Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Kozłowo

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku
- brak danych - 1945-1954
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes 55 j.a. sygn 1-55
spis zdawczo-odbiorczy Yes 8 j.a. sygn. 56-63
Rady narodowe powstałe w 1944 r. miały być instytucjami adekwatnymi do potrzeb ustroju socjalistycznego. Rady narodowe działały w każdej jednostce podstawowego podziału terytorialnego państwa, a wiec w gminach, miastach, powiatach i województwach. Przyjęto podział trójszczeblowy: województwo - powiat, gmina /miast/. Podział ten, z określonymi modyfikacjami w ramach poszczególnych jego stopni, stanowił podstawę funkcjonowania rad narodowych i ich organów aż do końca 1975 r., kiedy to wprowadzono podział dwustopniowy, znosząc szczebel powiatowy. W pionie rady były zorganizowane na zasadzie hierarchicznego podporządkowania względem rad narodowych, z KRN władzę zwierzchnią i nadzorczą nad wszystkimi radami narodowymi. Od 1947 r. zwierzchni nadzór nad radami powierzono Radzie Państwa. W świetle obowiązujących przepisów prawnych, rady narodowe do 20 marca 1950 r., były organami uchwałodawczymi samorządu terytorialnego, a zarazem organami, planowania działalności publicznej oraz kontroli nad działalnością rządowych i samorządowych organów wykonawczych. Podstawową formą działalności rad były sesje, zwoływane co najmniej raz w miesiącu. Rada narodowa wyrażała swą wolę poprzez podejmowane na sesjach uchwały. Obradami kierował stały przewodniczący rady. Organami wewnętrznymi rad narodowych były ich prezydia i komisje stałe. Prezydium rady narodowej w latach 1944-1950 nie były organem wykonawczo-zarządzającym rady, lecz organem prezydialnym, a więc wewnętrznym, kierującym pracą rady, reprezentującym ją na zewnątrz oraz sprawującym bieżącą kontrolę. Zarząd gminy, będący organem kolegialnym, składał się z wójta, podwójciego i trzech członków zarządu. 20 marca 1950 postanowiono zreformować strukturę terenowych organów władzy i administracji państwowej na podstawie przepisów o jednolitej władzy państwowej. Podstawowe założenia strukturalne były następujące: zniesiono terenowe organy administracji ogólnej; rady narodowe stały się terenowymi organami jednolitej władzy państwowej; organami wewnętrznymi, a zarazem pomocniczymi rad narodowych pozostawały nadal stałe komisje, których liczbę znacznie zwiększono; prezydium rady stało się organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej, zobowiązanym do wykonywania jej uchwał, do reprezentacji rady na zewnątrz i organizowania jej pracy. Istotne zmiany w radach narodowych przyniósł 1954 r., kiedy to zniesiono istniejące gminy jako jednostki podziału terytorialnego państwa na terenach wiejskich, tworząc w ich miejsce nowe jednostki terytorialne w postaci gromad. . GRN (1945–1948, 1952): sesje GRN (sygn. 1–2).
Dział Ogólno-Organizacyjny (1946–1953): posiedzenia Zarządu Gminnego, sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników, kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, zebrania i wybory sołtysów, akta referenta społeczno-politycznego, zniszczenia wojenne, działalność Komitetu Odbudowy Warszawy i Towarzystwa Burs i Stypendiów (sygn. 3–11).
Dział Finansowo-Budżetowy (1946–1949): budżety i sprawozdania (sygn. 12–28).
Dział Gospodarki Gminnej (1946–1951): drogownictwo, narady w sprawach rolnictwa, sprawy produkcji rolnej, wykazy zakładów rzemieślniczych, szkół, sklepów, narady w sprawach oświaty, angaże nauczycieli, akcja przesiedleńcza (sygn. 29–33).
Prezydium GRN. GRN (1948–1954): posiedzenia Prezydium (sygn. 34–36), działalność komisji, sprawozdania z działalności, sprawy osobowe pracowników, zebrania wiejskie i wybory sołtysów, metryka statystyczna gminy (1953), sprawy podziału gminy na gromady (1954) (sygn. 37–51).
Referat Finansowy: budżety (1950–1951) (sygn. 52–53).
Referat Rrolny: korespondencja w sprawach rolnictwa (1951–1953), sprawy parcelacji majątków ziemskich (sygn. 54–63).
- brak danych -

Amount of archival material

63

55

0

1.20

0.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.