Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Zatory

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku
- brak danych - 1944-1954
- brak danych - 1944 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes 108 j.a.
Rady narodowe powstałe w 1944 r. miały być instytucjami adekwatnymi do potrzeb ustroju socjalistycznego. Rady narodowe działały w każdej jednostce podstawowego podziału terytorialnego państwa, a wiec w gminach, miastach, powiatach i województwach. Przyjęto podział trójszczeblowy: województwo - powiat, gmina /miast/. Podział ten, z określonymi modyfikacjami w ramach poszczególnych jego stopni, stanowił podstawę funkcjonowania rad narodowych i ich organów aż do końca 1975 r., kiedy to wprowadzono podział dwustopniowy, znosząc szczebel powiatowy. W pionie rady były zorganizowane na zasadzie hierarchicznego podporządkowania względem rad narodowych, z KRN władzę zwierzchnią i nadzorczą nad wszystkimi radami narodowymi. Od 1947 r. zwierzchni nadzór nad radami powierzono Radzie Państwa. W świetle obowiązujących przepisów prawnych, rady narodowe do 20 marca 1950 r., były organami uchwałodawczymi samorządu terytorialnego, a zarazem organami, planowania działalności publicznej oraz kontroli nad działalnością rządowych i samorządowych organów wykonawczych. Podstawową formą działalności rad były sesje, zwoływane co najmniej raz w miesiącu. Rada narodowa wyrażała swą wolę poprzez podejmowane na sesjach uchwały. Obradami kierował stały przewodniczący rady. Organami wewnętrznymi rad narodowych były ich prezydia i komisje stałe. Prezydium rady narodowej w latach 1944-1950 nie były organem wykonawczo-zarządzającym rady, lecz organem prezydialnym, a więc wewnętrznym, kierującym pracą rady, reprezentującym ją na zewnątrz oraz sprawującym bieżącą kontrolę. Zarząd gminy, będący organem kolegialnym, składał się z wójta, podwójciego i trzech członków zarządu. 20 marca 1950 postanowiono zreformować strukturę terenowych organów władzy i administracji państwowej na podstawie przepisów o jednolitej władzy państwowej. Podstawowe założenia strukturalne były następujące: zniesiono terenowe organy administracji ogólnej; rady narodowe stały się terenowymi organami jednolitej władzy państwowej; organami wewnętrznymi, a zarazem pomocniczymi rad narodowych pozostawały nadal stałe komisje, których liczbę znacznie zwiększono; prezydium rady stało się organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej, zobowiązanym do wykonywania jej uchwał, do reprezentacji rady na zewnątrz i organizowania jej pracy. Istotne zmiany w radach narodowych przyniósł 1954 r., kiedy to zniesiono istniejące gminy jako jednostki podziału terytorialnego państwa na terenach wiejskich, tworząc w ich miejsce nowe jednostki terytorialne w postaci gromad. GRN (1944–1952): sesje i uchwały GRN (sygn. 1–3).
Dział Ogólno-Organizacyjny (1945–1950): protokoły posiedzeń Zarządu, protokoły kontroli i inspekcji, akta referenta społeczno-politycznego, księga inwentarzowa (sygn. 4–10).
Dział Finansowo-Budżetowy (1945–1950): budżety i sprawozdania, księgi biercze podatków i świadczeń w naturze (sygn. 11–29), wykazy osób zamieszkałych i przebywających czasowo w gromadach (sygn. 30–51).
Prezydium GRN (1945–1954): sesje GRN (sygn. 52–55), posiedzenia Prezydium (sygn. 56–62) i komisji GRN (sygn. 63–80).
Referat Ogólno-Administracyjny (1951–1954): sprawy organizacyjne, plany pracy i sprawozdania, narady aktywu, odprawy sołtysów, zebrania wiejskie, sprawy podziału administracyjnego, działalność komitetów: Obrońców Pokoju i Odbudowy Warszawy, sprawozdania statystyczne (zatrudnienie, płace, struktura i ruch ludności, struktura gospodarstw rolnych), odpisy wyroków sądowych (sygn. 81–98).
Referat Finansowo-Budżetowy (1951–1954): budżety i sprawozdania, księgi biercze podatków i świadczeń w naturze, sprawy elektryfikacji wsi, księga uzupełniająca USC (sygn. 99–108).
- brak danych -

Amount of archival material

108

108

0

1.00

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.