Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Kłodzku

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
- brak danych - [1945] 1950 - 1975 [1990]
- brak danych - 1945 - 1949
1950 - 1975
1976 - 1990
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kłodzku utworzono mocą Ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. Nr 14, poz. 130). Ustawą tą powołano do życia nowe struktury organizacyjne państwowej administracji terenowej, w ramach nich tworząc powiatowe rady narodowe – jako terenowe organy jednolitej władzy państwowej oraz prezydia powiatowych rad narodowych jako terenowe organy wykonawcze. Powyższe struktury organizacyjne utrzymały się do dnia 09 grudnia 1973 roku, kiedy to - na mocą Ustaw z dnia 22 listopada 1973 roku , na szczeblu powiatu utworzono nowe terenowe organy administracji państwowej – naczelnika powiatu, wykonującego swoje zadania przy pomocy podległego mu urzędu powiatowego, wraz z tym faktem w Kłodzku powołano do życia nową jednostkę administracji państwowej - Urząd Powiatowy; organizację Urzędu normowało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1973 roku w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej (Dz.U. Nr 47, poz. 280) . Powstała jednostka organizacyjna funkcjonowała do dnia 01 czerwca 1975 roku, z dniem tym – mocą Ustaw z dnia 28 maja 1975 roku: Ustawy o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. Nr 16, poz. 89), Ustawy o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U. Nr 16, poz. 91) – na obszarze Polski wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny państwa – tworząc administrację stopnia podstawowego (prezydent miasta, naczelnik miasta, naczelnik dzielnicy, naczelnik gminy, naczelnik miasta i gminy), stopnia wojewódzkiego (wojewoda), a wraz z tym likwidując powiaty. Część opracowana:
-Wydział Organizacyjno-Prawny, [1949]1950-1975, sygn. 1-318 ( 318 j.a.) – w tym: protokoły sesji powiatowej rady narodowej, interpelacje radnych, akta komisji rady, protokoły posiedzeń prezydium powiatowej rady narodowej, ankiety radnych, akta audycji lokalnych kłodzkiego radiowęzła, kontrole i rewizje,
-Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego, 1951-1975, sygn. 319-418 (100 j.a.) – w tym: protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego, plany gospodarcze powiatu, sprawozdawczość z wykonania planów gospodarczych powiatu, bilanse siły roboczej, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji,
-Wydział Finansowy, 1950-1975, sygn. 419-581 (163 j.a.) – w tym: Protokoły posiedzeń Komisji Podatkowej, plany pracy wydziału, akta kontroli w jednostkach podległych, plany finansowe, plany jednostkowe dochodów i wydatków budżetowych, budżety jednostkowe i zbiorcze powiatu, sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych,
-Wydział Oświaty, 1951-1975, sygn. 582-643 ( 62 j.a.) – w tym: protokoły z konferencji dyrektorów przedszkoli, organizacja sieci przedszkolnej w powiecie, projekty organizacyjne przedszkoli i szkół, budżety i analizy wykonania planu gospodarczego, sprawozdawczość GUS w zakresie zatrudnienia i funduszu płac, sprawozdawczość z wizytacji w jednostkach podległych i nadzorowanych, sprawozdawczość dotycząca szkół podstawowych, ponadpodstawowych i szkolnictwa dla pracujących,
-Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki, 1967-1975, sygn. 644-668 (25 j.a.) – w tym: dokumentacja Powiatowego Funduszu Turystyki i Wypoczynku, plany zagospodarowania turystycznego powiatu, informacje dotyczące działalności zrzeszeń i klubów sportowych, sprawozdawczość statystyczna z zakresu kultury fizycznej i turystyki,
-Wydział Spraw Wewnętrznych, [1946]1950-1975, sygn. 669-826 (158 j.a.) – w tym: plany pracy wydziału, dokumentacja kontroli w jednostkach podległych, zmiany imion i nazwisk, akta stowarzyszeń (rejestracja, ewidencja, nadzór, likwidacja), sprawy narodowościowe i sprawy ludności rodzimej, kwestie wynikające z bezpośredniej bliskości granicy państwa (przekraczanie granicy państwa), akty uznania za obywatela polskiego, poświadczenia obywatelstwa, nadzór nad działalnością urzędów stanu cywilnego, wywłaszczenia, akta spraw o wykroczenie, dokumentacja referatu wojskowego, decyzje o ustaleniu-odtworzeniu treści akt stanu cywilnego,
-Wydział Skupu, 1956-1973, sygn. 827-844 (18 j.a.) – w tym: protokoły posiedzeń Powiatowego Zespołu Koordynacyjnego Wydziału Skupu, plany i sprawozdania ze skupu, sprawozdawczość z przebiegu obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków, zwierząt rzeźnych, dokumentacja kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych,
-Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, 1951-1974, sygn. 845-879 (35 j.a.) – w tym: protokoły posiedzeń Powiatowego Zespołu Rolnego, programy i sprawozdania z rozwoju rolnictwa w powiecie, akta statutowe i sprawozdania z działalności spółdzielni produkcyjnych, kontrole w jednostkach podległych i nadzorowanych, dokumentacja pozyskania i inwentaryzacji zwierzyny łownej, analizy gospodarki leśnej, ewidencja i stan utrzymania parków, decyzje o uznaniu za pomnik przyrody ożywionej,
-Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu, 1973-1975, sygn. 880-884 (5 j.a.) – w tym: sprawozdawczość statystyczna z zakresu działalności wydziału, plany z zakresu działalności rolnictwa, protokoły kontroli punktów skupu,
-Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 1960-1974, sygn. 885-906 (22 j.a.) – w tym: sprawozdawczość statystyczna w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, dokumentacja inwentaryzacji powszechnej budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, karty ewidencyjne wodociągów i studni publicznych, informacje dotyczące cmentarnictwa (poszerzanie cmentarzy, likwidacja, stan urządzeń cmentarnych),
-Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji, 1973-1975, sygn. 907-916 (10 j.a.) – w tym: plany pracy wydziału, sprawozdawczość, cmentarnictwo (zestawienia opisowe i statystyczne dotyczące cmentarzy komunalnych i wyznaniowych, decyzje o likwidacji cmentarzy),
-Wydział Handlu, Przemysłu i Usług, 1950-1974, sygn. 917-932 (16 j.a.) – w tym: założenia rozwoju handlu, przemysłu i usług na terenie powiatu, wykazy zakładów przemysłowych drobnej wytwórczości, zestawienia sieci placówek usługowych, protokoły kontroli zakładów usługowych,
-Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, 1950-1975, sygn. 933-1005 (73 j.a.) – w tym: plany gospodarcze w zakresie służby zdrowia, sprawozdania i analizy wykonania planów rocznych, sprawozdawczość ze stanu zatrudnienia w obszarze służby zdrowia, wykazy
lekarzy, felczerów i pielęgniarek zatrudnionych na terenie powiatu, sprawozdania z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac, protokoły
kontroli jednostek podległych i nadzorowanych, ewidencja zakładów leczniczo-zapobiegawczych, sprawozdania ze stanu higieny w szkołach, księgi rejestracji kart zgonu,
-Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 1962-1975, sygn. 1006-1023 (18 j.a.) – w tym: plany pracy wydziału, badania, analizy i oceny sytuacji zatrudnienia w powiecie, sprawozdania z zakresu liczby zatrudnionych i pośrednictwa pracy, kontrole w jednostkach podległych i nadzorowanych.
-Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, 1954-1972, sygn. 1024-1067 (44 j.a.) – w tym: programy rozwoju budownictwa indywidualnego, miejscowe plany ogólne zagospodarowania przestrzennego, decyzje o lokalizacji szczegółowej,
-Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami, 1963-1973, sygn. 1068 (1 j.a.) – klasyfikacja gruntów, mapy glebowo-rolne miasta Kłodzka,
-Wydziału Budżetowo-Gospodarczego, 1956-1974, sygn. 1069-1096 (28 j.a.) – w tym: preliminarze dochodów i wydatków budżetowych, bilanse, sprawozdawczość.

Część nieopracowana:
1 j.a., 0,01 mb, z lat 1965-1970,
189 j.a., 1,00 mb, z lat [1945]1950-1973[1988] - sprzedaż nieruchomości,
24 j.a., 0,20 mb, z lat 1957-1973[1982] - sprzedaż nieruchomości, akta sekcji uwłaszczeń PPRN Kłodzko, nab. nr 1751,
17 j.a., 0,15 mb, z lat [1946]1973-1975[1980] - sprzedaż nieruchomości, decyzje o odpłatnym lub nieodpłatnym nadaniu nieruchomości na własność - Urząd Powiatowy Kłodzko, nab. nr 1752,
2j.a, 0,02 mb, z lat 1948-1965 - autochtoni, przywrócenie prawa własności, Karłów - PPRN Kłodzko, nab. nr 1899,
138 j.a., 1,98 mb, z lat [1948]1950-1970 - wymiana gruntów, aktualizacja stanu posiadania, obrót nieruchomościami - PPRN Kłodzko, nab. nr 2041,
2 j.a., 0,02 mb, z lat 1966-1975[1990] - gospodarka i obrót nieruchomościami, przekazywanie gruntów i nieruchomości z zarząd, sprzedaż, dzierżawa - Urząd Powiatowy w Kłodzku, nab. nr 2045,
1 j.a., 0,01 mb, z lat 1954-1956 - Komisja do Walki ze Spekulacją i Nadużyciami w Handlu - plany pracy i sprawozdania z działalności Komisji (okres: wrzesień 1954 r. - sierpień 1956 r.), PPRN Kłodzko, nab. nr 2083,
17 j.a., 0,10 mb, z lat [1946]1950-1973 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, PPRN w Kłodzku, nab. nr 2109,
13 j.a., 0,15 mb, z lat 1973-1975[1990] - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, Urząd Powiatowy w Kłodzku, nab. nr 2110.

Przesunięcia międzyzespołowe (14 j.a., 0,18 mb):
2004 r., 1, Przes., 1 j.a., 0,01 mb.: jednostka archiwalna: Studium optymalizacji rozwoju i rozmieszczenia sieci usługowej miasta Kłodzka – I etap, 1971, jest przynależna do zespołu nr 21: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kłodzku, 1950-1973[1974],
2004 r., 2, Przes., 2 j.a., 0,03 mb.: jednostki archiwalne: Protokoły sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy Szczytna, 1973-1975, 1j.a.; Protokoły posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy Szczytna, 1974-1975, 1j.a., są przynależne do zespołu nr 329: Rada Narodowa Miasta i Gminy Szczytna Śląska, 1973-1990,
2004 r., 3, Przes., 1 j.a., 0,01 mb.: jednostka archiwalna: Budżet gminy i plan funduszu gminnego na rok 1973 i 1974 (gmina Szczytna), 1973-1974, jest przynależna do zespołu nr 330: Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej Śląskiej, 1973-1990,
2004 r., 4, Przes., 2 j.a., 0,03 mb.: jednostki archiwalne: Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej w Kłodzku, 1973-1975, 1j.a.; Protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Kłodzku, 1974-1975, 1j.a., są przynależne do zespołu nr 356: Gminna Rada Narodowa w Kłodzku, 1973-1990
2004 r., 5, Przes., 1 j.a., 0,01 mb.: jednostka archiwalna: Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Kłodzku, 1973-1975, jest przynależna do zespołu nr 372: Miejska Rada Narodowa w Kłodzku, 1973-1990,
2004 r., 6, Przes., 2 j.a., 0,03 mb.: jednostki archiwalne: Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Polanicy Zdroju, 1973-1974, 1j.a.; Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Polanicy Zdroju, 1974-1975, 1j.a., są przynależne do zespołu nr 376: Miejska Rada Narodowa w Polanicy Zdroju, 1973-1990,
2004 r., 7, Przes., 2 j.a., 0,03 mb.: jednostki archiwalne: Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Kudowie Zdroju, 1973-1975, 1j.a.; Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kudowie Zdroju, 1974-1975, 1j.a., są przynależne do zespołu nr 378: Miejska i Gminna Rada Narodowa w Kudowie Zdroju, 1973-1990,
2004 r., 8, Przes., 2 j.a., 0,02 mb.: jednostki archiwalne: Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej w Lewinie Kłodzkim, 1973-1975, 1j.a.; Protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Lewinie Kłodzkim, 1974-1975, 1j.a., są przynależne do zespołu nr 383: Gminna Rada Narodowa w Lewinie Kłodzkim, 1973-1976,
2004 r., 9, Przes., 1 j.a., 0,01 mb.: jednostka archiwalna: Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Dusznikach Zdroju, 1973-1975, jest przynależna do zespołu nr 406: Miejska Rada Narodowa w Dusznikach Zdroju, [1965]1973-1990. Decyzja Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu, z dnia 29 grudnia 2004 roku.
Stan pierwotny: 1110 j.a., 29,36 mb, przesunięcia: 14 j.a., 0,18 mb, stan po przesunięciach: 1096 j.a., 29,20 mb; dopływ: 30 maj 2006 rok - 1 j.a., 0,01 mb, z lat 1965-1970, 20 listopad 2006 rok - 189 j.a., 1,00 mb, z lat [1945]1950-1973[1988].
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
84/7/0/1/1 Wymiana gruntów – gromada Bierkowice 1951-1954 0
84/7/0/1/2 Wymiana, aktualizacja stanu gruntów – wieś Chocieszów, gromada Szalejów Górny 1952-1953 0
84/7/0/1/3 Aktualizacja stanu gruntów – gromada Dańczów 1953 0
84/7/0/1/4 Wymiana gruntów – gromada Dańczów 1954-1955 0
84/7/0/1/5 Wymiana gruntów – wieś Dańczów, gromada Lewin Kłodzki 1955 0
84/7/0/1/6 Klasyfikacja gruntów (rejestr pomiarowo-klasyfikacyjny, skorowidz alfabetyczny do rejestru) – wieś Dańczów, gromada Lewin Kłodzki 1963 0
84/7/0/1/7 Aktualizacja stanu gruntów – gromada Darnków 1953-1954 0
84/7/0/1/8 Wymiana gruntów – wieś Darnków, gromada Lewin Kłodzki 1955 0
84/7/0/1/9 Klasyfikacja gruntów (rejestr pomiarowo-klasyfikacyjny, skorowidz alfabetyczny do rejestru) – wieś Darnków, gromada Lewin Kłodzki 1963 0
84/7/0/1/10 Wymiana gruntów – wieś Dolina, gromada Duszniki Zdrój 1954-1957 0
84/7/0/1/11 Pomiary rolne (rejestr pomiarowo-klasyfikacyjny) – wieś Dolina, gromada Duszniki Zdrój 1957 0
84/7/0/1/12 Klasyfikacja gruntów (rejestr pomiarowo-klasyfikacyjny, skorowidz alfabetyczny do rejestru) – wieś Droszów, gromada Jaszkowa Górna 1961 0
84/7/0/1/13 Aktualizacja stanu gruntów – gromada Gołaczów 1953-1954 0
84/7/0/1/14 Wymiana gruntów – wieś Gołaczów 1955 0
84/7/0/1/15 Klasyfikacja gruntów (rejestr pomiarowo-klasyfikacyjny, skorowidz alfabetyczny do rejestru) – wieś Gołaczów 1962 0
1 2 3 4 ... 41 42 43 44 45 ... 83 84 85 86

Amount of archival material

1500

1096

0

32.84

29.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.