co najmniej raz w miesiącu. Rada narodowa wyrażała swą wolę poprzez podejmowane na sesjach uchwały. Obradami kierował stały przewodniczący rady. Organami wewnętrznymi rad narodowych były ich prezydia i komisje stałe. Prezydium rady narodowej w latach 1944-1950 nie były organem wykonawczo-zarządzającym rady, lecz organem prezydialnym, a więc wewnętrznym, kierującym pracą rady, reprezentującym ją na zewnątrz oraz sprawującym bieżącą kontrolę. Zarząd gminy, będący organem kolegialnym, składał się z wójta, podwójciego i trzech członków zarządu. 20 marca 1950 postanowiono zreformować strukturę terenowych organów władzy i administracji państwowej na podstawie przepisów o jednolitej władzy państwowej. Podstawowe założenia strukturalne były następujące: zniesiono terenowe organy administracji ogólnej; rady narodowe stały się terenowymi organami jednolitej władzy państwowej; organami wewnętrznymi, a zarazem pomocniczymi rad narodowych pozostawały nadal stałe komisje, których liczbę znacznie zwiększono; prezydium rady stało się organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej, zobowiązanym do wykonywania jej uchwał, do reprezentacji rady na zewnątrz i organizowania jej pracy. Istotne zmiany w radach narodowych przyniósł 1954 r., kiedy to zniesiono istniejące gminy jako jednostki podziału terytorialnego państwa na terenach wiejskich, tworząc w ich miejsce nowe jednostki terytorialne w postaci gromad. GRN (1945–1950): sesje GRN i posiedzenia Prezydium (sygn. 1–4).
Zarząd Gminy. Dział Ogólno-Administracyjny (1945–1950): sprawy organizacyjne, posiedzenia Zarządu i komisji, kontrole wewnętrzne, sprawy osobowe, wybory radnych i sołtysów, narady sołtysów, kwestionariusze statystyczne gromad, opisy nieruchomości poniemieckich, działalność organizacji społecznych, obchody uroczystości (sygn. 5–21).
Dział Finansowo-Budżetowy (1945–1950): budżety i sprawozdania rachunkowe, sprawy poboru podatków, księgi dochodów i wydatków budżetowych, świadczenia obowiązkowe, sprawy Państwowej Pożyczki Odbudowy Kraju, sprawy cen, wykaz lasów prywatnych, piekarni, spółdzielni (sygn. 22–37).
Dział Gospodarki Gminnej (1945–1950): drogownictwo, sprawy rolnictwa, realizacji reformy rolnej, wykazy gospodarstw poniemieckich, dane statystyczne dotyczące rolnictwa, przemysłu, handlu, szkolnictwa, wykazy zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, narady w sprawach rolnictwa (sygn. 38–50).
Dział Administracji Społecznej (1945–1949): walka z analfabetyzmem, nauka dla pracujących, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, kontrole przeprowadzone przez Komisję Oświatową i Komisję Kontroli Społecznej, nominacje nauczycieli, odbudowa szkoły w Świerczach (sygn. 51–54).
Dział Administracyjny (1945–1949): sprawy referendum (1946) i wyborów do sejmu (1947), zestawienia wyników spisu powszechnego, zestawienia ludności pod względem wyznaniowym, nadzór nad USC i kontrola ruchu ludności, sprawy przesiedleńcze, repatriacja, wykazy ludności niemieckiej i nieruchomości poniemieckich, grobownictwo, sprawy wojskowe (rejestracja poborowych, rozminowanie, zasiłki dla rodzin rezerwistów), rejestracja szkód wojennych (sygn. 55–65).
Prezydium GRN. GRN (1951–1953): sesje GRN, posiedzenia Prezydium i komisji (sygn. 66–72).
Referat Ogólno-Administracyjny (1950–1954): sprawy organizacyjne, sprawozdania z działalności, zebrania i wybory sołtysów, spisy inwentarzowe wyposażenia szkół, dane statystyczne o gminie, sprawy werbunkowe, obowiązkowe dostawy, działalność Kolegium Orzekającego, kontrola ruchu ludności, książki meldunkowe gromad, organizacja wyborów do sejmu 1952 (sygn. 73–128).
Referat Finansowy (1951–1954): budżety i sprawozdania (własne i przedsiębiorstw gminnych), sprawozdania z realizacji planu finansowego i obowiązkowych dostaw (sygn. 129–138).
Referat Socjalny i Kulturalny (1951–1954): sprawy oświaty, kultury i sztuki (m.in. nominacje nauczycieli, odbudowa szkół, sprawy pomocy społecznej, drogownictwo, sprawy przemysłu, handlu i rzemiosła, grobownictwo wojenne, elektryfikacja wsi (sygn. 139–147).
Referat Rolny (1951–1954): narady w sprawie rolnictwa, dane statystyczne, wykazy lasów (sygn. 148–151).
Zarząd Gminy. Związek „Samopomoc Chłopska” (1946–1953): posiedzenia Zarządu Gminnego Związku „Samopomoc Chłopska”, wykazy członów, sprawozdania z działalności (sygn. 152–157).
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
79/38/0/1/1 Księga protokołów z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej w Gołębiach 1945-1949 0
79/38/0/1/2 Księga protokołów z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej w Gołębiach 1949-1951 0
79/38/0/1/3 Księga protokołów z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej w Gołębiach 1946-1950 0
79/38/0/1/4 Ksiega protokołów z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej w Gołębiach 1950 0
79/38/0/2/5 Spis akt z podziałem pracy. ( Instrukcja kancelaryjna, regulamin Biura Zarzadu Gminnego, wykaz akt) 1946 0
79/38/0/2/6 Dziennik korespondencyjny Zarządu Gminy - Rozporządzenie z 4 lutego 1945 roku 1945 0
79/38/0/2/7 Sprawy osobowe członków organów gminy ( wybór radnych gminnych, protokoły z wyborów sołtysów) 1946 0
79/38/0/2/8 Sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych ( wykazy zatrudnionych członków Komisji Gminnej Rady Narodowej, wybory sołtysów) 1948 0
79/38/0/2/9 Księga protokołów z posiedzeń Zarządu Gminy 1946-1949 0
79/38/0/2/10 Księga protokółów zebrań sołtysów Zarządu Gminy, rozpoczęta Księga protokołów z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej w Gołębiach dnia 25.09.1948 od nr 22 1948-1949 0
79/38/0/2/11 Księga protokółów zebrań sołtysów Zarządu Gminy 1950 0
79/38/0/2/12 Zebrania i urzędowanie ciał samorządowych ( protokoły z posiedzeń Gminnej Komisji Kontroli Społecznej, korespondencja) 1947 0
79/38/0/2/13 Zebrania i urzędowanie ciał samorządowych 1949 0
79/38/0/2/14 Zebrania i urzędowanie ciał samorządowych ( protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego i komisji GRN) 1949-1950 0
79/38/0/2/15 Kontrola wewnętrzna - nadzór. ( Protokoły gminnej Komisji Rewizyjnej, delegatów władz nadzorczych zarządzenia polustracyjne) 1947 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Amount of archival material

157

157

0

2.00

2.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.