Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Gzowo

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku
- brak danych - 1945-1954
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes 111 j.a.
Rady narodowe powstałe w 1944 r. miały być instytucjami adekwatnymi do potrzeb ustroju socjalistycznego. Rady narodowe działały w każdej jednostce podstawowego podziału terytorialnego państwa, a wiec w gminach, miastach, powiatach i województwach. Przyjęto podział trójszczeblowy: województwo - powiat, gmina /miast/. Podział ten, z określonymi modyfikacjami w ramach poszczególnych jego stopni, stanowił podstawę funkcjonowania rad narodowych i ich organów aż do końca 1975 r., kiedy to wprowadzono podział dwustopniowy, znosząc szczebel powiatowy. W pionie rady były zorganizowane na zasadzie hierarchicznego podporządkowania względem rad narodowych, z KRN władzę zwierzchnią i nadzorczą nad wszystkimi radami narodowymi. Od 1947 r. zwierzchni nadzór nad radami powierzono Radzie Państwa. W świetle obowiązujących przepisów prawnych, rady narodowe do 20 marca 1950 r., były organami uchwałodawczymi samorządu terytorialnego, a zarazem organami, planowania działalności publicznej oraz kontroli nad działalnością rządowych i samorządowych organów wykonawczych. Podstawową formą działalności rad były sesje, zwoływane co najmniej raz w miesiącu. Rada narodowa wyrażała swą wolę poprzez podejmowane na sesjach uchwały. Obradami kierował stały przewodniczący rady. Organami wewnętrznymi rad narodowych były ich prezydia i komisje stałe. Prezydium rady narodowej w latach 1944-1950 nie były organem wykonawczo-zarządzającym rady, lecz organem prezydialnym, a więc wewnętrznym, kierującym pracą rady, reprezentującym ją na zewnątrz oraz sprawującym bieżącą kontrolę. Zarząd gminy, będący organem kolegialnym, składał się z wójta, podwójciego i trzech członków zarządu. 20 marca 1950 postanowiono zreformować strukturę terenowych organów władzy i administracji państwowej na podstawie przepisów o jednolitej władzy państwowej. Podstawowe założenia strukturalne były następujące: zniesiono terenowe organy administracji ogólnej; rady narodowe stały się terenowymi organami jednolitej władzy państwowej; organami wewnętrznymi, a zarazem pomocniczymi rad narodowych pozostawały nadal stałe komisje, których liczbę znacznie zwiększono; prezydium rady stało się organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej, zobowiązanym do wykonywania jej uchwał, do reprezentacji rady na zewnątrz i organizowania jej pracy. Istotne zmiany w radach narodowych przyniósł 1954 r., kiedy to zniesiono istniejące gminy jako jednostki podziału terytorialnego państwa na terenach wiejskich, tworząc w ich miejsce nowe jednostki terytorialne w postaci gromad. GRN (1945–1950): sesje GRN, posiedzenia Prezydium i komisji (sygn. 1–8).
Zarząd Gminny. Dział Ogólno-Organizacyjny (1945–1950): posiedzenia Zarządu, kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników, wybory i narady sołtysów, odprawy burmistrzów, wójtów i sołtysów (odpisy), kwestionariusze szkód wojennych, dzierżawy, sprawy wyborów do rad narodowych, zebranie organizacyjne gminnego Komitetu Odbudowy Warszawy (sygn. 9–19).
Dział Finansowo-Budżetowy (1945–1950): budżety i sprawozdania (sygn. 20–37).
Dział Gospodarki Gminnej (1945–1949): drogownictwo, realizacja reformy rolnej, akcja scaleniowa, spisy powierzchni użytkowej i zasiewów (sygn. 38–39).
Dział Administracji Społecznej (1945–1950): organizacje szkolnictwa, remonty, zaopatrzenie szkół, nominacje nauczycieli, walka z analfabetyzmem, ewidencja ludności — kwestionariusze spisu powszechnego (1946), rejestry szkód wojennych (sygn. 40–44).
Prezydium GRN. GRN (1950–1954): sesje GRN (sygn. 45–49), posiedzenia Prezydium (sygn. 50–54), działalność komisji (sygn. 55–81).
Referat Ogólno-Organizacyjny (1950–1954): sprawy organizacyjne, sprawozdania z działalności, kontrole wewnętrzne, wykazy członków GRN i sołtysów, posiedzenia Gminnego Zespołu Rolnego i aktywu PZPR, sprawy wyborów do sejmu (1952), wybory sołtysów, zebrania gromadzkie, dane statystyczne o gminie, sprawy Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski, działalność komitetów: Obrońców Pokoju i Odbudowy Warszawy (sygn. 82–93).
Referat Finansowy (1950–1954): budżety i sprawozdania (sygn. 94–101).
Referat Rolny (1950–1953): spisy rolne, akcja siewna, dane statystyczne o wysokości plonów (sygn. 102–104).
Organizacje polityczne i społeczne (1946–1954): działalność OSP, Związku „Samopomoc Chłopska”, kół gospodyń wiejskich, TPPR, FN, ZMP, POP PZPR (sygn. 105–111).
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
79/39/0/1/1 Książka protokołów z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej i Prezydium 1945-1946 0
79/39/0/1/2 Księga protokołów z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej 1946-1950 0
79/39/0/1/3 Księga protokołów z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej ( odpisy), sprawozdania z działalności 1945-1950 0
79/39/0/1/4 Księga protokołów z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1947 0
79/39/0/1/5 Księga protokołów z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1948-1950 0
79/39/0/1/6 Akta Gminnej Komisji Kontroli Społecznej 1948 0
79/39/0/1/7 Akta Komisji Kontroli Społecznej Gminnej Rady Narodowej ( plany pracy, protokoły kontroli, sprawozdania) 1949 0
79/39/0/1/8 Akta Komisji Kontroli Społecznej 1949-1950 0
79/39/0/2/9 Sprawy osobowe członków organów gminnych, protokoły wyborów sołtysów, członków GRN , kwestionariusze osobowe 1945-1950 0
79/39/0/2/10 Sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych 1946-1947 0
79/39/0/2/11 Księga protokołów z posiedzeń Zarządu Gminnego 1946-1950 0
79/39/0/2/12 Odpisy protokołów z odpraw burmistrzów, wójtów i sołtysów 1946-1949 0
79/39/0/2/13 Protokoły z wyborów sołtysów 1945 0
79/39/0/2/14 Kontrola wewnętrzna, nadzór - protokóły z kontroli 1945-1946 0
79/39/0/2/15 Kontrola wewnętrzna, nadzór, protokoły z kontropli sprawozdanie z inspekcji generalnej- Zarządu Gminy 1948 0
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

111

111

0

1.50

1.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.