Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Wojewódzki Wrocławski

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - [1925-1937] 1945-1950 [1951-1985]
- brak danych - 1925 - 1925
1936 - 1937
1945 - 1985
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz kartkowy Yes 601 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 5073 j.a.
spis roboczy No 1.j.a.
inwentarz książkowy Yes 5383 j.a.
Urząd Wojewódzki we Wrocławiu powstał z przekształcenia Urzędu Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Dolnośląski. Przekształcenie zakończyło się w czerwcu 1946 r. Na czele urządu stoi wojewoda, który jest reprezentantem rządu oraz administracji centralnej w województwie.
Likwidacja Urzędu Wojewódzkiego nastąpiła, zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dziennik Ustaw Nr 14/1950 r., poz. 130), z chwilą powołania Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu.
1. Wydział Ogólny Zarządzenia i okólniki, Wrocławski Dziennik Wojewódzki, sprawozdania UW, starostw, wydziałów, biuletyn Pełnomocnika Ziem Odzyskanych, ustalanie i zmiana nazw miejscowości, wnioski odznaczeniowe, spis ludności, usuwanie śladów niemczyzny, osadnictwo, repatriacja, ceny wolnorynkowe, spisy użytków rolnych , zasiewów, zestawienia gospodarstw, inwentarza, zakładów, zapasów, przekazywanie mieszkań przez Armię Czerwoną, wykazy pracowników UW, raporty.
2. Wydział Budżetowo - Gospodarczy Sprawy budżetowo- rachunkowe, podatki, akcja "O", wykazy pracowników.
3. Wydział Inspekcji opracowanie planów i wytycznych, wnioski, lustracje.
4. Wydział Administracyjno - Prawny Okólniki i zarządzenia, organizacja wydziału, nadzór, rejestracja i kartoteka szkód wojennych, odszkodowania, sprawy różne, zmiany nazwisk i imion, sprawy obywatelstwa - nadanie, stwierdzenie, utrata, akta stanu cywilnego, spisy ksiąg metrykalnych obrządku grecko - katolickiego, plan sieci straży pożarnej.
5. Wydział Społeczno - Polityczny Głosowanie Ludowe, wybory, zagadnienia adm. Kulturalne i gospodarcze, sprawy bezpieczeństwa MO i UBP, przestępczości, stronnictw politycznych, związki zawodowe, klęski i wypadki, interwencje u władz sowieckich i WP, szabrownictwo, rehabilitacje, poszukiwanie grobów, sprawy cudzoziemców: ruch, wykazy, rejestracja, sprawy czeskie, niemieckie, żydowskie; sprawy Żydów niemieckich, mniejszości narodowych, nabywanie majątków po cudzoziemcach, akcja weryfikacyjna, repolonizacja, poszukiwanie rodzin, misja Radziecka, akcja "W", sprawy wyznań.
6. Wydział Samorządowy Statuty organizacyjne, posiedzenia, ewidencja członków organów samorządowych, likwidacja niedoborów, podatki, wykazy majątków b. Niemieckiego samorządu.
7. Wydział Wojskowy Sprawy ogólno - organizacyjne, sprawozdania z kontroli, lustracji, rozminowanie terenu, organizacje sportowe, Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza.
8. Wydział Osiedleńczy sprawy rolnicze, uwłaszczenia, wykazy kredytów, korespondencja, osadnictwo, opieka, sprawy mieszkaniowe, przydziały, zażalenia, opis majątków rolnych ich ewidencja, grupy parcelacyjne, PUR, przydziały i sprzedaż nieruchomości i mienia nierolniczego, polityka mieszkaniowa, uzdrowiska i domy wypoczynkowe.
9. Wydział Aprowizacji okólniki, biuletyn, zarządzenia, sprawy organizacyjne, sprawozdania, Wojewódzka Komisja Aprowizacji, zestawienia, rozliczenia, instrukcje, protokoły, dary UNRRA, wykazy przedsiębiorstw handlowych.
10. Wydział Przemysłu i Handlu wykazy zakładów, warsztatów rzemieślniczych, przedsiębiorstw, ankiety, sprawozdania statystyczne wg branż, spisy przedsiębiorstw przechodzących na własność państwa, zakłady niemieckie, akcja likwidacyjna.
11. Wydział Opieki Społecznej zarządzenia, sprawy poufne, inwestycje, lustracje, komitety opieki społecznej, domy dziecka, domy opieki, akcje pomocy, publikacje, spisy spraw.
12. Wydział Odbudowy projekty przebudowy: pijalni wód w Dusznikach Zdr., Zakładu Leczenia Gruźlicy w Kowarach, zamków w Niwnicy, Nowym Lądzie, Lubichowie, inwentaryzacja kramów śledziowych w Legnicy, projekt odbudowy Urzędu Zatrudnienia, rekonstrukcja ratusza w Lubaniu Śląskim, plany miast, mapy topograficzne Prochowic.
13. Wydział Pomiarów mapy powiatów, szkice gromad gminy, regulacja osiedla Pasiecznik, mapy gmin, topografia Wilków, mapa powiatu: oleaf rozmieszczenia Niemców: Bystrzyca.
14. Wydział Komunikacji plany przebudowy dróg i mostów, mapy sieci dróg, rodzaje nawierzchni, mapy z projektami Ministerstwa Komunikacji i według stanu obecnego, mapy województwa wrocławskiego i Dolnego Śląska.
15. Wydział Zdrowia Sprawy nadzoru nad wykonywaniem zawodu lekarza, ewidencja, statystyka, sprawozdania z ruchu chorych, biuletyny, wnioski, angaże, wykazy imienne Niemców i pracowników w służbie zdrowia i w Wydziale, opieka, wykazy szpitali, ambulatoriów i lekarzy fabrycznych, sprawy stomatologii, szczepienia, wykazy zachorowań, zgonów, akcja sanitarna na cmentarzach i ekshumacja zwłok, spisy spraw.
16. Wydział Kultury i Sztuki.
Okólniki, zarządzenia, sprawy kredytów, szkolnictwo artystyczne, orkiestry, chóry, sale, wykazy odbytych imprez, zabytki Wrocławia, architektura zabytkowa, konserwowanie i użytkowanie zabytków nieruchomych i ruchomych, orzecznictwo.
17. Regionalna Dyrekcja Planowania Przestrzennego Zjazdy, konferencje, odprawy, korespondencja, sprawy personalne, budżetowe, wykazy zakładów przemysłowych, plan krajowy, uproszczone plany zagospodarowania miast i powiatów, plany osiedleńcze wsi w różnych powiatach, studia do monografii rejonu doświadczalnego Wiczkowice. /inwentarz kartkowy/
18. Wydział Rolnictwa plony i zbiory, ewidencja, kredyty, sprawozdania, konferencje i zjazdy, akcja siewna, żniwna, wykazy majątków użytkowanych przez Armię Radziecką.
"R" Kancelaria Działu Kontrole, lustracje, wykazy ruchu spraw, akcja redakcyjna "Książka Pamiątkowa" Woj. Urzędu Ziemskiego, różne sprawy dotyczące majątków - przejęcia, parcelacja.
19. Wydział Urządzeń Rolnych. Sprawy osiedleńcze, osadnictwo, przydział gospodarstw poniemieckich, wykazy obiektów ogrodniczych, spółdzielni parcelacyjnych i gromad, majątków, ewidencja nieruchomości, wykazy gospodarstw, akcja "H".
20. Wydział Wodno - Melioracyjny regulacja rzek, sprawy wodno - prawne, inspekcje, lustracje.
21. Wydział Finansów Rolnych administracja majątków rolnych i państwowych, sprawy rybołówstwa, przemysłu rolnego, wykaz osobowy wydziału.
22. Wydział Weterynarii wykazy obwodów, chorób zakaźnych zwierzęcych, sprawozdania, biuletyny, materiały dotyczące zbrodni niemieckich.
23. Wydział Oświaty Rolniczej 6-letni plan rozwoju oświaty, działalność ośrodków oświatowych, likwidacja - przekazywanie majątków, protokoły.
Akta osobowe pełnomocników rządu, wojewodów, starostów powiatowych – (lata 1945-1950)
Akta kategorii BE-50
Akta osobowe / Wojewódzki Urząd Ziemski, Wydział Rolnictwa, Wydział Opieki Społecznej/
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Wydział Ogólny 0 0
1.1 Oddział Organizacyjny 109 1945-1950 0
1.2 Oddział Statystyczno-Sprawozdawczy 3 1946-1949 0
1.2.1 Statystyka ludności 17 1945-1949 0
1.2.2 Statystyka rolna 22 1945-1950 0
1.2.3 Statystyka przemysłu 9 1946-1949 0
1.2.4 Statystyka rzemiosła 1 1947-1949 0
1.2.5 Statystyka handlu i aprowizacji 10 1946-1949 0
1.2.6 Statystyka spółdzielczości 1 1946-1947 0
1.2.7 Statystyka budowlana 1 1948-1949 0
1.2.8 Statystyka samorządowa 2 1946-1948 0
1.2.9 Statystyka inwestycji 2 1948-1948 0
1.2.10 Statystyka zatrudnienia 1 1947-1949 0
1.2.11 Statystyka ubezpieczeń społecznych 5 1949-1949 0
1.2.12 Statystyka opieki społecznej 3 1946-1949 0
1.2.13 Inne dane statystyczne 2 1946-1948 0
1.3 Aneks 46 1945-1950 0
2 Wydział Budżetowo-Gospodarczy 94 1945-1950 0
3 Wydział Inspekcji 0 0
3.1 Oddział Ogólny 31 1947-1951 0
3.2 Oddział Inspekcji Terenowej 93 1946-1951 0
4 Wydział Administracyjno-Prawny 0 0
4.1 Oddział Ogólno-Prawny 126 1945-1949 0
4.2 Oddział Spraw Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności 50 1945-1949 0
4.3 Aneks 20 1947-1949 0
5 Wydział Społeczno-Polityczny 0 0
5.1 Oddział Spraw Społecznych i Politycznych 0 0
5.1.1 Sprawy ogólno-polityczne 205 1945-1950 0
5.1.2 Sprawy ruchów społecznych i politycznych 8 1945-1950 0
5.1.3 Sprawy stowarzyszeń 33 1945-1950 0
5.1.4 Sprawy dotyczące cudzoziemców 61 1945-1950 0
5.1.5 Sprawy repolonizacji i współżycia ludności Ziem Odzyskanych 20 1946-1949 0
5.1.6 Sprawy współdziałania akcji poszukiwania rodzin i repatriacji 24 1946-1949 0
5.1.7 Akta Komisarza ds. Repatriacji 327 1945-1949 39
5.2 Oddział Wyznaniowy 34 1945-1948 0
5.3 Akta Komisarza Wojewódzkiego dla Spraw Produktywizacji Ludności Żydowskiej na Wojeództwo Wrocławskie 0 0
5.3.1 Referat Ogólno-Administracyjny 14 1946-1947 0
5.3.2 Referat Rolny (osadnictwo) 5 1946-1947 0
5.3.3 Referat Rzemiosła i Przemysłu 8 1946-1947 0
5.3.4 Referat Spółdzielczy 6 1946-1947 0
5.3.5 Referat Opieki, Zdrowia i Szkolnictwa 2 1946-1947 0
5.4 Aneks 69 1945-1950 0
6 Wydział Samorządowy 0 0
6.1 Oddział Administracji Samorządu 64 1946-1950 0
6.2 Oddział Spraw Społecznych i Gospodarczych Samorządu 24 1947-1950 0
6.3 Oddział Finansów Samorządowych 302 1945-1950 0
6.4 Oddział Samorządu Wojewódzkiego 16 1946-1950 0
6.5 Aneks 0 0
6.5.1 Oddział Administracji Samorządu 20 1946-1948 0
7 Wydział Wojskowy 37 1945-1949 0
8 Wydział Osiedleńczy 0 0
8.1 Oddział Ogólny 0 0
8.1.1 Planowanie osadnictwa, koordynacja i sprawy informacyjno-sprawozdawcze 157 1945-1949 0
8.1.2 Opieka nad osadnikami 41 1945-1949 0
8.1.3 Sprawy ogólne (kredyty, sprawy osobowe i organizacyjne wydziału i jednostek podległych) 34 1947-1949 0
8.2 Oddział Osadnictwa Rolnego 0 0
8.2.1 Osadnictwo na indywidualnych gospodarstwach rolnych 0 0
8.2.1.1 Podział gospodarstw 21 1946-1949 0
8.2.1.2 Sprawy młynów 3 1947-1949 0
8.2.1.3 Sprawy autochtonów 4 1948-1948 0
8.2.1.4 Osadnictwo wojskowe 8 1945-1948 0
8.2.1.5 Sprawy osadników z akcji "W" 9 1947-1949 0
8.2.1.6 Osadnictwo na gospodarstwach różnych 9 1946-1949 0
8.2.1.7 Odwołania i zażalenia 30 1946-1949 0
8.2.2 Parcelacja majątków ponad 100 ha 66 1946-1946 0
8.2.3 Majątki na różne cele 11 1946-1948 0
8.2.4 Osadnictwo spółdzielczo-parcelacyjne 64 1946-1948 0
8.2.5 Różne 7 1947-1949 0
8.2.6 Reemigracja Polaków z zagranicy 9 1946-1948 0
8.3 Wojewódzka Rada Społeczna Osadnictwa Spółdzielczo-Parcelacyjnego 53 1947-1950 0
8.4 Wojewódzka Komisja Osadnictwa Rolnego 57 1946-1949 0
8.5 Oddział Osadnictwa Nierolnego 54 1946-1949 0
8.6 Wojewódzka Komisja Klasyfikacyjno-Szacunkowa 61 1947-1949 0
8.7 Komisja Odwoławcza Osadnictwa Nierolniczego 14 1948-1949 0
8.8 Wojewódzka Społeczna Komisja Kontroli 6 1949-1949 0
8.9 Aneks 91 1945-1950 0
8.9.1 Oddział Ogólny 2 1945-1945 0
8.9.2 Oddział Osadnictwa Rolnego 6 1948-1949 0
8.9.3 Wojewódzka Komisja Osadnictwa Rolnego 1 1949-1949 0
8.9.4 Oddział Osadnictwa Nierolnego 3 1947-1949 0
8.9.5 Wojewódzka Komisja Klasyfikacyjno-Szacunkowa 4 1948-1949 0
8.9.6 Komisja Odwoławcza Osadnictwa Nierolniczego 2 1949-1949 0
9 Wydział Aprowizacji 0 0
9.1 Oddział Ogólny 35 1945-1949 0
9.2 Oddział Planowania 11 1945-1947 0
9.3 Oddział Artukułów Spożywczych 18 1945-1949 0
9.4 Oddział Rozrachunkowy 13 1946-1949 0
9.5 Przedstawicielstwo UNRRA - Wrocław 155 1945-1948 0
9.6 Oddział Inspekcji 48 1947-1949 0
9.7 Aneks 3 1945-1949 0
10 Wydział Przemysłu i Handlu 0 0
10.1 Oddział Ogólny 146 1945-1950 0
10.2 Oddział Administracji Przemysłowej 2 1948-1949 0
10.2.1 Sprawy upaństwowienia i reprywatyzacji przedsiębiorstw 46 1946-1948 0
10.2.2 Akcja likwidacyjna należności prywatnego sektora handlu z tytułu przejętego ruchomego mienia poniemieckiego 57 1947-1948 0
10.3 Oddział Handlu 42 1945-1950 0
10.4 Aneks 6 1945-1947 0
11 Wydział Opieki Społecznej 0 0
11.1 Oddział Organizacji i Nadzoru 0 0
11.1.1 Sprawy ogólno-organizacyjne 41 1945-1949 0
11.1.2 Sprawy inspekcji 24 1946-1947 0
11.1.3 Sprawy majątków rolnych 48 1945-1948 0
11.2 Oddział Opieki 0 0
11.2.1 Sprawy opieki nad matką i dzieckiem 9 1945-1948 0
11.2.2 Sprawy opieki nad dorosłymi 46 1945-1950 0
11.3 Komitet Opieki Społecznej 7 1946-1949 0
11.4 Aneks 4 1945-1948 0
12 Wydział Odbudowy 0 0
12.1 Oddział Ogólny 0 0
12.1.1 Sprawy ogólno-organizacyjne 49 1945-1950 0
12.1.2 Sprawy polityki mieszkaniowej 2 1948-1948 0
12.2 Oddział Budownictwa 0 0
12.2.1 Sprawy odbudowy miast 43 1945-1948 0
12.2.2 Sprawy odbudowy wsi 22 1946-1950 0
12.3 Oddział Zarządu Nieruchomości Państwowych 0 0
12.3.1 Sprawy zarządu nieruchomości państwowych 15 1945-1949 0
12.3.2 Sprawy grobownictwa wojennego 31 1946-1950 0
12.4 Aneks 4 1945-1949 0
12.5 Dokumentacja techniczna 9 1949-1955 0
12.6 Dokumentacja kartograficzna 63 1925-1950 0
13 Wydział Pomiarów 0 0
13.1 Oddział Administracji Miernictwa 66 1945-1949 0
13.2 Oddział Nowych Pomiarów 19 1945-1947 0
13.3 Oddział Nadzoru Pomiarów i Katastru 17 1947-1949 0
13.4 Oddział Planów i Wojewódzkie Archiwum Miernicze 2 1947-1947 0
13.5 Aneks 2 1949-1950 0
13.6 Dokumentacja kartograficzna 23 1945-1949 0
14 Wydział Komunikacyjny 170 1945-1952 0
15 Wydział Zdrowia 0 0
15.1 Oddział Ogólny 0 0
15.1.1 Sprawy ogólno-organizacyjne 19 1945-1950 0
15.1.2 Sprawy ewidencji statystyki i sprawozdawczości 14 1945-1948 0
15.1.3 Sprawy budżetowo-gospodarcze 5 1946-1950 0
15.1.4 Sprawy personelu 15 1945-1949 0
15.2 Oddział Ośrodków Zdrowia i Medycyny Społecznej 0 0
15.2.1 Sprawy ośrodków zdrowia 12 1945-1949 0
15.2.2 Sprawy walki z chorobami społecznymi 5 1946-1948 0
15.2.3 Sprawy opieki nad matką i dzieckiem 3 1946-1949 0
15.2.4 Referat do walki z chorobami wenerycznymi 4 1945-1948 0
15.2.5 Referat dla spraw higieny pracy 2 1946-1948 0
15.2.6 Referat stomatologiczny 5 1947-1949 0
15.3 Oddział Lecznictwa Zamkniętego i Uzdrowiskowego 15 1945-1949 0
15.3.1 Referat szpitalnictwa i innych zakładów zamkniętych 16 1947-1949 0
15.3.2 Referat do spraw aprowizacji i kosztów leczenia 6 1945-1949 0
15.3.3 Referat uzdrowisk zdrojowych i sanatoriów 4 1945-1948 0
15.4 Oddział Epidemiczny i Nadzoru Sanitarnego 0 0
15.4.1 Sprawy ogólne 3 1945-1948 0
15.4.2 Referat dla spraw walki z chorobami zakaźnymi 47 1945-1949 0
15.4.3 Referat dla spraw nadzoru sanitarnego 8 1946-1948 0
15.4.4 Referat dla spraw walki z gruźlicą 2 1946-1949 0
15.4.5 Sprawy kancelaryjne 2 1945-1948 0
15.5 Dopływy 11 1946-1950 0
15.6 Aneks 5 1945-1948 0
16 Wydział Kultury i Sztuki 0 0
16.1 Oddział Ogólny 30 1945-1950 0
16.2 Oddział Sztuki 69 1946-1950 0
16.3 Oddział Muzeów i Ochrony Zabytków 34 1947-1949 0
17 Regionalna Dyrekcja Planowania Przestrzennego 0 0
17.1 Oddział Ogólny 22 1945-1950 0
17.2 Oddział Studiów i Programowania Prac 44 1946-1949 0
17.3 Oddział Planu Regionalnego 12 1946-1949 0
17.4 Oddział Planowania Osiedli Miejskich 40 1946-1949 0
17.5 Biuro Planu Wrocławia 5 1947-1950 0
17.6 Biuro Planu Wałbrzycha 9 1946-1949 0
17.7 Oddział Planowania Wsi 93 1917-1949 0
17.8 Aneks 2 1946-1948 0
17.9 Dokumentacja kartograficzna 340 1940-1952 0
18 Wydział Rolnictwa 18 1946-1949 0
18.1 Aneks 8 1945-1950 0
18.2 Kancelaria Działu (R) 22 1945-1950 0
18.2.1 Aneks 0 0
18.2.1.1 Wydział Ogólno-Administracyjny 2 1945-1947 0
18.2.1.2 Wydział Funduszu Ziemi 12 1945-1947 0
19 Wydział Urządzeń Rolnych 0 0
19.1 Oddział Scalenia i Regulacji Osadnictwa 0 0
19.1.1 Sprawy ogólno-osadnicze 71 1945-1949 0
19.1.2 Sprawy osadnictwa specjalnego 10 1946-1949 0
19.1.3 Sprawy regulacji gospodarstw 26 1947-1949 0
19.1.4 Sprawy statystyczne 248 1945-1949 0
19.2 Oddział Parcelacyjny 0 0
19.2.1 Sprawy parcelacji i wyłączeń 59 1945-1949 0
19.2.2 Sprawy regulacji granic rolno-leśnych 19 1946-1948 0
19.3 Oddział Klasyfikacyjno-Szacunkowy 15 1947-1948 0
19.4 Oddział Sądowo-Hipoteczny 25 1945-1949 0
19.5 Aneks 2 1946-1949 0
20 Wydział Wodno-Melioracyjny 79 1945-1948 0
21 Wydział Finansów Rolnych 27 1945-1948 0
22 Wydział Weterynarii 39 1945-1949 0
23 Wydział Oświaty Rolniczej 0 0
23.1 Oddział Administracji Szkolnictwa Rolniczego 36 1945-1950 0
23.2 Oddział Średnich Szkół Gospodarstwa Wiejskiego 31 1945-1950 0
23.3 Oddział Urządzenia Szkół i Zagospodarowania Ośrodków Szkolnych 83 1945-1950 0
23.4 Inspektorat Powszechnej Oświaty Rolniczej i Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego 37 1946-1950 0
24 Spis zdawczo-odbiorczy (wykaz byłych wojewodów i starostów) 0 0
25 Spis zdawczo-odbiorczy nr 1 0 0
25.1 Regionalna Dyrekcja Planowania Przestrzennego 2 1945-1950 0
26 Spis zdawczo-odbiorczy nr 2 0 0
26.1 Wydział Ogólny 0 0
26.1.1 Oddział Organizacyjny 8 1946-1950 0
27 Spis zdawczo-odbiorczy nr 3 0 0
27.1 Wydział Zdrowia 25 1948-1950 0
28 Spis zdawczo-odbiorczy nr 4 0 0
28.1 Wydział Ogólny 1 1949-1949 0
29 Spis zdawczo-odbiorczy nr 5 0 0
29.1 Wydział Inspekcji 2 1948-1950 0
30 Spis zdawczo-odbiorczy nr 6 0 0
30.1 Wydział Społeczno-Polityczny 6 1945-1965 0
31 Spis zdawczo-odbiorczy nr 7 0 0
31.1 Wydział Aprowizacji 1 1946-1946 0
32 Spis zdawczo-odbiorczy nr 8 0 0
32.1 Wydział Odbudowy 1 1948-1948 0
33 Spis zdawczo-odbiorczy nr 9 0 0
33.1 Wydział Ogólny 15 1946-1950 0
34 Spis zdawczo-odbiorczy nr 10 0 0
34.1 Wydział Osiedleńczy 0 0
34.1.1 Wojewódzka Komisja Osadnictwa Rolnego 0 0
34.1.1.1 Orzekanie w sprawie nadania gospodarstwa rolnego 3 1948-1950 0
35 Spis zdawczo-odbiorczy nr 11 0 0
35.1 Wydział Pomiarów 256 1945-1950 0
36 Spis zdawczo-odbiorczy nr 12 0 0
36.1 Wydział Pomiarów 358 1945-1950 0
37 Spis zdawczo-odbiorczy nr 13 0 0
37.1 Wydział Pomiarów 130 1945-1950 0
38 Spis zdawczo-odbiorczy nr 14 0 0
38.1 Wydział Pomiarów 159 1945-1958 0
39 Spis zdawczo-odbiorczy nr 15 0 0
39.1 Wydział Pomiarów 118 1945-1956 0
40 Spis zdawczo-odbiorczy nr 16 0 0
40.1 Wydział Pomiarów 99 1936-1958 0
41 Spis zdawczo-odbiorczy nr 17 0 0
41.1 Wydział Pomiarów 473 1945-1961 0
42 Spis zdawczo-odbiorczy nr 18 0 0
42.1 Wydział Pomiarów 492 0
43 Spis zdawczo-odbiorczy nr 19 0 0
43.1 Wydział Pomiarów 4 1945-1950 0
44 Spis zdawczo-odbiorczy nr 20 0 0
44.1 Wydział Ogólny 2 1947-1950 0
45 Spis zdawczo-odbiorczy nr 21 0 0
45.1 Wydział Budżetowo-Gospodarczy 1 1946-1946 0
46 Spis zdawczo-odbiorczy nr 22 0 0
46.1 Wydział Osiedleńczy 6 1945-1950 0
47 Spis zdawczo-odbiorczy nr 23 0 0
47.1 Wydział Odbudowy 101 1945-1950 0
47.1.1 Legnica 9 1945-1950 0
47.1.2 Lubań 7 1945-1950 0
47.1.3 Lubin 3 1946-1946 0
47.1.4 Lwówek 5 1945-1950 0
47.1.5 Oleśnica 3 1945-1950 0
47.1.6 Oława 8 1945-1950 0
47.1.7 Syców 9 1945-1950 0
48 Spis zdawczo-odbiorczy nr 24 0 0
48.1 Wydział Komunikacyjny 9 1945-1951 0
49 Spis zdawczo-odbiorczy nr 25 0 0
49.1 Wydział Komunikacyjny 6 1946-1946 0
50 Spis zdawczo-odbiorczy nr 26 0 0
50.1 Wydział Rolnictwa 10 1945-1950 0
51 Spis zdawczo-odbiorczy nr 27 0 0
51.1 Wydział Urządzeń Rolnych 2 1949-1950 0
52 Spis zdawczo-odbiorczy nr 28 0 0
52.1 Wydział Pomiarów 22 1936-1951 0
53 Spis zdawczo-odbiorczy nr 29 0 0
53.1 Wydział Pomiarów 0 0
53.1.1 Mapy obrębowe, pow. kłodzkiego 10 1945-1964 0
54 Spis zdawczo-odbiorczy nr 30 0 0
54.1 Wydział Przemysłu i Handlu 1 1947-1948 0
55 Spis zdawczo-odbiorczy nr 31 0 0
55.1 Wydział Administracyjno-Prawny 0 0
56 Spis zdawczo-odbiorczy nr 32 0 0
57 Spis zdawczo-odbiorczy nr 33 0 0
57.1 Urząd Pełnomocnika Rządu RP Na Okręg Administracyjny Dolnego Śląska. Akta osobowe 1 1945-1946 0
57.2 Wojewódzki Urząd Ziemski we Wrocławiu. Akta osobowe 0 0
57.3 Urząd Wojewódzki Wrocławski Wydział Weterynarii 1 1949-1949 0
57.3.1 Akta osobowe 2 1947-1947 0

Amount of archival material

10656

5982

0

105.59

94.78

0.00

Amount of non-archival material

12

0.12

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.