Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Legnicy

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
- brak danych - [1252] 1281 - 1945
- brak danych - 1252 - 1280
1281 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska niemiecki
inne pomoce Yes dokumenty "A", cechowe "B" i magdeburskie "C" - baza SCRINIUM
inwentarz książkowy Yes 2 inwentarze: 1) akt okresu przedpruskiego i 2) okresu pruskiego
Legnica - wczesnopiastowski gród, wzmiankowany 1149; siedziba kasztelanii; zamek obronny, rozbud. w 1 poł. XIII w., 1241 oparł się najazdowi Tatarów (Legnickie Pole); prawa miejskie przed 1252 (po 1242?); w XIII i XIV w. rozwój sukiennictwa, piwowarstwa i in. rzemiosł oraz handlu; od pocz. XIV w. licznie osiedlali się Żydzi, w XV w. wypędzeni; od 1331 pod zwierzchnictwem Czech, dzieliła losy polit. Śląska; do 1675 stol. księstwa piast.; od 1522 ośr. luteranizmu; od 1742 w państwie prus.; 2 poł. XVI–XVIII w. — zahamowanie rozwoju gosp. miasta; w końcu XVIII w. Legnica słynęła z uprawy warzyw; od 1844 połączenie kol. z Wrocławiem; w 2 poł. XIX w. rozwój przemysłu fabrycznego; w czasie II wojny świat. 2 hitl. obozy pracy przymusowej i 2 oddziały robocze jeńców obozu w Żaganiu; od 1945 w Polsce; do 1993 ośr. dowodzenia wojsk. na terenie Polski (dowództwo Pn. Grupy Wojsk Armii Radz.); 1975–98 siedziba województwa. Zabytki. Zamek książęcy fundacji Henryka Brodatego, z pozostałościami późnorom. palatium i kaplicy centr. sprzed 1238, rozbud. w XV–XVII w. (m.in. renes. brama 1533) i 1835 przez K.F. Schinkla; got. kościół Św. Piotra i Pawła (ok. 1328–1390, kaplice XV–XVI w., przebud. 1892–94), wyposażenie późnogot. i manierystyczne, wczesnogot. chrzcielnica; późnobarok. kościół Jezuitów (1714–30, K. Dientzenhofer), z kaplicą grobową Piastów (przebud. przed 1676, z got. prezbiterium) oraz kolegium (pocz. XVIII w.); fragmenty murów miejskich z Bramą Głogowską i wieżą Bramy Chojnowskiej (XIV w., przebud.); wiele budowli późnobarok.: ratusz (1737–41), Akad. Rycerska (1726–35) i pałac opatów lubiąskich (1734–45, obecnie muzeum); zabytkowe kamienice z XVI–XVIII w., m.in. tzw. Kramy Śledziowe.
Hasło z: Encyklopedia internetowa oparta na tekstach Multimedialnej nowej encyklopedii powszechnej PWN z 1998 r., Wielka Encyklopedia PWN, na: www.encyklopedia.pwn.pl
dokumenty pergaminowe i papierowe: Akta miasta Legnicy - dokumenty ("A"), sygn. 1-1002, [1252]1280-1926; A. miasta Legnicy - dokumenty cechowe ("B"): sygn. 1-643, 1364-1918; A. miasta Legnicy - dokumenty magdeburskie ("C"): sygn. 1-116; akta i księgi: okres przepruski (1215 j.a.): sygn. 1-8: kroniki, odpisy, XVI-XVII w., sygn. 9-29 (i 20a): sprawy domu książęcego, 1372-1675; sygn. 30-134: sprawy księstwa legnickiego, 1344-1740; sygn. 135-140: ludność miasta, 1563-1741; sygn. 141-157: ustrój miasta i organizacja władz miejskich, [1281]-1745; sygn. 158-340 (i 165a): księgi radzieckie, 1338-1741; sygn. 341-485: administracja sądownicza i sprawy sądowe, 1326-1743; sygn. 486-512 (i 492a): sprawy majątkowe, 1336-1739; sygn. 513-518: gospodarka leśna i rybna, 1545-1740; sygn. 519-525a: sprawy budowlane, 1430-1740; sygn. 526-637 (i 537a, 575a): rzemiosło, przemysł, górnictwo, 1318-1740; sygn. 638-650: handel, 1342-1738; sygn. 651-850: cła, akcyzy, podatki, 1320-1740; sygn. 851-1092: rachunki miejskie, 1350-1742; sygn. 1093-1170: sprawy kościelne, 1304-1743; sygn. 1171-1183 (i 1181a): oświata i kultura, 1506-1740; sygn. 1184-1190: medycyna, 1542-1737; sygn. 1191-1200: militaria, 1522-1718; sygn. 1201: księga przywilejów, 1447; sygn. 1202-1208: aneks, 1491-XVIII w. (m.in. Registerbuch der Gesellen 1688-1767); Akta i księgi, okres pruski (3396 j.a.): sygn. 1-81: kroniki, materiały kronikarskie, uroczystości, opisy, jubileusze, 1619-1939; sygn. 82-148: wybory, 1769-1938; sygn. 149-206: statystyka, 1759-1938; sygn. 207-237: sprawy przyjęć do prawa miejskiego, 1742-1881; sygn. 238-395: sprawy organizacyjne magistratu, 1644-1933; sygn. 396-432: sprawy sądowe i administracji sądowej, 1607-1925; sygn. 433-1032: sprawy gruntowe i własnościowe, 1613-1937; sygn. 1033-1128: sprawy majątków i wsi kameralnych, 1526-1912; sygn. 1129-1204: sprawy leśnictwa i gospodarki leśnej, 1424-1927; sygn. 1205-1442: budownictwo (ogólne, dróg i mostów), 1682-1924; sygn. 1443-1475: sprawy gospodarki wodnej, 1741-1923; sygn. 1476-1492: rzeźnia i stajnia miejska, 1756-1928; sygn. 1493-1514: cmentarze miejskie, 1760-1945; sygn. 1515-1639: sprawy pożarnictwa, 1743-1932; sygn. 1640-1771: finanse miejskie, 1494-1943; sygn. 1772-1814: handel, 1356-1926; sygn. 1815-2330: rzemiosło, 1454-1935; sygn. 2331-2388: przemysł, 1571-1927; sygn. 2389-2396: komunikacja, łączność, 1558-1924; sygn. 2397-2435: zdrowie publiczne, sport, 1320-1933; sygn. 2436-2464: opieka społeczna, 1721-1928; sygn. 2465-2489: fundacje, zapisy, 1657-1922; sygn. 2490-2578: towarzystwa, związki, 1831-1934; sygn. 719, 2579-2702: sprawy kościelne, 1517-1914; sygn. 2703-2768, 2972: sprawy szkolne, 1541-1944; sygn. 2769-2853: kultura i sztuka, 1599-1940; sygn. 2854-2971 (brak sygn. 2896): materiały rodowe, 1668-1943; sygn. 2972-3180: militaria, 1646-1923; sygn. 3181-3244: rada miejska, 1809-1898; sygn. 3245-3297: Zarząd Policji, 1744-1929; sygn. 3298-3315, 3396: aneks, 1646-1944, sygn. 3316-3395: akta gmin włączonych do obszaru miasta, 1592-1875 (sygn. 3316-3347 - Carthaus, sygn. 3348-3350 - Daenemark, sygn. 3351-3355 -Grünthal, sygn. 3356 - Sandhäuser, sygn. 3357-3376 - Schwarzvorwerk, sygn. 3377-3390 - Töpferberg, sygn. 3391-3395 - Hillerisches Konsortium). 5 inwentarzy książkowych (2 - akta, 3 - dokumenty pergaminowe i papierowe)
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Kroniki, opisy II 8 1600-1750 0
2 Sprawy domu książęcego II 22 1372-1698 0
3 Sprawy księstwa legnickiego II 105 1344-1740 0
4 Ludność miasta II 6 1563-1741 0
5 Ustrój miasta i organizacja władz miejskich II 17 1281-1745 0
6 Księgi radzieckie II 184 1522-1742 0
7 Administracja sądownicza i sprawy sądowe II 145 1326-1743 0
8 Sprawy majątkowe II 28 1336-1739 0
9 Gospodarka leśna i rybna II 6 1545-1740 0
10 Sprawy budowlane II 8 1430-1724 0
11 Rzemiosło II 114 1318-1900 0
12 Handel II 13 1342-1738 0
13 Cła, akcyzy, podatki II 200 1320-1740 0
14 Rachunki miejskie II 242 1350-1742 0
15 Sprawy kościelne II 78 1304-1750 0
16 Sprawy oświaty i kultury II 14 1506-1740 0
17 Medycyna II 7 1542-1737 0
18 Militaria II 10 1522-1718 0
19 Aneks II 8 1316-1767 0
20 1. Kroniki, materiały kronikarskie, uroczystości, opisy, jubileusze, itp. III 81 1619-1939 0
21 2. Wybory III 67 1741-1933 0
22 3. Statystyka III 59 1759-1938 0
23 4. Sprawy przyjęcia do prawa miejskiego III 31 1742-1881 0
24 5. Sprawy organizacyjne magistratu III 160 1674-1933 0
25 6. Sprawy sądowe i administracji sądowej III 37 1607-1925 0
26 7. Sprawy gruntowe i własnościowe III 601 1613-1937 0
27 8. Sprawy majatków i wsi kameralnych III 98 1526-1912 0
28 9. Sprawy leśnictwa i gospodarki leśnej III 76 1424-1927 0
29 10. Budownictwo /ogólne, dróg i mostów/ III 238 1614-1924 0
30 11. Sprawy gospodarki wodnej III 33 1741-1923 0
31 12. Rzeźnia i stajnia miejska III 17 1756-1928 0
32 13. Cmentarze miejskie III 22 1760-1945 0
33 14. Sprawy pożarnictwa III 125 1639-1932 0
34 15. Finanse miejskie III 133 1494-1942 0
35 16. Handel III 43 1545-1926 0
36 17. Rzemiosło III 30 1593-1867 0
37 18. Przemysł III 58 1571-1927 0
38 19. Komunikacja, łączność III 8 1458-1924 0
39 20. Zdrowie publiczne, sport III 39 1433-1933 0
40 21. Opieka społeczna III 0 0
41 22. Fundacje, zapisy III 25 1657-1922 0
42 23. Towarszystwa, związki III 89 1831-1934 0
43 24. Sprawy kościelne III 124 1517-1921 0
44 25. Sprawy szkolne III 66 1541-1944 0
45 26. Kultura i sztuka III 85 1599-1940 0
46 27. Materiały rodowe III 118 1462-1943 0
47 28. Militaria III 210 1646-1935 0
48 29. Rada miejska III 64 1809-1898 0
49 30. Zarząd policji III 53 1744-1929 0
50 31. Aneks III 99 1592-1944 0
51 Dokumenty "A" 3 1453-1514 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
85/3/0/1/II/1 Cronica der Fürsten von Polen 966-1610 (XVI-XVII w.) 1600-1600 0
85/3/0/1/II/2 Extract aus dem zur Liegnitz gedruckten und unter dem Nahmen Christian Dörfflings herausgegeben Kalendars ...Kurze Beschreibung der...königlichen Ankunft der...Fürsten in Schlesien zur Liegnitz, Briegg, Wohlau u. Olau etc. (842-1653) 1655 0
85/3/0/1/II/3 D.Geor. Thebesii Annal. P.P. Lignicensis Tom I (830-1498), XVII w. 1600-1600 0
85/3/0/1/II/4 Denkwürdigkeiten der Stadt Liegnitz 554-1740 1740 0
85/3/0/1/II/5 Posteritati Historische Nachrichten 1698-1737 0
85/3/0/1/II/6 Liegnitzische Merkwürdigkeiten (kirchen Angelegenkeiten) 1676-1707 0
85/3/0/1/II/7 Historische Nachrichten. Die ungluckliche Wittwe aber nun glucklich ver -mählte Cron Polen neben ihren Competenten der Curiosen Welt vorgestelt durch Leander (I poł. XVIII w.) 1750-1750 0
85/3/0/1/II/8 Wahre Wiederlegung eines falschen Fürstens welcher sich unternommen dieses Fass durch gantz Deutschland Bastardirten spanischen Tituls zu bedienen 1711-1715 0
85/3/0/2/II/9 Briefe, Mandate und Rescripte von Kaisern, Königen und verschiedenen Fursten 1410-1685 0
85/3/0/2/II/10 Schreiben und Rescripte von Frauen und Princessinnen aus dem Liegnitz. Fürsten Hause 1546-1698 0
85/3/0/2/II/11 Acta...betr. Friedrich den III Herzog von Liegnitz 1551-1559 0
85/3/0/2/II/12 Schreiben und Rescripte des Herzogs von Liegnitz Heinrich XI 1558-1585 0
85/3/0/2/II/13 Schreiben und Rescripte des Herzogs George zu Brieg 1575-1585 0
85/3/0/2/II/14 Schreiben und Rescripte des Herzogs Friedrich IV 1576-1595 0
85/3/0/2/II/15 Schreiben und Rescripte des Herzogs von Liegnitz und Brieg Joachim Friedrich 1594-1601 0
1 2 3 4 ... 135 136 137 138 139 ... 271 272 273 274

Amount of archival material

6372

6372

0

156.44

156.44

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.