Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Obryte

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku
- brak danych - 1931-1954
- brak danych - 1931 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes 169 j.a.
Rady narodowe powstałe w 1944 r. miały być instytucjami adekwatnymi do potrzeb ustroju socjalistycznego. Rady narodowe działały w każdej jednostce podstawowego podziału terytorialnego państwa, a wiec w gminach, miastach, powiatach i województwach. Przyjęto podział trójszczeblowy: województwo - powiat, gmina /miast/. Podział ten, z określonymi modyfikacjami w ramach poszczególnych jego stopni, stanowił podstawę funkcjonowania rad narodowych i ich organów aż do końca 1975 r., kiedy to wprowadzono podział dwustopniowy, znosząc szczebel powiatowy. W pionie rady były zorganizowane na zasadzie hierarchicznego podporządkowania względem rad narodowych, z KRN władzę zwierzchnią i nadzorczą nad wszystkimi radami narodowymi. Od 1947 r. zwierzchni nadzór nad radami powierzono Radzie Państwa. W świetle obowiązujących przepisów prawnych, rady narodowe do 20 marca 1950 r., były organami uchwałodawczymi samorządu terytorialnego, a zarazem organami, planowania działalności publicznej oraz kontroli nad działalnością rządowych i samorządowych organów wykonawczych. Podstawową formą działalności rad były sesje, zwoływane co najmniej raz w miesiącu. Rada narodowa wyrażała swą wolę poprzez podejmowane na sesjach uchwały. Obradami kierował stały przewodniczący rady. Organami wewnętrznymi rad narodowych były ich prezydia i komisje stałe. Prezydium rady narodowej w latach 1944-1950 nie były organem wykonawczo-zarządzającym rady, lecz organem prezydialnym, a więc wewnętrznym, kierującym pracą rady, reprezentującym ją na zewnątrz oraz sprawującym bieżącą kontrolę. Zarząd gminy, będący organem kolegialnym, składał się z wójta, podwójciego i trzech członków zarządu. 20 marca 1950 postanowiono zreformować strukturę terenowych organów władzy i administracji państwowej na podstawie przepisów o jednolitej władzy państwowej. Podstawowe założenia strukturalne były następujące: zniesiono terenowe organy administracji ogólnej; rady narodowe stały się terenowymi organami jednolitej władzy państwowej; organami wewnętrznymi, a zarazem pomocniczymi rad narodowych pozostawały nadal stałe komisje, których liczbę znacznie zwiększono; prezydium rady stało się organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej, zobowiązanym do wykonywania jej uchwał, do reprezentacji rady na zewnątrz i organizowania jej pracy. Istotne zmiany w radach narodowych przyniósł 1954 r., kiedy to zniesiono istniejące gminy jako jednostki podziału terytorialnego państwa na terenach wiejskich, tworząc w ich miejsce nowe jednostki terytorialne w postaci gromad. Akta z okresu II Rzeczypospolitej: protokoły sesji Rady Gminnej 1931–1933 (sygn. 1).
Akta z lat 1939–1944: lista rozdziału podatku gruntowego (1940–1942) (sygn. 15), spis posiadaczy gospodarstw rolnych (1940) (sygn. 33).
Akta po 1944 r. GRN (1944–1950): sprawy organizacyjne, sesje i uchwały GRN, sprawozdania z działalności, kontrole wewnętrzne i społeczne, sprawy osobowe radnych, wybory wójta (1945), korespondencja w sprawach oświaty i walki z analfabetyzmem, sprawy zdrowia publicznego (sygn. 2–14).
Dział Ogólno-Organizacyjny (1944–1950): sprawy organizacyjne, zarządzenia i okólniki, posiedzenia Zarządu, kontrole wewnętrzne i społeczne, sprawy osobowe radnych i pracowników, ich wykazy, odprawy wójtów, burmistrzów i sołtysów, wybory i wykazy sołtysów, zmiany podziału administracyjnego, spisy rolne, dostawy dla Armii Czerwonej, organizacja świąt i uroczystości, decyzja w sprawie przekazania ziemi pod budowę szkoły, domu ludowego i cmentarza w Sokołowie, działalność komitetów: Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju, Odbudowy Warszawy PCK i Towarzystwa Burs i Stypendiów (sygn. 16–32, 34–44).
Dział Finansowo-Budżetowy (1944–1950): budżety i sprawozdania, sprawy wymiaru i poboru podatków oraz świadczeń w naturze, wykazy strat spowodowanych przez Armię Czerwoną (sygn. 45–62).
Dział Gospodarki Gminnej (1945–1950): plany gospodarcze, drogownictwo, sprawy rolnictwa (spisy rolne, wykaz wspólnot gruntowych, wykaz mienia opuszczonego, zestawienia zniszczeń wojennych i szkód wyrządzonych przez Armię Czerwoną, akcja werbunkowa, produkcja rolna, sprawy klasyfikacji gruntów, dane statystyczne), wykazy zakładów przemysłowych, rzemieślniczych i handlowych (sygn. 63–76).
Dział Administracji Społecznej (1946, 1949–1950): instrukcje w sprawie kontroli ruchu ludności, akty zgonu milicjantów zabitych przez podziemie w akcji pod Lubielem (1946), korespondencja w sprawach oświaty i walki z analfabetyzmem, nominacje nauczycieli (sygn. 77–80).
Dział Administracyjny (1945–1950): korespondencja w sprawach ogólno-administracyjnych, sprawy referendum (1946) i wyborów do sejmu (1947), dane statystyczne o gminie (m.in. zatrudnienie, struktura ludności, zakłady rzemieślnicze, szkody wyrządzone przez Armię Czerwoną), wykazy zabitych, aresztowanych, wywiezionych do Rzeszy, przesiedlonych, wykazy strat wojennych, kwestionariusze dotyczące przebiegu działań wojennych, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, grobownictwo wojenne, rejestracja poborowych, wykazy właścicieli koni i wozów, ufundowanie sztandaru dla jednostki wojskowej w Zegrzu, działalność PO „Służba Polsce”, aprowizacja i walka z drożyzną, sprawy karno-administracyjne, skargi o bezprawne rekwizycje mienia (sygn. 81–101).
Prezydium GRN. Referat Ogólno-Administracyjny (1950–1954): posiedzenia Prezydium, sesje GRN i sprawozdania z działalności, działalność komisji GRN, ewidencja i kwestionariusze osobowe członków GRN, komisji i sołtysów, narady i wybory sołtysów, sprawozdania statystyczne, kontrole, sprawy obywatelstwa, książka meldunkowa gromady Rozdziały, sprawy sądowe, wykaz osób pozbawionych praw wyborczych, akta komitetów: Obrońców Pokoju i Odbudowy Warszawy (sygn. 102–138).
Referat Finansowy (1951–1954): budżet (1952), sprawozdania statystyczne, korespondencja w sprawach finansowych, kontrole finansowe, Społeczny Fundusz Oszczędnościowy (sygn. 139–142).
Referat Rolny (1952–1954): korespondencja w sprawach rolnictwa, narady, dane statystyczne o rolnictwie i strukturze gospodarstw, plany pracy i sprawozdania instruktora rolnego (sygn. 143–150).
Referat Socjalny i Kulturalny (1950–1954): protokoły posiedzeń komisji oświatowej, korespondencja w sprawach szkolnictwa, nominacje nauczycieli, wywłaszczenia i mienie gromadzkie, drogownictwo, korespondencja w sprawach rolnictwa, aprowizacja, gospodarka lokalowo-mieszkaniowa, zebrania gromadzkie (sygn. 151–160).
Związek „Samopomoc Chłopska” (1947–1953): zarządzenia, okólniki i korespondencja, wykazy członków, protokoły zebrań (sygn. 161–169).
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
79/43/0/1/1 Księga protokołów z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej 1931-1933 0
79/43/0/1/2 Księga uchwał Gminnej Rady Narodowej od 30.12.1944 r. - protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej 1944-1945 0
79/43/0/1/3 Księga protokołów z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej 1947-1950 0
79/43/0/1/4 Księga protokołów z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej - księga uchwał 1945-1950 0
79/43/0/1/5 Przepisy i zarządzenia ogólne, pisma okólne, instrukcje, regulaminy pracy komisji GRN - protokoły z zebrań 1950 0
79/43/0/1/6 Sprawy osobowe członków GRN. Dane w sprawach osobowych pracowników Gminy - protokoł z posiedzenia Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych 1949 0
79/43/0/1/7 Sprawy personalne członków rady narodowej arkusze ewidencji personalnej, zestawienia dotyczące członków GRN 1950 0
79/43/0/1/8 Protokoły z zebrań. Protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, sprawozdania z działalności , plany pracy 1949 0
79/43/0/1/9 Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Narodowej, protokoły z wyborów wójta 1945 0
79/43/0/1/10 Kontrola wewnętrzna i społeczna. Nadzór. Protokoły komisji kontroli społecznej 1949 0
79/43/0/1/11 Kontrola wewnętrzna i społeczna (zarządzenie, instrukcje, protokoły Gminnej Komisji Kontroli Społecznej) 1950 0
79/43/0/1/12 Sprawy oświatowe. Protokoły, korespondencja w sprawie oświaty. Walka z anafabetyzmem, kwestionariusze organizacyjne kursów 1949 0
79/43/0/1/13 Sprawy oświatowe, zarządzenia, instrulcje i protokoły Komisji Oświatowej (protokoły komisji do walki z analfabetyzmem) 1950 0
79/43/0/1/14 Zdrowie publiczne ( protokół z posiedzenia Gminnej Komisji Zdrowia , korespondencja) 1949 0
79/43/0/2/15 Grundsteur. Lista podatków gruntowych 1940-1942 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Amount of archival material

169

169

0

2.50

2.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.