Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Rada Narodowa w Krasnymstawie

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1944-1950
- brak danych - 1944 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia 1944 r. powołana została Krajowa Rada Narodowa, która rozpoczęła sprawowanie władzy na obszarze całej Polski w oparciu o system terenowych rad narodowych. Rady Narodowe opierały swoją organizację na podziale administracyjnym państwa polskiego. Zgodnie z tym podziałem organizowane były gminne, powiatowe i wojewódzkie rady narodowe. Zgodnie z §3 Statutu Tymczasowego Rad Narodowych przedstawicieli do rad delegowały: ugrupowania polityczne walczące z okupantem o wolną i niepodległą Polskę Ludową (PPR,PPS,SL,SD), organizacje wojskowe walczące zbrojnie z okupantem, komitety fabryczne, chłopskie i folwarczne, organizacje zawodowe robotników i inteligencji, społeczne organizacje demokratyczne. Liczba członków rady zależna była od ilości organizacji delegujących i stopnia zorganizowania terenu pod względem politycznym, wojskowym i społecznym. Rady Narodowe początkowo podlegały Krajowej Radzie Narodowej, następnie od dnia 19.02.1947 r. (Ustawa Konstytucyjna) Radzie Państwa. Rada ze swego grona wyłaniała Prezydium, z którego jeden członek wchodził do rady wyższego stopnia. Prezydium Rady składało się z trzech członków z przewodniczącym na czele. Wstępne posiedzenie przewodniczących gminnych rad narodowych pow. Krasnostawskiego odbyło się 14.08.1944 r. w Sali Miejskiej Rady Narodowej w Krasnymstawie. Zebranie prowadził pełnomocnik Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego na pow. Krasnostawski - Konstanty Krasowski. Dokonano wówczas wyboru asesorów: Michała Kossowskiego, Kazimierza Wilka, Włodzimierza Tymczuka. Pierwsze plenarne posiedzenie odbyło się 20.08.1944 r., na którym wybrano przewodniczącego rady - Stanisława Lisika, zastępców - Michała Kossowskiego i Jana Gilasa, sekretarza - Antoniego Wilczyńskiego i skarbnika Piotra Zajcewa. Rada składała się z 37 członków w tym 30 przedstawicieli gminnych rad, 4 ze Związku Rolnego i 3 osoby różnych zawodów. Po odejściu w grudniu 1944 r. przewodniczącego Stanisława Lisika 23.01.1945 r. na stanowisko to powołany został Antoni Lisik, od sierpnia 1949 r.na stanowisko delegowany został przez PZPR Jan Sosnowski, w listopadzie tego roku stanowisko objął Stanisław Sobstyl. Do chwili zorganizowania starostwa Powiatowa Rada Narodowa zgodnie ze statutem Tymczasowym Rad Narodowych i zgodnie z zapowiedzią PKWN w Manifeście Lipcowym pełniła władzę wykonawczą i załatwiała wszystkie sprawy związane z administracją ogólną. Na mocy art..1 ustawy z 11 .09.1944 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rad narodowych, rady narodowe określone zostały jako organy ustawodawcze. W ten sposób dekret o powołaniu władz administracji ogólnej i ustawa o radach narodowych ustaliła ostatecznie podział władzy na organy ustawodawcze i wykonawcze z tym, że rady narodowe uprawnione zostały do kontroli organów wykonawczych państwowych (starostw) i samorządowych (prezydium). Starosta Powiatowy obowiązany był do składania sprawozdań ze swej działalności przed radą narodową. Ustawa sejmowa z 20.03.1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej zmieniła strukturę aparatu państwowego. Zniesiony został dualizm i podział na administrację rządową i samorządową, nastąpiło zespolenie nie tylko rad powiatowych i starostw, ale i takich urzędów, które do 1950 r. działały niezespolone. Powiatowa Rada Narodowa w Krasnymstawie zakończyła swoją działalność w czerwcu 1950 roku, w tym też czasie zlikwidowane zostało Starostwo w Krasnymstawie i utworzone Prezydium Powiatowej Rady Narodowej.[na podstawie wstępu do inwentarza] Sprawy ogólne 1944-1949 14 j.a.; Sprawy personalne 1944-1949 26 j.a.; Protokóły Prezydium PRN 1944-1950 4 j.a.; Protokóły Plenum PRN 1944-1949 4 j.a.; Akta komisji: planowania, finansowo-budżetowej, oświaty, kontroli społecznej, rolnej i ziemskiej, podatkowej, drogowej, zdrowia, opieki społecznej, kontroli i administracji 1944-1949 42 j.a.; Sprawy społeczno-organizacyjne 1945-1948 5 j.a.; Akta dotyczące gminnych rad narodowych (protokóły, sprawozdania) 1944-1949 65 j.a. zespół zmikrofilmowany

Amount of archival material

160

160

0

1.30

1.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.