Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta notariusza Ignacego Główczewskiego w Żarkach

Archiwum Państwowe w Częstochowie
Kancelaria notariusza Ignacego Główczewskiego w Żarkach [1808]1811-1820[1822]
- brak danych - 1808 - 1822
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - notariaty polski
inwentarz książkowy Yes 13 j.a., inwentarz Nr 263
instytucję notariatu wprowadzono w Księstwie Warszawskim w 1808 r. Ustawą Notarialną opracowaną przez ówczesnego Ministra Sprawiedliwości Feliksa hr. Łubieńskiego, a zatwierdzoną przez króla Fryderyka Augusta 4 sierpnia 1808 r. Powyższe przepisy opierały się na wzorach francuskich tj. ustawie notarialnej z 16 marca 1803 r. Wprowadzenie publicznego notariatu poprzedzone było reorganizacją całego sądownictwa, dokonanego w na podstawie przepisów Ustawy Konstytucyjnej oraz Kodeksem Cywilnego Napoleona (Dz. Praw, t I nr 9, str. I-XLVI, t. I, nr 2 str. 53-54).
Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi w każdym powiecie utworzono Sąd Pokoju, przy którym działali notariusze. Przepisy wykonawcze do wymienionych już ustaw zawierał Dekret z 14 marca 1809 r. Taxa dla notaryuszów (Dz. Praw t. I, nr 9, str. 239-243).
Przypuszczalnie w okresie 1808 – 1810 stanowisko notariusza w Żarkach pozostawało nieobsadzone, a czynności notarialne spisywane były przed Walentym Sobockim Podsędkiem Powiatu Lelowskiego Departamentu Kaliskiego. Natomiast w akcie notarialnym nr 22 z dnia 22.09.1810 r. jako zastępca notariusza pojawia się także Ignacy Główczewski.
Ignacy Główczewski był Notariuszem Publicznym Powiatu Lelowskiego w Departamencie Krakowskim dopiero od 1811 r., gdyż pierwszy akt notarialny został zawarty w jego kancelarii 11 stycznia 1811 r.. Natomiast wcześniej pełnił funkcję pisarza Sądu Pokoju Powiatu Lelowskiego. Jego kancelaria mieściła się w Klasztorze Księży Paulinów w Leśniowie, położonym w pobliżu Żarek.
Ostatni akt notarialny spisany przez Główczewskiego nosi datę 29 lipca 1816 r. Prawdopodobnie po tym czasie kancelarię prowadzili w tym czasie zastępca notariusza: Józef Solecki; Walenty Sobocki (podsędek), Józef Chodorowicz (pełniący równocześnie funkcję notariusz powiatu pileckiego) oraz Piotr Paweł Oleszkiewicz. Jako prawdopodobną datę ustania działalności kancelarii Główczewskiego należy przyjąć rok 1820. Od tego roku objął on stanowisko notariusza publicznego w Kaliszu.
Akta notarialne z lat 1808 - 1820, sygn. 1 - 11;
Zbiory dokumentów z lat 1811 - 1822, sygn. 12 - 13, w tym: testamenty, spisy inwentarzy po zmarłych, rezolucje Prezesa Trybunału Cywilnego Województwa Krakowskiego, zezwolenia, zawiadomienia.
Notatkę informacyjną i inwentarz sporządziła Dorota Czech (2004). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.

Amount of archival material

13

13

0

1.00

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -