Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Kleszewo

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku
- brak danych - 1933-1954
- brak danych - 1933 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes 192 j.a.
Rady narodowe powstałe w 1944 r. miały być instytucjami adekwatnymi do potrzeb ustroju socjalistycznego. Rady narodowe działały w każdej jednostce podstawowego podziału terytorialnego państwa, a wiec w gminach, miastach, powiatach i województwach. Przyjęto podział trójszczeblowy: województwo - powiat, gmina /miast/. Podział ten, z określonymi modyfikacjami w ramach poszczególnych jego stopni, stanowił podstawę funkcjonowania rad narodowych i ich organów aż do końca 1975 r., kiedy to wprowadzono podział dwustopniowy, znosząc szczebel powiatowy. W pionie rady były zorganizowane na zasadzie hierarchicznego podporządkowania względem rad narodowych, z KRN władzę zwierzchnią i nadzorczą nad wszystkimi radami narodowymi. Od 1947 r. zwierzchni nadzór nad radami powierzono Radzie Państwa. W świetle obowiązujących przepisów prawnych, rady narodowe do 20 marca 1950 r., były organami uchwałodawczymi samorządu terytorialnego, a zarazem organami, planowania działalności publicznej oraz kontroli nad działalnością rządowych i samorządowych organów wykonawczych. Podstawową formą działalności rad były sesje, zwoływane co najmniej raz w miesiącu. Rada narodowa wyrażała swą wolę poprzez podejmowane na sesjach uchwały. Obradami kierował stały przewodniczący rady. Organami wewnętrznymi rad narodowych były ich prezydia i komisje stałe. Prezydium rady narodowej w latach 1944-1950 nie były organem wykonawczo-zarządzającym rady, lecz organem prezydialnym, a więc wewnętrznym, kierującym pracą rady, reprezentującym ją na zewnątrz oraz sprawującym bieżącą kontrolę. Zarząd gminy, będący organem kolegialnym, składał się z wójta, podwójciego i trzech członków zarządu. 20 marca 1950 postanowiono zreformować strukturę terenowych organów władzy i administracji państwowej na podstawie przepisów o jednolitej władzy państwowej. Podstawowe założenia strukturalne były następujące: zniesiono terenowe organy administracji ogólnej; rady narodowe stały się terenowymi organami jednolitej władzy państwowej; organami wewnętrznymi, a zarazem pomocniczymi rad narodowych pozostawały nadal stałe komisje, których liczbę znacznie zwiększono; prezydium rady stało się organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej, zobowiązanym do wykonywania jej uchwał, do reprezentacji rady na zewnątrz i organizowania jej pracy. Istotne zmiany w radach narodowych przyniósł 1954 r., kiedy to zniesiono istniejące gminy jako jednostki podziału terytorialnego państwa na terenach wiejskich, tworząc w ich miejsce nowe jednostki terytorialne w postaci gromad. Akta z okresu II Rzeczypospolitej (1933–1942): rejestry poborowe podatków i opłat z poszczególnych sołectw (sygn. 34–81).
Zarząd Gminny. Dział Ogólno-Organizacyjny (1945–1950): posiedzenia Zarządu, sprawozdania z działalności, sprawy organizacyjne, kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników, wykazy sołtysów, zebrania sołtysów, sprawy majątku gminy i gromad, akcja przesiedleńcza (sygn. 1–20).
Dział Finansowo-Budżetowy (1945–1950): budżety i sprawozdania, sprawy poboru podatku gruntowego (sygn. 21–33).
Dział Gospodarki Gminnej (1945–1953): drogownictwo, dane statystyczne dotyczące rolnictwa, produkcji rolnej i realizacji reformy rolnej, rejestry pomiarowe wsi po scaleniu gruntów, sprawy klasyfikacji gruntów, obowiązkowe dostawy, sprawy hodowli, przemysłu i handlu (sygn. 82–100).
Dział Administracji Społecznej (1945–1950): organizacja szkolnictwa, remonty i zaopatrzenie szkół, nominacje nauczycieli, walka z analfabetyzmem, sprawy opieki społecznej i ochrony zdrowia (sygn. 101–108).
Dział Administracyjny (1945–1948): sprawy referendum (1946) i wyborów do sejmu (1947), ewidencja i kontrola ruchu ludności, grobownictwo, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, rejestracja szkód wojennych, odbudowa ze zniszczeń, dane statystyczne o handlu, rzemiośle i urzędach administracji, kopie wyroków z działalność przeciw „władzy ludowej” do ogłoszenia publicznego (1946–1947) (sygn. 109–122).
Prezydium GRN. GRN (1945–1954): sesje GRN, sprawozdania z działalności, sprawy osobowe członków rady i pracowników gminnych, wykazy radnych i sołtysów (sygn. 123–139), posiedzenia Prezydium (sygn. 140–147), działalność komisji (sygn. 148–162).
Referat Ogólno-Administracyjny (1950–1954): zebrania gromadzkie, narady i wybory sołtysów, obowiązkowe dostawy, sprawy podziału administracyjnego (sygn. 163–172).
Referat Finansowy (1950–1954): pobór podatków, świadczenia w naturze, korespondencja w sprawach finansowych, m.in. etatów i funduszu płac (sygn. 173–176).
Referat Rolny (1950–1954): spisy rolne, dane statystyczne o rolnictwie, plan produkcji rolnej (1951), sprawy oświaty, w tym zestawienia wyników nauczania, sprawozdania placówek oświatowych i kulturalnych, nominacje nauczycieli, walka z analfabetyzmem (sygn. 177–185).
Różne (1946–1954): działalność komitetów: Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju i Obrońców Pokoju, TPPR, FN, Związku „Samopomoc Chłopska” (sygn. 186–192).
Nr mikrofilmu 15142
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
79/40/0/-/1 Protokół z posiedzen Zarządu Gminnego 1947-1948 0
79/40/0/-/2 Protokóły z posiedzeń Zarządu Gminnego Kleszewo 1949 0
79/40/0/-/3 Sprawozdania Zarządu Gminnego Kleszewo na czas od 15.02.1945 do 1.10.1945 roku 1945 0
79/40/0/-/4 Różne : sprawozdania dotyczace działalnosci Gromadzkiej Rady Narodowej wykazy członków rady, programy obchodów świat państwowych 1949-1950 0
79/40/0/-/5 Sprawy organizacyjne - instrukcja kancelaryjna regulamin Biura Zarządu Gminnego, instrukcja krótka charakterystyczna gminy 1946 0
79/40/0/-/6 Sprawy organizacyjne - dane statystyczne n.t. gminy, okólniki i instrukcja 1947 0
79/40/0/-/7 Sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych 1945-1946 0
79/40/0/-/8 Sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych 1946 0
79/40/0/-/9 Wykazy sołtysów i podsołtysów gminy Kleszewo oraz karty ewidencyjne 1948 0
79/40/0/-/10 Zebrania i urzędowanie ciał samorzadowych /protokóły z zebran i odpraw sołtysów, korespondencja, okólniki/ 1946 0
79/40/0/-/11 Protokóły z narad burmistrzów, wójtów, sołtysów oraz korespondencja w sprawie działalności Gromadzkiej Rady Narodowej 1947-1949 0
79/40/0/-/12 Zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, sprawozdania z działalności Gromadzkiej Rady Narodowej, korespondencja wykazy członków 1948 0
79/40/0/-/13 Zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, sprawozdania z działalności Gromadzkiej Rady Narodowej, korespondencja 1949 0
79/40/0/-/14 Kontrola wewnętrzna, nadzór - protokóły z przeprowadzonych w gminie kontrolii, zalecenia pokontrolne, korespondencja 1947 0
79/40/0/-/15 Kontrola czynności służbowych wójta na terenie gminy za 1948 1948 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Amount of archival material

192

192

0

3.00

3.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.