Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Świerzawy

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
- brak danych - [1316] 1455 - 1945
- brak danych - 1316 - 1455
1455 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
ŚWIERZAWA, m. w woj. dolnośląskim (powiat złotoryjski), na Pogórzu Kaczawskim, nad Kaczawą. — 2,6 tys. mieszk. (1998). Pierwsza wzmianka źródłowa 1268; 1295 - prawdopodobnie Ś. (niem. Schönau) otrzymała prawa miejskie. Lokalny ośrodek rolniczo-handlowy, w księstwie jaworskim (potem świdnicko-jaworskim), od 1392 r. w Koronie Czeskiej. 1321 - ks. Henryk I jaworski sprzedał wójtostwo, odtąd Ś. miastem prywatnym; w 1534 r. mieszczanie wykupili dziedziczne wójtostwo od Ottona von Zedlitz, uzyskując samorządność. Spustoszona podczas wojen husyckich (XV w.), potem wojny 30-letniej; od ok. 1742 r. w państwie pruskim. Nigdy nie miała murów obronnych. Pożary: w 1608 m. in. spłonął ratusz ze wszystkimi dokumentami; w 1762 r. trawi prawie całe miasto; kolejne w l. 1805 i 1809. W l. 1818-1932 siedziba powiatu. Od 1896 r. połączenie kolejowe. Od 1945 r. w Polsce, do 1984 r. nie posiadała praw miejskich (na podst.: Nowa encyklopedia powszechna PWN © Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.; I. Łaborewicz, Świerzawa. Zarys dziejów, w: Świerzawa i okolice, Świerzawa 2004, s. 31-49). Wg tradycji, miasto założył książę świdnicko-jaworski Bolko I w 1295r. Pierwsze wiadomości o władzach miejskich sięgają poł. XV w. Rządy sprawował burmistrz z radą złożoną z majstrów i starszych cechu. W okresie habsburskim, władze państwowe usiłują utrzymać swój wpływ na samorząd miejski, ingerując często w jego sprawy wewnętrzne. Z chwilą objęcia władzy nad Śląskiem przez Prusy administracja miejska została przekształcona i podporządkowana Królewsko-Wojennej Kamerze Gospodarczej w Głogowie. Na czele magistratu stanął burmistrz, tzw. consul dirigens, któremu w r. 1789 Kamera Głogowska nadała tytuł tzw. „Stadtdirektora”. Po wprowadzeniu ordynacji miejskiej z 1808 r. miasta otrzymały pełny samorząd w sprawach wewnętrznej gospodarki, podlegając jedynie władzy państwowej z tytułu zaleconych funkcji. Ordynacja powołała też do życia rady miejskie. Ich skład liczbowy zależny był od ilości mieszkańców. W 1809 r. w Świerzawie wybrano 24 członków rady. W rok później liczbę tę obniżono do 18; liczba ta z czasem została zmniejszona, bowiem przepisy z połowy XIX w. przewidywały dla ośrodków takich jak Świerzawa jedynie 12 radnych .Rada miejska podejmowała uchwały we wszystkich sprawach dotyczących gminy miejskiej, którą reprezentowała. Była przy tym organem zwierzchnim w stosunku do magistratu, któremu przekazywała swe uchwały do wykonania. Magistrat obok spraw gospodarczo-porządkowych miasta pełnił też zlecone czynności państwowe, podlegając z tego tytułu landratowi. Jednocześnie reprezentował on miasto na zewnątrz. Sprawy ogólne, sprawozdawczość, statystyka, 1610-1932, sygn. 1-67; Przywileje, 1541-1842, sygn. 68-85; Przyjmowanie do prawa miejskiego nowych mieszczan i ich obowiązki, 1726-1885, sygn. 86-127; Sprawy kolonizacji i zaludnienia miasta, 1742-1885, sygn. 128-154; Sprawy organizacyjne magistratu, Sprawy rady i kamery miejskiej, 1693-1888, sygn. 155-231, 2964, 2966-2967; Sprawy urzędników miejskich, 1741-1885, sygn. 232-284; Sprawy kamery i kasy miejskiej, 1701-1889, sygn. 285-592; Sprawy długów miejskich, 1742-1884, sygn. 593-600; Administracja, dzierżawa i sprzedaż działek miejskich wraz z przyległościami, 1626-1885, sygn. 601-650; Sprawy związane z ulepszaniem stanu majątku miejskiego, 1731-1885, sygn. 651-669; Tabele prestacyjne, Sprawy powinności pańszczyźnianych, 1703-1885, sygn. 670-683; Sprawy leśne i łowieckie, 1748-1885, sygn. 684-700; Sprawy graniczne, 1669-1888, sygn. 701-718; Sprawy dotyczące wypasu bydła, 1749-1822, sygn. 719-724; Sprawy budowlane, 1455-1888, sygn. 725-788; Sprawy miar i wag, 1742-1880, sygn. 789-798; Sprawy cen, 1741-1905, sygn. 799-811; Sprawy targowe, 1598-1885, sygn. 812-828; Sprawy ogniowe, 1739-1886, sygn. 829-906; Sprawy porządku i bezpieczeństwa, 1742-1886, sygn. 907-969; Sprawy rzemiosła i przemysłu, 1565-1886, sygn. 970-1136, 2971; Browarnictwo, 1747-1863, sygn. 1137-1152; Gorzelnictwo, 1748-1809, sygn. 1153-1154; Sprawy szkolne i kościelne, 1657-1885, sygn. 1155-1200 (patrz też 2972); Sprawy personelu szkolnego i kościelnego, 1742-1884, sygn. 1201-1234; Majątek kościelny, fundacje, 1738-1894, sygn. 1235-1354; Sprawy szpitala, 1749-1886, sygn. 1355-1446, 2968; Sprawy biednych, 1742-1901, sygn. 1447-1511; Militaria, 1714-1885, sygn. 1512-1682; Podatek wojenny, 1740-1871, sygn. 1683-1882; Sprawy dotyczące dochodów królewskich (podatki), 1696-1886, sygn. 1883-1963; Akcyzy i cła, 1741-1842, sygn. 1964-1977; Sprawy dotyczące stempli i inicjałów, 1741-1885, sygn. 1978-1993; Sprawy solne, 1598-1855, sygn. 1994-2002; Sprawy monetarne, 1743-1853, sygn. 2003-2006; Sprawy górnicze, 1750-1863, sygn. 2007-2010; Sprawy pocztowe, 1742-1885, sygn. 2011-2016; Sprawy dróg i mostów, 1746-1885, sygn. 2017-2035, 2037-2043; Sprawy dotyczące uprawy roli, plantacje, 1752-1851, sygn. 2044-2056; Sprawy dotyczące hodowli koni, bydła, owiec i pszczół, 1744-1885, sygn. 2057-2078; Sprawy dotyczące zakazu wywozu produktów krajowych, 1742-1820, sygn. 2079-2093; Sprawy medyczne, 1743-1886, sygn. 2094-2122; Ściganie żebraków i wagabundów, 1743-1886, sygn. 2123-2153; Sprawy dotyczące kar z nadzoru policyjnego, 1743-1886, sygn. 2036, 2154-2196; Sprawy dotyczące żałoby i hołdu, obchody i uroczystości, 1741-1885, sygn. 2197-2207; Sprawy dotyczące osób stanu szlacheckiego, obsady i zmiana na stanowiskach oraz organizacji i władz państwowych, 1741-1885, sygn. 2208-2240; Sprawy emigracji, 1744-1885, sygn. 2241-2259; Kolekty, 1743-1885, sygn. 2260-2293; Zarząd miejski (od 1885 r.), 1845-1944, sygn. 2294-2954, 2965, 2969-2970; Zarząd policyjny, 1902-1945, sygn. 2955-2963; Aneks, 1924-1930, sygn. 2972. Inwentarz ze wstępem sporządził Eugeniusz Kobzdaj w 1963 r.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Sprawy ogólne, sprawozdawczość, statystyka 67 1610-1932 0
2 Przywileje 18 1348-1842 0
3 Przyjmowanie do prawa miejskiego nowych mieszczan i ich obowiązki 42 1726-1885 0
4 Sprawy kolonizacji i zaludnienia miasta 27 1742-1885 0
5 Sprawy organizacyjne magistratu, sprawy rady i kamery miejskiej 77 1693-1888 0
6 Sprawy urzędników miejskich 53 1741-1885 0
7 Sprawy kamery i kasy miejskiej 308 1701-1889 0
8 Sprawy długów miejskich 8 1742-1884 0
9 Administracja, dzierżawa i sprzedaż działek miejskich wraz z przyległościami 50 1626-1885 0
10 Sprawy związane z ulepszaniem stanu majątku miejskiego 19 1731-1885 0
11 Tabele prestacyjne, sprawy powinności pańszczyźnianych 14 1703-1885 0
12 Sprawy leśne i łowieckie 17 1748-1885 0
13 Sprawy graniczne 18 1669-1888 0
14 Sprawy dot. wypasu bydła 6 1749-1822 0
15 Sprawy budowlane 64 1455-1888 0
16 Sprawy miar i wag 10 1742-1880 0
17 Sprawy cen 13 1741-1905 0
18 Sprawy targowe 17 1598-1885 0
19 Sprawy ogniowe 78 1739-1886 0
20 Sprawy porządku i bezpieczeństwa 63 1742-1886 0
21 Sprawy rzemiosła i przemysłu 168 1565-1886 0
22 Browarnictwo 16 1747-1863 0
23 Gorzelnictwo 2 1748-1809 0
24 Sprawy szkolne i kościelne 46 1657-1885 0
25 Sprawy personelu szkolnego i kościelnego 34 1742-1884 0
26 Majątek kościelny, fundacje 120 1738-1894 0
27 Sprawy szpitala 93 1749-1886 0
28 Sprawy biednych 65 1742-1901 0
29 Militaria 171 1714-1885 0
30 Podatek wojenny 200 1740-1871 0
31 Sprawy dotyczące dochodów królewskich (podatki) 81 1696-1886 0
32 Akcyzy i cła 14 1741-1842 0
33 Sprawy dot. stempli i inicjałów 16 1741-1885 0
34 Sprawy solne 9 1598-1855 0
35 Sprawy monetarne 4 1743-1853 0
36 Sprawy górnicze 4 1750-1863 0
37 Sprawy pocztowe 6 1742-1885 0
38 Sprawy dróg i mostów 27 1746-1885 0
39 Sprawy dot. uprawy roli, plantacje 13 1752-1851 0
40 Sprawy dot. hodowli koni, bydła, owiec i pszczół 22 1744-1885 0
41 Sprawy dotyczące zakazu wywozu produktów krajowych 16 1742-1820 0
42 Sprawy medyczne 28 1743-1886 0
43 Ściganie żebraków i wagabundów 31 1743-1886 0
44 Sprawy dot. kar z nadzoru policyjnego 43 1743-1886 0
45 Sprawy dot. żałoby i hołdu, obchody i uroczystości 11 1741-1885 0
46 Sprawy dot. osób stanu szlacheckiego, obsady i zmiana na stanowiskach oraz organizacji i władz państwowych 33 1741-1885 0
47 Sprawy emigracji 19 1744-1885 0
48 Kolekty 34 1743-1885 0
49 Zarząd miejski [od 1885 r.] 664 1845-1944 0
50 Zarząd policyjny 13 1902-1945 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
85/6/0/1/1 Acta in puncto Urbariarum von Kaiserlichen End Urbarien Sachen u. Deren jure prohibende der Dorf-Handwerker 1610-1750 0
85/6/0/1/2 Urbarium der Königl. Stadt Schönau vol. I 1749-1751 0
85/6/0/1/3 Anfertigung u. Einsendung d. Urbarii der Königl. Stadt Schönau 1749-1840 0
85/6/0/1/4 Invertarium Curie-Urbarium u. wegen der Laudemieel Acker 1749 0
85/6/0/1/5 Die Nummerierung der Häuser u. Designation der Feuer Städte betreffend 1756-1844 0
85/6/0/1/6 Die Einsendung der historischen Tabelle betreffend 1748-1758 0
85/6/0/1/7 Die historische Tabelle selbst betr. vol. I 1755-1768 0
85/6/0/1/8 Die Einsendung der historischen Tabelle betr. vol. II 1768-1778 0
85/6/0/1/9 Die historische Tabelle selbst betr. vol. III 1779-1787 0
85/6/0/1/10 Die historische Tabelle selbst betr. vol. IV 1787-1796 0
85/6/0/1/11 Einsendung der neuen historischen Tabelle vol. V 1797-1814 0
85/6/0/1/12 Die Aufzeichnung derer in der Stadt Schönau befindlichen Personen 1748-1761 0
85/6/0/1/13 Die jährliche Aufnahme des Seelen-Registers ingleichen die Anfertigung u. Einsendung d. Historischen Tabelle betr. 1757-1783 0
85/6/0/1/14 Die neue Aufnahme der Feuer Stellen u. Seelenzahl ingl. die hist. Tabelle bie dem zur Stadt Schönau gehöringen Anteil Nieder-Reichwaldau betr. 1786-1820 0
85/6/0/1/15 Designation derer bei entstehenden Feuers-Gefahr zur Löschung u. Rettung geordneten Personen bei der... Stadt Schönau 1796-1821 0
1 2 3 4 ... 97 98 99 100 101 ... 196 197 198 199

Amount of archival material

2972

2972

0

64.00

64.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.