Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Związek Nauczycielstwa Polskiego Rada Zakładowa Zamość - miasto

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1975-1981
- brak danych - 1975 - 1981
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - nauka i oświata polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W czerwcu 1975 r. wprowadzono nowy podział terytorialny kraju i dwustopniową strukturę terenowych organów władzy i administracji państwowej. W zaistniałej sytuacji 16 czerwca 1975 r. Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego (dalej ZNP) podjął uchwałę, na mocy której z dniem 30 czerwca 1975 r. rozwiązane zostały Powiatowe Rady Zakładowe ZNP, działające na obszarze każdego powiatu, a utworzono zakładowe organizacje związkowe, dostosowane do nowej struktury zarządzania oświatą w miastach i gminach. Koordynatorem i łącznikiem pomiędzy Zarządem Głównym a zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi na terenie województwa był Oddziału Zarządu Głównego. Na terenie miasta Zamościa w dniem 1 lipca 1975 r. na bazie dotychczasowych ognisk ZNP działających w mieście, powołano ZNP Radę Zakładową Zamość-miasto. Obejmowała ona działaniem wszystkie szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze z terenu miasta. Oprócz niej utworzono również Radę Zakładową ZNP przy Szkole Podstawowej Nr 1, która przeszła do gminy Zamość jako Zbiorcza Szkoła Gminna oraz rady zakładowe ZNP przy Kuratorium Oświaty i Wychowania w Zamościu i w Zakładzie Aparatury Mikrofalowej „Wilmer”. Najwyższą władzę Rady Zakładowej stanowiło zebranie sprawozdawczo-wyborcze delegatów ognisk z terenu jej działania. Delegaci wybierali władze Rady, udzielali absolutorium ustępującej Radzie, wybierali delegatów na międzywojewódzką konferencję wyborczą, przedstawiali swoje postulaty i propozycje dotyczące działalności Rady. W latach 1975-1981 zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego ZNP w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej odbyły się konferencje sprawozdawczo-wyborcze Rady w dniach 23 marca 1976 i 11 kwietnia 1980 r. Pierwsze posiedzenie ZNP Rady Zakładowej Zamość – miasto miało charakter informacyjny i odbyło się 8 lipca 1975 r. Nie wybrano wówczas władz rady, ustalono jedynie, że do czasu ich wyboru interesy nauczycieli wobec władz oświatowych reprezentować będzie dotychczasowy sekretarz Powiatowej Rady Zakładowej ZNP - Franciszek Hawryluk. 11 września 1975 r. dokonano wyboru Plenum rady i Prezydium. Powołano również Komisję Rewizyjną. W skład Prezydium Rady Zakładowej Zamość – miasto weszli: prezes - Janina Bzówka (pracownik etatowy), wiceprezes - Lucyna Adamczyk, sekretarz – Franciszek Hawryluk (pracownik etatowy) oraz 6 członków. Rada realizowała swoją działalność merytoryczną w zakresie oświaty i wychowania, w oparciu o uchwały najwyższych instancji partyjnych, Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP, Kongresu Związków Zawodowych, a także w oparciu o uchwały podejmowane na konferencjach sprawozdawczo-wyborczych. W celu realizacji statutowych zadań Związku Rada opracowywała swój program działania na okres kadencji, na podstawie którego przygotowywała coroczne plany działania. Ze swojej działalności Rada składała sprawozdania na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, zwoływanych przy końcu kadencji. Działalność ZNP Rady Zakładowej Zamość - miasto tak jak i całego Związku Nauczycielstwa Polskiego zmierzała do podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, poprawy ich warunków pracy i odpoczynku, niesienia pomocy w sprawach mieszkaniowych, szkoleniu prezesów podległych ognisk i pracowników administracyjnych szkół z zakresu prawa pracy, podnoszenia poziomu konferencji pedagogicznych, a także udzielania wszechstronnej pomocy młodym nauczycielom, którzy dopiero wstępują do zawodu, jak również objęcie opieką nauczyli – emerytów, zwłaszcza, że ich sytuacja materialna była wyjątkowo trudna. Zadania te wykonywane były poprzez koordynowanie pracy zarządów ognisk, synchronizowanie planów pracy Rady z planami pracy ognisk, dostarczanie zarządom ognisk informacji związkowych i prawnych, bezpośrednie kontakty członków Prezydium Rady Zakładowej z zarządami ognisk i nauczycielami oraz współdziałanie z Wydziałem Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Zamościu. Zadania realizowane były w codziennym działaniu członków Plenum, Prezydium i aktywu społecznego w sekcjach i komisjach oraz podczas obrad plenarnych i na posiedzeniu Prezydium Rady Zakładowej. W latach 1975-1980 odbyło się 18 posiedzeń plenarnych i 47 posiedzeń prezydium. Rada Zakładowa w zakresie działalności ideowo-pedagogicznej:
-służyła pomocą w zakresie samokształcenia i doskonalenia pracy. W związku z uchwaloną 27 kwietnia 1972 r. „Kartą praw i obowiązków nauczyciela”, która nałożyła na kandydatów do zawodu nauczycielskiego wymóg wyższego wykształcenia, ZG ZNP uczynił dokształcenie czynnych nauczycieli jednym z najważniejszych zadań dla ogniw związku
-zapewniała m.in. konsultację prowadzone przez wybitnych nauczycieli dla nauczycieli przygotowujących się do egzaminu kwalifikacyjnego Tą formą objęto wszystkich nauczycieli z terenu miasta i województwa
-przygotowywała materiały i bibliografię do proponowanych szkoleń w ramach samokształcenia (wspólnie z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką)
-organizowała spotkania z naukowcami z wyższych uczelni: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Warszawskiego.
-współpracowała z Towarzystwem Krzewienia Kultury Świeckiej w zakresie tematyki światopoglądowej
-powołała zespół do wychowania przedszkolnego, w ramach którego prowadzono zajęcia przygotowujące nauczycielki przedszkolne do prowadzenia rytmiki, jako nowej formy pracy z dziećmi.
Rada Zakładowa w zakresie działalności socjalno-bytowej:
-występowała do władz miasta i spółdzielni mieszkaniowych o przyśpieszanie przydziału mieszkań dla najbardziej potrzebujących (53 rodziny otrzymały mieszkania w spółdzielni).
-opiniowała wnioski o pożyczki z Funduszu Pomocy Kredytowej, pożyczki na dokończenie budowy domów lub pożyczki remontowe. W ramach pomocy dla początkujących nauczycieli Rada Zakładowa wspólnie z Wydziałem Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Zamościu
-występowała o zabezpieczenie mieszkań dla absolwentów wyższych uczelni (w latach 1976-1980 - 7 mieszkań)
-opiniowała wnioski lecznicze, które realizowano niemal w 100%
-urzędujący członkowie Prezydium (prezes i sekretarz), brali udział w komisjach przydziału wczasów, które do 1978 r. działały przy Kuratorium Oświaty i Wychowania w Zamościu, a od 1979 r. przy Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Zamościu.
-organizowała kolonie, obozy językowe i wędrowne dla dzieci nauczycielskich.
Rada Zakładowa w zakresie działalności kulturalno-oświatowej:
-swoje zadania realizowała poprzez Klub Nauczyciela. Przy Klubie działały m.in. koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej oraz sekcje plastyczna, fotograficzna i bibliotekarska, zespół instrumentalny i zespół wokalny seniorów. Sekcja bibliotekarska zabezpieczała nauczycielom studiującym podstawową literaturę, informacje o najnowszych publikacjach, sprowadzała potrzebne książki
Przy Radzie powołano: komisję ideowo-pedagogiczną, komisję socjalno-bytową, komisję kulturalno-oświatową i historyczną, oraz radę sportu i turystyki, a także sekcje: emerytów, bibliotekarską i pracowników obsługi i administracji. W latach 1975-1979 stale wzrastała liczba członków ZNP na terenie miasta, w 1975 r –1243 członków w 16 ogniskach, w 1979 r. –1476 członków w 20 ogniskach. Narastanie kryzysu gospodarczego i politycznego w roku 1980 znalazło odbicie również w środowisku nauczycieli, którzy swoje niezadowolenie wyrażali m.in. wstępując do nowego związku NSZZ „Solidarność Nauczycielska”. W Zamościu liczebność związku zmniejszyła się do stanu 919 członków. Działalność ZNP Rady Zakładowej Zamość - miasto została zawieszona 13 grudnia 1981 r. w wyniku ogłoszenia stanu wojennego, gdy na mocy Dekretu Rady Państwa zawieszono działalność wszystkich organizacji społecznych i związkowych. Wszystkie związki zawodowe zostały formalnie rozwiązane w 1982 roku na mocy Ustawy z 8 października 1982 r. o związkach zawodowych.[na podstawie wstępu do inwentarza]
Podstawy prawne działania 1975-1981 sygn.1; Konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1976-1980 sygn.2-3; Posiedzenia plenarne 1975-1980 sygn.4-6; Posiedzenia Prezydium 1975-1981 sygn.7-12; Sekcje emerytów i pracowników administrayjno-usługowych 1976-1981 sygn.13-15; Klub Nauczyciela 1977-1981 sygn.16-17; Ognisko Towarzystwa Krzewiena Kultury Fizycznej "Nauczyciel" 1979 sygn.18; Koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 1977-1981 sygn.19; Koło Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej 1977-1981 sygn.20; Ognisko ZNP nr.4 1975-1980 sygn.21; Wykazy członków i deklaracje 1975-1979 sygn.22-23; Prace społeczne 1977-1980 sygn.24; Bilanse 1976-1981 sygn.25-30 - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
88/1146/0/-/1 Podstawy prawne działania - statuty 1975-1981 0
88/1146/0/-/2 Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Związku Nauczycielstwa Polskiego Rady Zakładowej Zamość - miasto [ protokół z dnia 23. III. 1976 r. ] 1976-1976 0
88/1146/0/-/3 Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Związku Nauczycielstwa Polskiego Rady Zakładowej Zamość - miasto [ protokół z dnia 11. IV. 1980 r. ] 1980-1980 0
88/1146/0/-/4 Posiedzenia plenarne - Rady Zakładowej Zamość - miasto [ protokoły ] 1975-1976 0
88/1146/0/-/5 Posiedzenia plenarne - Rady Zakładowej Zamość - miasto [ protokoły ] 1978-1978 0
88/1146/0/-/6 Posiedzenia plenarne - Rady Zakładowej Zamość - miasto [ protokoły ] 1979-1979 0
88/1146/0/-/7 Posiedzenia Prezydium - Rady Zakładowej Zamość - miasto [ protokoły ] 1975-1976 0
88/1146/0/-/8 Posiedzenia Prezydium - Rady Zakładowej Zamość - miasto [ protokoły ] 1977-1977 0
88/1146/0/-/9 Posiedzenia Prezydium - Rady Zakładowej Zamość - miasto [ protokoły ] 1978-1978 0
88/1146/0/-/10 Posiedzenia Prezydium - Rady Zakładowej Zamość - miasto [ protokoły ] 1979-1979 0
88/1146/0/-/11 Posiedzenia Prezydium - Rady Zakładowej Zamość - miasto [ protokoły ] 1980-1980 0
88/1146/0/-/12 Posiedzenia Prezydium - Rady Zakładowej Zamość - miasto [ protokoły ] 1981-1981 0
88/1146/0/-/13 Sekcja Emerytów - [ ewidencja emerytów ] 1976-1976 0
88/1146/0/-/14 Sekcja Emerytów [ protokoły zebrań ] 1975-1981 0
88/1146/0/-/15 Sekcja Pracowników Administracyjno-Obsługowych [ skład, protokoły zebrań ] 1981-1981 0
1 2

Amount of archival material

30

30

0

0.25

0.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.