Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Wrocławia

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - [990] 1214 - 1945
- brak danych - 1214 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
niemiecki
hebrajski
francuski
czeski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 5450 j.a.
inwentarz książkowy Yes 52451 j.a
inwentarz kartkowy Yes 18049 j.a.
spis roboczy Yes 2581 arkuszy map, 31 j.a.
W kronice merseburskiego Thietmara zapisano, że w 1000 r. zostało założone we Wrocławiu biskupstwo. Była to pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o istnieniu tej miejscowości. Pierwsza lokacja miasta na prawie niemieckim nastąpiła prawdopodobnie w 1226 r., ale dokument lokacyjny do naszych czasów nie zachował się. Po najeździe Tatarów w 1241 r., którzy zniszczyli część miasta na lewym brzegu Odry, ks. Bolesław II lokował ponownie Wrocław. Dokument ten także się nie zachował.
Po raz trzeci prawo magdeburskie nadali miastu ks. Henryk III Biały i Władysław arcybiskup salzburski w 1261 r. W dwa lata później (5.X.1263 r.) prawo magdeburskie otrzymało też wrocławskie Nowe Miasto. Zgodnie z ortylem magdeburskim władzę w mieście sprawowali wójt dziedziczny i rada jako organ samorządu miejskiego. Na czele rady stał prezes (Ratspräses). Od 1261 r. do 1345 r. działały we Wrocławiu dwa niezależne od siebie organy władzy, a mianowicie: wójt dziedziczny i rada miejska. W 1345 r. wójtostwo dziedziczne zostało wykupione od spadkobierców rodziny Schertelzanów za 420 grzywien. Od tego momentu dawny wójt pełnił tylko funkcję przewodniczącego sądu ławniczego z ramienia władz samorządowych miasta. Siedzibą władz miejskich był ratusz. Był on zarazem symbolem patrycjatu.
Duże znaczenie dla Wrocławia posiadało przystąpienie miasta w 1369 r. za zgodą cesarza Karola IV, do Związku 8 miast śląsko-łużyckich. Rada uzyskała szereg uprawnień gospodarczych i administracyjnych. Od 1331 r. rada przyjęła jurysdykcję w zakresie sądownictwa kryminalnego, cywilnego i opiekuńczego, a w 1337 r. zdobywa uprawnienia sądowe w sprawach spadkowych. W l. 1357-1369, 1424-1635, z krótkimi przerwami, rada miejska we Wrocławiu sprawowała władzę w księstwie wrocławskim jako starostwa księstwa wrocławskiego z ramienia króla czeskiego. W 1639 r. wykorzystując kłopoty finansowe króla czeskiego , Ferdynanda III, Wrocław zdobył za cenę 30 tysięcy guldenów, wyłączenie miasta spod władzy starosty krajowego w zakresie spraw politycznych, wojskowych i sądowniczych. Sąd wrocławski stał się od 1639 r. sądem najwyższym, a rada miejska wydała pouczenia i instrukcje prawne dla sądów innych miast księstwa. Równolegle z rozwojem samorządu miasta powstały przy radzie od XVI w. urzędy i instytucje specjalne, których zadaniem było zarządzanie poszczególnymi gałęziami gospodarki miejskiej. Utworzono więc urzędy - skarbowy (Rentamt), podatkowy (Steuerkammer), budowlany (Bauamt), wapienniczy (Kalkamt), chmielny (Hopfenamt), cegielniany (Ziegelamt), kamieniarski (Stein und Nagelamt), piwniczny (Kelleramt), szrotowy (Schrotamt), młyński (Mühlenamt), rzeźniczy (Fleischamt), wagowy (Waggeamt), opiekuńczy (Waisenamt), jałmużniczy (Almosenamt), zarząd szpitali (Verwaltung des Hospital z.h. Grabe und des Hospitals z.h. Dreifaltigkeit), szkolny (Schulamt), kościelny (Kirchenamt), zarząd majątków ziemskich miasta. Założono drukarnię miejską (Andreas Winkler w 1538 r.) i biblioteki Marii Magdaleny, Rehdigera i Elżbietańską.
Przedmiotem szczególnej troski Wrocławia była jego siła zbrojna. Wrocław posiadał prawo utrzymywania własnej załogi wojskowej i nie miał obowiązku wpuszczania poza mury miejskie wojsk państwowych. Wojsko było symbolem siły patrycjatu, a zarazem instrumentem służącym do wymuszania posłuszeństwa. Był to już okres przejściowy w dziejach samorządu wrocławskiego.
W II poł. XVII w. i na początku XVIII w. w większości krajów europejskich absolutyzm doprowadził do znacznego osłabienia samorządu miejskiego na rzecz podniesienia autorytetu i znaczenia władzy państwowej. We Wrocławiu pełne uzależnienie władz miejskich od państwowych nastąpiło dopiero po opanowaniu miasta przez wojsko pruskie. Nagły zwrot w ustroju samorządowym Wrocławia nastąpił na początku wojny prusko-austriackiej o Śląsk w 1740r. Na wieść o wybuchu konfliktu zbrojnego Wrocław ogłosił neutralność. Ale wojska pruskie nagłym atakiem w dniu 10. VIII. 1741 r. wtargnęły do miasta . Miasto musiało zrezygnować z neutralności. Rada uznała Fryderyka za swego władcę. Pierwszym krokiem nowych władz było zniesienie samorządu i poddanie miejskiej administracji ścisłemu nadzorowi władz państwowych. 11.IX. 1741r. król mianował nowych burmistrzów. Od 29.XII.1741 r. zaczęły obowiązywać we Wrocławiu pruskie przepisy prawne. Stan faktyczny usankcjonowała ostatecznie ustawa z 1748 r. utrwalając zasadę obsadzania kluczowych stanowisk w administracji miejskiej przez władze państwowe. Zarząd miastem sprawował magistrat. Obok magistratu istniała trzynastoosobowa rada miejska. Dyrektora, vi-ce dyrektora i burmistra mianował król na wniosek Wrocławskiej Kamery Wojenno-Domenowej (Kreis- und Domänen- Kammer). Położenie miasta w Prusach określiło ostatecznie wydane w 1790 r. tzw. Powszechne Pruskie Prawo Krajowe, które traktowało miasto jako instytucję czysto państwową.
Na przełomie XVIII i XIX w. nastąpiło pewne osłabienie wpływów państwowych na instytucje miejskie. Zwiększyła się rola reprezentacji mieszczan, którym przyznano głos doradczy we wszystkich istotnych sprawach dotyczących miasta, a w sprawach finansowych zagwarantowano prawo podejmowania wiążących decyzji.
Wydana w dniu 19.XI. 1808 r. ordynacja miejska przyznała miastom z powrotem szeroką autonomię. Państwo miało sprawować jedynie ogólny nadzór nad samorządem miejskim. Radnych miejskich wybierali mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 24 lata, posiadali pełne prawa obywatelskie i mogli wykazać się odpowiednim cenzusem majątkowym. Rada m. Wrocławia składała się z 102 członków z przewodniczącym na czele. Pełna kadencja zgromadzenia radnych miejskich trwała 6 lat. Co dwa lata jednak jedna trzecia członków ustępowała miejsca nowo wybranym radnym. Magistrat m. Wrocławia składał się z burmistrza, jego zastępcy II burmistrza i 11 etatowych członków magistratu. Należeli do nich : dacowie, sekretarze, syndycy i skarbnik. Magistrat był kolegialnym organem władzy. Samorząd miejski przetrwał we Wrocławiu, z pewnymi nieznacznymi reorganizacjami, do roku 1933. Od tego roku na podstawie ustawy z dnia 15.XII. 1933 r. i późniejszymi zmianami, podporządkowano miasto państwu, a radę miejską zastąpiono gminną radą (Gemeinderat) czyniąc z niej organ przyboczny burmistrza.
I. Dokumenty - układ chronologiczny / 990/ / 1214-1930/
II. Księgi - obecnie zmieniona numeracja na numeryczną
A. Śląsk - sprawy dotyczące całej dzielnicy. /XIII - 1800/ Informacje dot. Śląska i jego stosunków z Polską, Czechami, Austrią, Prusami, ustawy krajowe, memoriały i diariusze, zjazdy książąt.
B. Poszczególne księstwa śląskie z wyjątkiem wrocławskiego. /1290 - 1737/ Materiały dot. Biskupstwa Wrocławskiego oraz księstw: świdnicko-jaworskiego, legnicko-brzesko-wołowskiego, głogowsko- żagańskiego, olesnickiego, opolsko-raciborskiego, ziębickiego, cieszyńskiego, Górnych Łużyc i ziem stanowych.
C. Księstwo Wrocławskie i Miasto Wrocław /1380 - 1802/ Statuty, przywileje, urbarze, rejestry dóbr, księgi sądowe i ławnicze, korepondencja.
D. Przywileje /1306 - 1839/ Kopiarze przywilejów miejskich, repertoria i katalogi dokumentów miejskich, skorowidze alfabetyczne i rzeczowe.
E. Historia miasta /XIII - 1837/ Obyczaje, prawa, statuty, dzieje miasta, kroniki, historia wyznań religijnych, sądownictwo, układy i umowy graniczne, sprawy: celne, handlowe, monetarne, cechowe, militaria, żydowskie.
F. Księgi korespondencyjne. /1484 - 1771/ Korespondencja Rady Miejskiej z książętami, szlachtą, miastami.
G. Księgi miejskie i gruntowe. /1345 - 1825/ Księgi: gruntowe, ławnicze, ingrosacyjne, hipoteczne, notarialne, miejskie wpisów (m.in. Laurentius Nudus").
H. Rada i księgi administracyjne Rady. /1287 - 1898/ Księgi Rady Miejskiej, spisy: radnych, ławników, urzędników, regulaminy, spisy członków cechów, podatki cechowe.
J. Sądownictwo. /1356 - 1576/ Księgi sądowe, ortyle Sądu magdeburskiego, wrocławski kodeks prawa krakowego, jurysdykcja Rady Miejskiej.
K. Finanse. /1370 - 1920/ Księgi rachunkowe, wykazy rent i czynszów, spisy nieruchomości rolnych do celów podatkowych, pożyczki i zastawy.
L. Majątki miejskie. /1528 - 1915/ Materiały aktowe dot. majątków ziemskich i gospodarki leśnej miasta.
M. Budownictwo. /1579 - 1906/ Memoriały i księgi rachunkowe Miejskiego Urzędu Budowlanego, kosztorysy.
N. Wojskowość. /1547 - 1871/ Materiały dot. Miejskiej instrukcji wojennej, inwentarze zbrojowni, wykaz dowódców gwardii miejskiej, rachunki.
O. Handel i przemysł. /1513 - 1799/ Akta dot. handlu, przemysłu i rzemiosła.
P. Kościoły. /1411 - 1906/ Materiały dot. kościołów wrocławskich i cmentarzy, szkolnictwa miejskiego i uniwersytetu wrocławskiego, legaty i zapisy na rzecz kościołów i szkół, księgi rachunkowe.
Q. Szpitale i fundacje. /1430-1920/ Materiały aktowe odnoszące się do szpitalnictwa i opieki społecznej oraz fundacji i instytucji dobroczynnych, księgi rachunkowe.
R. Port miejski, tramwaje, drogi, place, policja drogowa, Zakłady Kąpielowe, Zakład Dezynfekcyjny, Instytut Chemiczny. /1892-1906/ Księgi rachunkowe.
S.Teatr Miejski, Muzeum Przemysłu Artystycznego, nauka i sztuka. /1887-1904/ Księgi rachunkowe.
Z. Prywatne rękopisy. /1941/ Odpis księgi cechowej rzeźników w Mieroszowie (pow. Wałbrzych) - prof.. Türk.
III. Akta
a/ Akta t.zw. starej registratury. /Akta b. Stadtarchiv Breslau /
1.Tabele historyczne i akta administracji. /1706-1816/ Tabele historyczne, sprawy prawne, spisy ludności, zadłużenia hipoteczne, skargi.
2. Skarb i miejska skarbowość. /1721-1828/ Operacje finansowe, najem, zastawy, podatki, kaucje urżednicze, inwentarz ratusza.
3. Majątki miejskie m. Wrocławia i ich administracja. /1527-1834/ Dzierżawy, czynsze, sprawy kościołów i szkolne w majątkach, budownictwo, sołectwa, sądy dominalne, kupno i sprzedaż.
4. Dochody miejskie. /1699-1833/ Czynsze, cła, akcyzy, myta, opłaty komunalne.
5. Lasy miejskie, gospodarka leśna i administracyjna. /1744-1832/ Materiały z działalności Miejskiej Deputacji Leśnej.
6. Zaludnienie miasta, osadnictwo i opieka społeczna. /1742-1812/ Zezwolenia na osiedlenie, zezwolenia na wyjazdy za granicę.
7. Budownictwo miejskie i nadzór budowlany. /1743-1840/ Sprawy budownictwa lądowego i wodnego, budowa obserwatorium astronomicznego.
8. Bezpieczeństwo publiczne w mieście. /1737-1828/ Ogniowe Towarzystwo Katastralne, więzienia, szkody wojenne i pożarowe, tumulty i powstania 1793-1829, gwardia obywatelska 1808-1825, fortyfikacje i strzelnica miejska, kataster budynków publicznych, Bank Kredytowy, lombard, wieża prochowa.
9. Rzemiosło, cechy, przywileje i statuty cechowe. /1532-1823/
10. Karczmarstwo i piwowarstwo. /1700-1808/
11. Przemysł i handel. /1741-1812/ Fabryki i manufaktury, Bank Handlowy, targi wrocławskie i międzynarodowe, ordynacja wekslowa, Związek Kupiecki.
12. Kościoły i szkoły, szpitale. /1588-1854/ Obsadzanie stanowisk kościelnych, legaty, majątki szpitalne i fundacje, biblioteki.
13. Wojskowość. /1743-1842/ Organizacja wojska proskiego we Wrocławiu, wojny napoleońskie, jeńcy wojenni, lazarety, fortyfikacje, koszary, kontrybucje i reparacje wojenne.
14. Podatki i opłaty miejskie oraz świadczenia na rzecz miasta i państwa. /1553-1887/ Cła, akcyzy, opłaty, kataster podatkowy, podatki, sprawy monetarne.
15. Sprawy różne. /1726-1843/ Organizacja życia ludności żydowskiej, szpital i cmentarz żydowski, sprawy sanitarne, organizacja służby zdrowia, Collegium medicum, zwalczanie epidemii, sądownictwo, sprawy stanowe, poselstwo tureckie we Wrocławiu.
16. Kramy miejskie i likwidacja uprawnień kramarskich. /1741-1885/ Uregulowanie kwestii żydowskiej.
17. Cła, miary i wagi. /1800-1872/ Zarzadzenia, organizacja kontroli miar i wag.
b/ Akta nowej registratury Magistratu.
1. Magistrat. /1487-1945/ Organizacja urzędu i biur, akta personalne (wybitnych osób), ustawy, rozporządzenia, uchwały, akta urzędu stanu cywilnego, dokumentacja ratusza, polityka kadrowa i płac. 2. Skarbowość (finanse). /1697-1940/ Sprawozdania finansowe, preliminarze budżetowe, bilanse, aktywa i pasywa komory miejskiej. Dochody z opłat i podatki. 3. Opieka społeczna. /1623-1940/ Organizacja opieki, protokoły posiedzeń komisji ubogich, opieka nad sierotami i młodzieżą, przytułek dla ubogich, dom pracy, zakład leczniczy dla więźniów. 4. Kościoły (pogrzeby, cmentarze). /1645-1940/ Akta kościołów, sprawy duchownych, dokumentacja cmentarzy. 5. Lecznictwo. /1742-1940/ Organizacja służby zdrowia, zwalczanie epidemii, klinika stomatologiczna i inne zakłady lecznicze. 6. Szpital Wszystkich Świętych. /1552-1944/ Akta administracyjne szpitala, legaty i dary, budżety i sprawozdania finansowe,
dokumentacja urządzeń szpitala, wyposażenie. 7. Majątki Szpitala Wszystkich Świętych. /1731-1932/ Organizacja gospodarki rolnej i leśnej, księgi gospodarcze i rachunkowe. 8. Majątki miejskie. /1390-1935/ Organizacja gospodarki rolnej i leśnej, dzierżawy, budownictwo, służebność i podatki gminne, sprawy: szkolne, kościelne, opieki społecznej, księgi poszczególnych majątków. 9. Historia miasta i ustawodawstwo /1694-1942/ Historia i topografia miasta, statuty, przywileje, udział miasta w organach stanowych i przedstawicielskich, ordynacje miejskie, protokoły wyborów do Zgromadzenia Radnych Miejskich, sąd przysięgłych, włączenia gmin wiejskich do miasta, jurysdykcja 10. Nadzór nad porządkiem i bezpieczeństwem w mieście /1687-1939/ Porządek i bezpieczeństwo w mieście, oświetlenie ulic i placów, straż pożarna i łaźnia miejska. 11. Miejski Zakład Ubezpieczeń od ognia. /1750-1923/ Ustawodawstwo ubezpieczeniowe, kataster ogniowy, protokoły szacowań skutków pożaru i zniszczeń wojennych, sprawy hipoteczne i gruntowe, procesy. 12 Lombard miejski /1791-1922/ Organizacja lombardu i jego działalność, protokoły rewizji kasowej, personel.13. Różne instytucje, związki i kasy pogrzebowe /1780-1934/ Związki: biologów, lekarzy, śpiewaczy, Popierania Hodowli Jedwabników, Niemiecki Związek Kolonialny i inne, fundacje stypendialne i kasy inwalidzkie, pożyczkowe, kasy chorych, pogrzebowe, związki kupieckie itp. - łącznie ok. 150 różnych związków i towarzystw. 14. Zakłady karne /1738-1892/ Przytułek dla biednych, dom pracy, dom poprawczy, areszt, szpital więzienny. 15 Sprawy żydowskie -akta tej sekcji nie zachowały się. 16 Likwidacja uprawnień kramarskich /1714-1842/. 17 Koszty sądowe i dochody /1830-1929/ Akta dotyczace kosztów prowadzonych śledztw, obdukcji, aresztu, transportu żebraków, policyjne, kary pieniężne, przedmioty znalezione, bezpańskie spadki. 18 Rekwizycje /1751-1911/ Instrukcje służbowe, rekwizycje mieszkań i zaległych podatków, recesy uwłaszczeniowe. 19 Grunty miejskie i parcele /1684-1935/ 20 Rybołówstwo, promy kładki /1741-1930/. 21 Budownictwo /1569-1939/ Organizacja wydziału budowlanego i komisji budowlanych, akta ogólne budownictwa miejskiego, budynki miejskie i prywatne, wytyczanie ulic i numerowanie budynków, zakładenie instalacji wodno-kanalizacyjnych i ogrzewanie mieszkań. 22 Miary i wagi. 23. Miejski handel drzewem /1822-1892/. 24 Kasa oszczędności /1747-1935/ Akta ogólno-organizacyjne Miejskiej Kasy Oszczędności, preliminarze budżetowe, bilanse, sprawozdania z działalności, protokoły rewizji kasy, akta wkładów i wpłat. 25 Handel, fabryki, przemysł /1724-1932/ Organizacja handlu we Wrocławiu, sąd: kupiecki, przemysłowy, rzemieślniczy, żegluga rzeczna, powstawanie fabryk i organizacja przemysłu. 26. Rzemiosło i cechy, ubezpieczenia chorobowe i inwalidzkie, starcze i od nieszczęsliwych wypadków /1504-1937/. 27 Gwardia Obywatelska i strzelnica /1808-1940/ Organizacja i działalność Gwardi Obywatelskiej, strzelnicy i bractwa kurkowego. 28 Ruch ludności i opodatkowanie mieszkańców /1737-1938/ Wnioski o nadanie obywatelstwa, ustawy o podatkach komunalnych i kościelnych, podatki od uposażeń nakładane na stowarzyszenia i fundacje. 29 Podatek od psów, słowików i zabaw /1820-1939/ Podatki od widowisk i od kart do gry. 30. Zarząd portu /1741-1938/ Różne opłaty, sprawy zarzadu portu miejskigo na Odrze. 31 Place targowe i kramy /1743-1934/ Organizacja jarmarków i targów, wymiana handlowa, dokumentacja hal targowych i placów. 32 Cła, podatki, domeny i regalia /1810-1943/ Zasady wymiaru podatku przemysłowego, dochodowego, gruntowego, od budynków, cło i regalia. 33 Szkolnictwo /1750-1941/ Organizacja szkolnictwa w mieście, akta dotyczące poszczególnych szkół, akta pesonalne nauczycieli, akta deputacji szkolnej, legaty szkolne, wyposażenia szkół. 34 Szpitale, różne stowarzyszenia i zakłady dobroczynne /1598-1944/ Organizacja i działalność 11 szpitali i innych zakładów leczniczych na terenie Wrocławia, budowy i remonty szpitali, działalność stowarzyszeń dobroczynnych. 35 Majątki Szpitala Św. Trójcy /1746-1895/ Administracja i eksploatacja majątków szpitalnych w Swojczycach, Klecinie, Borku Wrocławskim, Krzykach. 36 Majątek Łuczyna /1832-1935/ Administracja majątku, budynki, dzierżawy, służebności, opłaty gminne, sprawy kościelne, szkolne, opieka społeczna, dokumentacja pomiarowa gruntów i lasów. 37 Szpitale dziecięce /1439-1944/ Organizacja, administracja i działalność dziecięcych szpitali i fundacji (Dziecięcy Instytut Wychowawczy, Dom Sierot, Fundacja cesarza Wilhelma). 38 Legaty, fundacje i kolekty /1552-1944/ Hipoteki poszczególnych legatów i fundacji od A-Z i personalia. 39 Sprawy wojskowe /1742-1933/ Mobilizacja i demobilazcja, sprawy kwaterunkowe, koszary, zaopatrzenie inwalidów wojennych, wdów i sierot, medale i odznaczenia. 40 Miejski Konsystorz Ewangelicki /1716-1939/ Ustawy i zarządzenia, sprawy duszpasterskie i szkolne w parafiach ewangelickich na terenie Wrocławia i w 6 wsiach podmiejskich, personalia duchownych. 41 Instytucje kulturalno-oświatowe i naukowe /1575-1944/ Działalność teatrów, związków i towarzystw kulturalno-oświatowych i naukowych; biblioteka miejska, archiwum miejskie, biblioteki powszechne i czytelnie, Muzeum Przemysłu Artystycznego. 42 Zakłady gazowe i wodociągowe /1751-1932/ Organizacja produkcji, dokumentacja dotycząca technicznego wyposażenia zakładów gazowniczych, rozbudowy i przebudowy gazowni i wodociągów, dokumentacja budowy studni i badania wody. 43 Statystyka /1869-1944/ Sprawy demograficzne, powierzchnia miasta, ulice, place, mieszkania, nowe budownictwo, przemysł i handel, komunikacja, zakłady naukowe i szkolne, opieka społeczna, policja, bezpieczeństwo, wojsko, miejskie zakłady i urzadzenia, finanse i podatki. 44 Wydział Miejski /1816-1941/ Ustawy i rozporzadzenia, akta organizacyjne, protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności. 45 Budowa kanałów i drenowanie terenu /1866-1939/ Dokumentacja kanalizacyjna i drenazowa ułożona wg ulic i domów. 46 Sprawy osiedleńcze, podatki pośrednie /1825-1917/. 47 Szpital im. "Wenzel Hankego" /1870-1943/ Administracja szpitala, sprawy gospodarcze i personalne.48 Miejski Zakład Leczniczy dla Umysłowo Chorych /1820-1941/. 49 Elektrownie /1808-1928/ Organizacja produkcji, wyposażenie techniczne, rozbudowa zakładu, rozbudowa sieci oświetleniowej, sprawozdania z działalności, preliminarze, bilanse. 50 Zakład Dezynfekcyjny /1887-1939/. 51 Szkolnictwo średnie /1794-1940/ Organizacja i działalność szkolnictwa średniego, ogólnego i zawodowego na terenie miasta , zarządzenia, programy nauczania i rozkłady zajęć, instrukcje metodyczne, kuratoria szkolne, szkoły dzienne, niedzielne i wieczorowe. 52 Miejskie Zakłady Gastronomiczne /1892-1939/ Materiał statystyczne, legaty, dary. 53 Rzeźnia Miejska /1803-1896/ Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy rzeźni we Wrocławiu. 54 Schronisko dla ozdrowieńców dra Wiktora Friedländera /1887-1934/ Sprawy organizacji i administracji, przyjęcia rekonwalescentów, preliminarze budżetowe, zaopatrzenie, sprawy hipoteczne i budowlane. 55 Policja budowlana i drogowa /1823-1944/ Sprawy dotyczące nadzoru policyjnego nad budową i stanem dróg. 56 Tramwaje miejskie. Akta sekcji 56 nie zachowały się. 57 Zarząd Parków i Ogrodów /1914-1918/ Administracja parków i zieleni, upiększanie miasta, ogródki działkowe. 59 Hala Stulecia i wystawy /1913-1926/ Budowa hali, organizacja targów wrocławskich i wystaw, sprawozdania z działalności, akta deputacji, legaty i dary. 60 Miejski Urząd Komunikacyjny we Wrocławiu /1865-1939/ Organizacja i rozwój komunikacji kolejowej, wodnej, lotniczej, materiały konferencji międzynarodowych w sprawach komunikacyjnych, dokumentacja kanałów Dunaj-Odra, Odra-Warta, Odra-Łaba, międzynarodowe porozumienia Niemiec z Austrią, Węgrami i Szwajcarią w sprawach związanych z żeglugą rzeczną. 61 Miejskie Biuro Dystrybucyjne /1914-1939/ Dystrybucja żywności w latach 1914-1918, organizowanie tanich kuchni. 62 Urząd Prasowy. Akta sekcji 62 nie zachowały się. 63 Miejski Urząd Rozjemczy /1914-1937/ Organizacja urzędu, wykładnia ustawy Rzeszy o najmie, procedura rozjemcza. 64 Opieka nad młodzieżą /1827-1944/ Dożywianie dzieci szkolnych i domów dziecka, opieka lekarska nad kalekami, utrzymanie kąpielisk, organizowanie kolonii w kraju i zagranicą. 65 Główna Miejska Kasa Podatkowa. Akta sekcji 65 nie zachowały się. 66 Miejski Urząd Kultury Fizycznej /1924-1938/ Sprawozdania z działalności urzędu (wychowanie fizyczne i organizowanie imprez sportowych) z wyszczególnieniem obiektów sportowych (hale, stadiony, kąpieliska).Uzupełnienia /1808-1938/ Sprawy związane z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa w mieście, sprawy wojskowe, szkolne, ochrony zdrowia. Aneks /1610-1943/ Okólniki, sprawozdania z działalności, preliminarze budżetowe, bilanse, recesy, pomiary gruntów. Materiały luźne (listy) /1500-1900/ Listy cesarzy, królów czeskich, starostow slaskich do władz miasta, dokumenty cechowe, prawego urodzenia, korespondencja z królami polskimi. Księgi meldunkowe /1920-1940/ Akta personalne /XX w./ Akta personalne pracowników magistratu. Kolekcja wycinków prasowych /XX w./.
IV. Materiały kartograficzne /1612-1943/ 1. Plany miasta Wrocławia i okolic, fortyfikacje miejskie /1612-1943/ Plany sytuacyjne rynku i śródmieścia, plany dawnych fortyfikacji miejskich, plany sytuacyjne poszczególnych rejonów miasta. 2. Przedmieścia Wrocławia i wsi podwrocławskich /1775-1937/ Plany sytuacyjne Brochowa, Dąbia, Dobrzykowic, Gaju, Gajkowa, Karłow
akta: 57901 j.a. = 1526,15 m.b.; dokumenty 15280 j.a.; kartografia 5381 j.a.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Śląsk sprawy dotyczące całej dzielnicy (księgi lit. A) 343 0
2 Księstwa śląskie - z wyjątkiem księstwa wrocławskiego (księgi lit. B) 0 0
2.1 Biskupstwo Wrocławskie 23 0
2.2 Księstwa 77 0
3 Księstwo wrocławskie (księgi lit. C) 63 0
4 Przywileje miasta Wrocławia (księgi lit. D) 47 249
5 Historia miasta (księgi lit. E) 46 376
6 Księgi korespondencyjne (księgi lit. F) 11 0
7 Księgi miejskie i gruntowe (księgi lit. G) 284 0
8 Rada miasta i księgi administracyjne Rady (księgi lit. H) 222 0
9 Sądownictwo (księgi lit. J) 13 0
10 Finanse miejskie (księgi lit. K) 2333 140882
11 Dobra miejskie (księgi lit. L) 116 0
12 Budownictwo (księgi lit. M) 237 83
13 Militaria (księgi lit. N) 68 5161
14 Handel przemysł i rzemiosło (księgi lit. O) 25 6549
Sprawy kościelne (księgi lit. P) 2247 178470
16 Szpitale i fundacje (księgi lit. Q) 4136 52746
17 Port miejski, tramwaje, drogi i place (księgi lit. R) 34 0
18 Teatr Miejski, Muzeum Przemysłu Artystycznego, nauka i sztuka (księgi lit. S) 19 0
19 Rękopisy prywatne profesora W. Türk (księgi lit. Z) 2 0
20 Aneks (księgi) 179 0
21 Tabele historyczne i akta administracji (stara registratura sekcja I) 23 1775-1816 0
22 Skarb i miejska skarbowość (stara registratura sekcja II) 212 1653-1835 0
23 Majątki miejskie miasta Wrocławia i ich administracja (stara registratura sekcja III) 231 1527-1877 0
24 Dochody miejskie (stara registratura sekcja IV) 100 1699-1876 0
25 Lasy miejskie (stara registratura sekcja V) 24 1744-1832 0
26 Zaludnienie miasta (stara registratura sekcja VI) 6 1742-1812 0
27 Budownictwo miejskie i nadzór budowlany (stara registratura sekcja VII) 380 1460-1886 0
28 Bezpieczeństwo publiczne w mieście (stara registratura sekcja VIII) 177 1214-1945 0
29 Rzemiosło, cechy (stara registratura sekcja IX) 106 1532-1825 0
30 Karczmarstwo i piwowarstwo (stara registratura sekcja X) 26 1700-1810 0
31 Przemysł i handel (stara registratura sekcja XI) 26 1741-1852 0
32 Kościoły, szkoły, szpitale, biblioteki, fundacje, legaty (stara registratura sekcja XII) 286 1588-1898 0
33 Wojskowość (stara registratura sekcja XIII) 140 1722-1842 0
34 Podatki o opłaty miejskie (stara registratura sekcja XIV) 48 1553-1887 0
35 Sprawy ludności żydowskiej, służba zdrowia, sądownictwo, sprawy stanowe (stara registratura sekcja XV) 53 1704-1890 0
36 Kramy miejskie (stara registratura sekcja XVI) 72 1741-1885 0
37 Cła miary i wagi (stara registratura sekcja XXII) 7 1800-1872 0
38 Magistrat (nowa registratura sekcja 1) 2327 1214-1945 0
39 Skarbowość (nowa registratura sekcja 2) 577 1697-1939 0
40 Opieka społeczna (nowa registratura sekcja 3) 2838 1214-1996 0
41 Kościoły (nowa registratura sekcja 4) 585 1214-1960 0
42 Lecznictwo (nowa registratura sekcja 5) 236 1742-1941 0
43 Szpital Wszystkich Świętych (nowa registratura sekcja 6) 744 1552-1944 0
44 Majątki Szpitala Wszystkich Świętych (nowa registratura sekcja 7) 312 1731-1989 0
45 Majątki rolno-leśne miasta Wrocławia (nowa registratura sekcja 8) 1246 1214-1945 0
46 Historia miasta i ustawodawstwo (nowa registratura sekcja 9) 821 1728-1944 0
47 Nadzór nad porządkiem i bezpieczeństwem w mieście (nowa registratura sekcja 10) 890 1214-1948 0
48 Miejski Zakład Ubezpieczeń od Ognia (nowa registratura sekcja 11) 667 1750-1933 0
49 Lombard miejski (nowa registratura sekcja 12) 64 1791-1924 0
50 Instytuty, związki, kasy (nowa registratura sekcja 13) 210 1780-1943 0
51 Zakłady karne (nowa registratura sekcja 14) 85 1738-1917 0
52 Likwidacja uprawnień kramarskich (nowa registratura sekcja 16) 225 1714-1877 0
53 Koszty sądowe i dochody (nowa registratura sekcja 17) 84 1824-1930 0
54 Rekwizycje (nowa registratura sekcja 18) 70 1751-1920 0
55 Grunty miejskie, parcele (nowa registratura sekcja 19) 971 1684-1973 0
56 Rybołówstwo, promy, kładki (nowa registratura sekcja 20) 37 1741-1937 0
57 Budownictwo (nowa registratura sekcja 21) 4104 1742-1940 0
58 Miary i wagi (nowa registratura sekcja 22 patrz akta starej registratury 12452-12458) 0 0
59 Miejski handel drzewem (nowa registratura sekcja 23) 9 1822-1893 0
60 Kasa Oszczędności (nowa registratura sekcja 24) 711 1818-1928 0
61 Handel, fabryki i przemysł (nowa registratura sekcja 25) 426 1724-1936 0
62 Rzemiosło i cechy, ubezpieczenia (nowa registratura sekcja 26) 1285 1832-1934 0
63 Gwardia Obywatelska i strzelnica (nowa registratura sekcja 27) 148 0
64 Ruch ludności o opodatkowanie mieszkańców (nowa registratura sekcja 28) 192 0
65 Podatek od psów, słowików i zabaw (nowa registratura sekcja 29) 41 1929-1933 0
66 Zarząd portu rzecznego (nowa registratura sekcja 30) 544 0
67 Targi i kramy (nowa registratura sekcja 31) 192 0
68 Cła, podatki, domeny i regalia (nowa registratura sekcja 32) 317 0
69 Szkolnictwo (nowa registratura sekcja 33) 4063 1390-1992 474
70 Szpitale, stowarzyszenia, zakłady dobroczynne (nowa registratura sekcja 34) 1228 1390-1948 0
71 Majątki szpitala Św. Trójcy (nowa registratura sekcja 35) 111 1746-1896 0
72 Majątek Łuczyna (nowa registratura sekcja 36) 78 1832-1935 0
73 Szpitale dziecięce (nowa registratura sekcja 37) 498 1439-1944 0
74 Legaty, fundacje i kolekty (nowa registratura sekcja 38) 1785 1557-1969 0
75 Sprawy wojskowe (nowa registratura sekcja 39) 335 1742-1933 0
76 Miejski Konsystorz Ewangelicki (nowa registratura sekcja 40) 272 1716-1937 0
77 Instytucje kulturalno-oświatowe i naukowe (nowa registratura sekcja 41) 972 1575-1947 0
78 Zakłady gazowe i wodociągowe (nowa registratura sekcja 42) 371 1751-1932 0
79 Statystyka (nowa registratura sekcja 43) 413 1838-1944 0
80 Wydział Miejski (nowa registratura sekcja 44) 229 1855-1941 0
81 Budowa kanałów i drenowanie terenu (nowa registratura sekcja 45) 122 1866-1939 0
82 Sprawy osiedleńcze, podatki pośrednie (nowa registratura sekcja 46) 88 1847-1917 0
83 Szpital im. Wenzel Hancke (nowa registratura sekcja 47) 126 1870-1943 0
84 Miejski Zakład Leczniczy dla Umysłowo-Chorych (nowa registratura sekcja 48) 188 1809-1941 0
85 Elektrownie (nowa registratura sekcja 49) 145 1808-1928 0
86 Zakład Dezynfekcyjny (nowa registratura sekcja 50) 27 1887-1939 0
87 Szkolnictwo średnie (nowa registratura sekcja 51) 813 1794-1940 0
88 Miejskie zakłady gastronomiczne (nowa registratura sekcja 52) 50 1892-1939 0
89 Rzeźnia miejska i zagroda dla bydła (nowa registratura sekcja 53) 11 1803-1937 0
90 Schronisko dla ozdrowieńców im. dr Wiktora Friedlandera w Świniarach (nowa registratura sekcja 54) 54 1887-1934 0
91 Policja budowlana i drogowa (nowa registratura sekcja 55) 32 1792-1944 0
92 Zarząd Parków i Ogrodów (nowa registratura sekcja 58) 136 1910-1934 0
93 Hala stulecia i wystawy (nowa registratura sekcja 59) 62 0
94 Miejski Urząd Komunikacyjny we Wrocławiu (nowa registratura sekcja 60) 205 1865-1939 0
95 Miejskie Biuro Dystrybucyjne (nowa registratura sekcja 61) 39 1914-1939 0
96 Miejski Urząd Rozjemczy (nowa registratura sekcja 63) 51 1914-1937 0
97 Opieka nad młodzieżą (nowa registratura sekcja 64) 149 1390-1945 0
98 Miejski Urząd Kultury Fizycznej (nowa registratura sekcja 66) 117 1923-1938 0
99 Uzupełnienie aneks 453 1301-1945 0
100 Sekcje niezachowane 0 0
100.1 Sekcje starej registratury XVII-XXI o nieznanych nazwach 0 0
100.2 Sprawy ludności żydowskiej (nowa registratura sekcja 15) 0 0
100.3 Tramwaje miejskie (nowa registratura sekcja 56) 0 0
100.4 Szpital im. Timmlercha (nowa registratura sekcja 57) 0 0
100.5 Urząd prasowy (nowa registratura sekcja 62) 0 0
100.6 Główna Miejska Kasa podatkowa (nowa registratura sekcja 65) 0 0
101 Księgi meldunkowe 1149 1920-1940 0
102 Wycinki prasowe 424 1932-1944 0
103 Miejskie Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne 0 0
103.1 Kanały, rury kanalizacyjne na posesjach 4110 1873-1945 0
103.2 Kanalizacja na ulicach 722 1873-1944 0
103.3 Toalety publiczne 66 1875-1940 0
103.4 Drenaż 26 1876-1934 0
103.5 Administracja 525 1873-1943 0
104 Akta personalne pracowników magistratu 1860 0
Show all units in the collection:
Units in series:: 15 Sprawy kościelne (księgi lit. P)
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
82/28/0/15/3911 Negotia ecclesistica 1425-1610 372
82/28/0/15/3912 Revisions Kostenanschlag vom 8 Juli 1893 über den Bau des Pfarhauses zu S. Adalbert 1890-1891 120
82/28/0/15/3913 Revisions Kostenanschlag vom 8 Juli 1893 über den Bau des Pfarhauses zu S. Adalbert 1890-1891 95
82/28/0/15/3914 Allerhand Dokumenten und Nachrichten sowohl die Ejektion der Bernhardiner Mönche auss dieser Kirche ad S.Bernhardinum betreffende, als auch die Reception der Capuciner über der Ohlau, zusammengefasset in ein Volumen, welches sich auf dem Breslauischen Rat 1670 153
82/28/0/15/3915 Hienach volget was auff der Kirchen S. Bernhardin und Brüderschaft unser frawen zu S. Marien Magdalena von den Kirchennetern und eldisten der Brüderschaften von cleynodien und silberwergk auffs rothaus oberantworth ist 1530 226
82/28/0/15/3916 Acta in causa religionis tempore Ferdinandi I, Maximiliani II, Rudolfi II imperatorum 1526-1612 61
82/28/0/15/3917 Religions - Akta 1610-1673 178
82/28/0/15/3918 Religions Akta 1645-1706 201
82/28/0/15/3919 Religions Akta über die Reformations des Kirche auf dem Lande 1653-1654 385
82/28/0/15/3920 Acta ecclesiastica 1658-1716 504
82/28/0/15/3921 Acta ecclesiastica 1741-1763 293
82/28/0/15/3922 Acta ecclesiastica 1707-1716 569
82/28/0/15/3923 Schmeidler J. K. H., Annalistische Notizen zur Breslau Kirchengeschichte 1000 - 1840. Am Ende der Breslauer Consilien Liste 1836/37, jedefeller von der Magdalena Kirche 1000-1840 73
82/28/0/15/3924 Schmiedler J. K. H., Entwurf zu seinen Urkundenrepertorium des Magdalenakirche (Katalog 433), den Ende der Bander - Annalistische Notizen zur Breslauer Kirchengeschichte 1000-1517 64
82/28/0/15/3925 Beiträge zur Geschichte des evangelischen Kirchenwesens in Breslau. Auf Veranlassung des hiesigen Magistrats verfasst von Dr. K. Markgraf, Staatsbibliotekar und Stadarchivar. 1877 95
1 2 3 4 ... 73 74 75 76 77 ... 147 148 149 150

Amount of archival material

78562

70477

0

1526.15

1473.75

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.