Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Nasielsk

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku
- brak danych - 1941-1954
- brak danych - 1941 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes 81 j.a.
Rady narodowe powstałe w 1944 r. miały być instytucjami adekwatnymi do potrzeb ustroju socjalistycznego. Rady narodowe działały w każdej jednostce podstawowego podziału terytorialnego państwa, a wiec w gminach, miastach, powiatach i województwach. Przyjęto podział trójszczeblowy: województwo - powiat, gmina /miast/. Podział ten, z określonymi modyfikacjami w ramach poszczególnych jego stopni, stanowił podstawę funkcjonowania rad narodowych i ich organów aż do końca 1975 r., kiedy to wprowadzono podział dwustopniowy, znosząc szczebel powiatowy. W pionie rady były zorganizowane na zasadzie hierarchicznego podporządkowania względem rad narodowych, z KRN władzę zwierzchnią i nadzorczą nad wszystkimi radami narodowymi. Od 1947 r. zwierzchni nadzór nad radami powierzono Radzie Państwa. W świetle obowiązujących przepisów prawnych, rady narodowe do 20 marca 1950 r., były organami uchwałodawczymi samorządu terytorialnego, a zarazem organami, planowania działalności publicznej oraz kontroli nad działalnością rządowych i samorządowych organów wykonawczych. Podstawową formą działalności rad były sesje, zwoływane co najmniej raz w miesiącu. Rada narodowa wyrażała swą wolę poprzez podejmowane na sesjach uchwały. Obradami kierował stały przewodniczący rady. Organami wewnętrznymi rad narodowych były ich prezydia i komisje stałe. Prezydium rady narodowej w latach 1944-1950 nie były organem wykonawczo-zarządzającym rady, lecz organem prezydialnym, a więc wewnętrznym, kierującym pracą rady, reprezentującym ją na zewnątrz oraz sprawującym bieżącą kontrolę. Zarząd gminy, będący organem kolegialnym, składał się z wójta, podwójciego i trzech członków zarządu. 20 marca 1950 postanowiono zreformować strukturę terenowych organów władzy i administracji państwowej na podstawie przepisów o jednolitej władzy państwowej. Podstawowe założenia strukturalne były następujące: zniesiono terenowe organy administracji ogólnej; rady narodowe stały się terenowymi organami jednolitej władzy państwowej; organami wewnętrznymi, a zarazem pomocniczymi rad narodowych pozostawały nadal stałe komisje, których liczbę znacznie zwiększono; prezydium rady stało się organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej, zobowiązanym do wykonywania jej uchwał, do reprezentacji rady na zewnątrz i organizowania jej pracy. Istotne zmiany w radach narodowych przyniósł 1954 r., kiedy to zniesiono istniejące gminy jako jednostki podziału terytorialnego państwa na terenach wiejskich, tworząc w ich miejsce nowe jednostki terytorialne w postaci gromad. GRN (1949–1953): sesje GRN (sygn. 1–5).
Zarząd Gminny. Dział Ogólno-Organizacyjny (1947–1950): kwestionariusze personalne radnych, zebrania wiejskie, wybory sołtysów, kontrole zewnętrzne i wewnętrzne (sygn. 6–9).
Dział Finansowo-Budżetowy (1941, 1945–1950): lista rozdziału podatku gruntowego (1941), budżety i sprawozdania, księgi obowiązkowych dostaw (sygn. 10–26).
Dział Gospodarki Gminnej (1950): korespondencja w sprawach handlu, przemysłu i rzemiosła oraz rolnictwa, w tym spisy rolne (sygn. 27–28).
Prezydium GRN (1949–1954): posiedzenia Prezydium (sygn. 29–34), działalność komisji (sygn. 35–56).
Referat Ogólno-Administracyjny (1950–1954): sprawy obsługi rady i jej organów, sprawozdania z działalności, sprawy osobowe radnych i pracowników, zebrania gromadzkie i wybory sołtysów, kontrole, metryka statystyczna gminy (1953), akta Komitetu Obrońców Pokoju (sygn. 57–70).
Referat Finansowy (1950–1953): budżety i sprawozdania (sygn. 71–76).
Referat Rolny (1950–1951): korespondencja w sprawach rolnictwa (sygn. 78).
Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (1951–1954): korespondencja w sprawach szkolnictwa, odpisy nominacji nauczycieli, korespondencja w sprawach handlu, przemysłu i rzemiosła (sygn. 79–81).
- brak danych -

Amount of archival material

81

81

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.