Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Winnica

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku
- brak danych - 1945-1954
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes 66 j.a. sygn.1-66
spis roboczy Yes 10 j.a. sygn.67-76
Rady narodowe powstałe w 1944 r. miały być instytucjami adekwatnymi do potrzeb ustroju socjalistycznego. Rady narodowe działały w każdej jednostce podstawowego podziału terytorialnego państwa, a wiec w gminach, miastach, powiatach i województwach. Przyjęto podział trójszczeblowy: województwo - powiat, gmina /miast/. Podział ten, z określonymi modyfikacjami w ramach poszczególnych jego stopni, stanowił podstawę funkcjonowania rad narodowych i ich organów aż do końca 1975 r., kiedy to wprowadzono podział dwustopniowy, znosząc szczebel powiatowy. W pionie rady były zorganizowane na zasadzie hierarchicznego podporządkowania względem rad narodowych, z KRN władzę zwierzchnią i nadzorczą nad wszystkimi radami narodowymi. Od 1947 r. zwierzchni nadzór nad radami powierzono Radzie Państwa. W świetle obowiązujących przepisów prawnych, rady narodowe do 20 marca 1950 r., były organami uchwałodawczymi samorządu terytorialnego, a zarazem organami, planowania działalności publicznej oraz kontroli nad działalnością rządowych i samorządowych organów wykonawczych. Podstawową formą działalności rad były sesje, zwoływane co najmniej raz w miesiącu. Rada narodowa wyrażała swą wolę poprzez podejmowane na sesjach uchwały. Obradami kierował stały przewodniczący rady. Organami wewnętrznymi rad narodowych były ich prezydia i komisje stałe. Prezydium rady narodowej w latach 1944-1950 nie były organem wykonawczo-zarządzającym rady, lecz organem prezydialnym, a więc wewnętrznym, kierującym pracą rady, reprezentującym ją na zewnątrz oraz sprawującym bieżącą kontrolę. Zarząd gminy, będący organem kolegialnym, składał się z wójta, podwójciego i trzech członków zarządu. 20 marca 1950 postanowiono zreformować strukturę terenowych organów władzy i administracji państwowej na podstawie przepisów o jednolitej władzy państwowej. Podstawowe założenia strukturalne były następujące: zniesiono terenowe organy administracji ogólnej; rady narodowe stały się terenowymi organami jednolitej władzy państwowej; organami wewnętrznymi, a zarazem pomocniczymi rad narodowych pozostawały nadal stałe komisje, których liczbę znacznie zwiększono; prezydium rady stało się organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej, zobowiązanym do wykonywania jej uchwał, do reprezentacji rady na zewnątrz i organizowania jej pracy. Istotne zmiany w radach narodowych przyniósł 1954 r., kiedy to zniesiono istniejące gminy jako jednostki podziału terytorialnego państwa na terenach wiejskich, tworząc w ich miejsce nowe jednostki terytorialne w postaci gromad. Dział ogólno-organizacyjny (1945–1950): sprawy organizacyjne, odpisy i wyciągi z protokołów i uchwał GRN, sprawozdania z działalności, sprawozdanie o stanie gminy (1946), zebrania gromadzkie, narady i wybory sołtysów, wykazy członków, kontrole wewnętrzne i społeczne, obchody świąt i uroczystości (sygn. 1–12).
Dział Finansowo-Budżetowy (1945–1950): budżety i sprawozdania rachunkowe, obowiązkowe dostawy, wymiar i pobór podatków (sygn. 13–31).
Dział Gospodarki Gminnej (1945–1947): sprawy lokalowe, drogownictwo, spisy rolne, realizacja reformy rolnej, dane statyczne o gminie, korespondencja w sprawie przemysłu i handlu (sygn. 32–37).
Dział Administracyjno-Społeczny (1946–1950): sprawy szkolnictwa, zdrowia publicznego, akcja sanitarno-porządkowa, grobownictwo (sygn. 38–39).
Dział Administracyjny (1946–1954): organizacja wyborów (1947), spis powszechny (1950) (m.in. wykazy wsi i nieruchomości), zniszczenia kościoła w Winnicy, działalność partii politycznych i organizacji społecznych, odbudowa ze zniszczeń, grobownictwo, aprowizacja i walka z drożyzną, rejestry spraw karno-administracyjnych (sygn. 40–49).
Prezydium GRN. Referat Ogólno-Administracyjny (1951–1954): zebrania gromadzkie, odprawy sołtysów, kontrola podzielonych fikcyjnie gospodarstw, rejestr spraw karno-administracyjnych (sygn. 50–52).
Referat Finansowy (1950–1954): budżety i sprawozdania, korespondencja w sprawach finansowych, sprawy podatkowe, remonty szkół, umowy o pracę nauczycieli, drogownictwo, akcja przeciwpożarowa (sygn. 53–65).
Referat Rolny (1951–1954): korespondencja w sprawach rolnictwa, narady, sprawozdania (sygn. 66–67).
Spis roboczy (1950–1954): sesje GRN i posiedzenia Prezydium (sygn. 68–76).
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
79/44/0/-/1 /Sprawy organizacyjne- regulamin obrad i urzędowania GRN oraz regulamin biura Zarządu Gminnego / 1946 0
79/44/0/-/2 /Sprawozdanie o stanie gminy, zestawienia statystyczne / 1946 0
79/44/0/-/3 /Sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych- protokóły wyborów sołtysów, korespondencja /. Dział administracyjny sprawy poruczne, dokumenty i dowody z okresu okupacji 1945-1946 0
79/44/0/-/4 /Sprawy osobowe pracowników Zarządu Gminnego i podział czynności w biurze / 1946-1947 0
79/44/0/-/5 /Sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych- protokóły wyborów sołtysów, korespondencja, wykazy sołtysów / 1947-1948 0
79/44/0/-/6 /Zebrania i urzędowanie ciał samorządowych- odpisy protokółów z posiedzeń GRN, Gminnej Komisji Porozumiewawczej oraz korespondencja/ 1945-1946 0
79/44/0/-/7 /Zebrania i urzędowanie ciał samorządowych- sprawozdania, wykazy członków, wyciągi z protokółów GRN, korespondencja / 1947-1949 0
79/44/0/-/8 /Zebrania i urzędowanie ciał samorządowych- protokóły z zebrań gromadzkich, odpraw sołtysów, korespondencja/ 1947-1949 0
79/44/0/-/9 /Kontrola wewnętrzna, społeczne i nadzór protokóły z kontroli oraz korespondencja / 1947 0
79/44/0/-/10 /Kontrola wewnętrzna i społeczna. Nadzór. Protokóły z kontroli, korespondencja, odpisy protokółów z zebrań / 1948 0
79/44/0/-/11 /Sprawy różne- korespondencja w sprawie, obchodów świąt i uroczystości państwowych, odpisy protokółów z zebrań / 1948-1949 0
79/44/0/-/12 /Sprawy różne / 1950 0
79/44/0/-/13 Budżet na rok 1945/1946 1945 0
79/44/0/-/14 Budżet na rok 1946 1946 0
79/44/0/-/15 Budżet na rok 1947 1947 0
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

76

66

0

1.10

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.