Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Inspektorat Szkolny w Zamościu

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - [1916]1944-1950
- brak danych - 1916 - 1943
1944 - 1950
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - - polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Od listopada 1915 r. obowiązywała ustawa CK Wojskowego Generał -Gubernatora z dnia 31.10.1915 r. dla ziem okupowanych przez wojska austro-węgierskie, na mocy której szkolnictwo na ziemiach tych podporządkowane zostało administracji cywilnej. Na podstawie tego rozporządzenia do każdej komendy obwodowej przydzielony został inspektor szkolny, sprawujący władzę nad szkolnictwem w obwodzie. Sposób administrowania szkolnictwem początkowym na terenie b. zaboru rosyjskiego pozostawiony był wolnej inicjatywie -bez obowiązku szkolnego i bez powszechności nauczania. O zaspokojenie potrzeb rzeczowych szkół miały troszczyć się gminy. W l. 1916-1917 na ziemiach b. zaboru ros. zaszły zmiany ustrojowe, utworzono Tymczasową Radę Stanu Królestwa Polskiego, która przejęła władzę cywilną, a później wojskową. Dla uregulowania spraw związanych z zarządem szkolnictwa powołana została Komisja Przejściowa. Przepisy tymczasowe o szkołach elementarnych w Królestwie Polskim przekazały kierownictwo i nadzór zwierzchni nad nauczaniem i wychowaniem publicznym Departamentowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Dla celów administracyjnych i gospodarczych w zakresie szkolnictwa utworzono okręgi szkolne z kuratorami na czele, a w powiatach stanowiska inspektorów szkolnych. Lublin-miasto stanowił samodzielny okręg szkolny, teren lubelszczyzny należał do okręgu szkolnego warszawskiego. W 1925 roku wydzielono obszar woj. lubelskiego i utworzono w jego granicach okręg szkolny lubelski z siedzibą w Lublinie. W 1917 roku utworzono rady szkolne okręgowe, w skład których wchodzili członkowie z wyboru. Rady szkolne okręgowe roztaczały opiekę i nadzór nad szkołami elementarnymi publicznymi i prywatnymi. Na szczeblu gminnym działały dozory szkolne, składające się z jednego członka rady gminnej, członków wybranych spośród mieszkańców, nauczycieli i duchowieństwa. Sprawowały one nadzór nad szkołami elementarnymi w gminie, zakładami wychowawczymi i opiekami szkolnymi. Bezpośrednią opiekę nad szkołami elementarnymi sprawowały opieki szkolne. Opieka szkolna mogła być oddzielna dla każdej szkoły lub jedna dla większej liczby szkół. Ustawa z 4.06.1920 r. o tymczasowym ustroju władz szkolnych zniosła zależność władz i urzędów szkolnych od organów administracji politycznej. Dlatego zlikwidowano organy administracji szkolnej z wyjątkiem powiatowych, gminnych i miejscowych. Rady szkolne okręgowe nosiły nazwę rad szkolnych powiatowych, a inspektorzy okręgowi powiatowych. Rozporządzeniem Prezydenta RP z 4.07.1933r. o organizacji obwodowych władz szkolnych, okręgi szkolne podzielono na obwody obejmujące jeden lub więcej powiatów. Inspektor szkolny w obwodzie stanowił władzę szkolną pierwszej instancji. Obwód szkolny zamojski obejmował powiat biłgorajski, zamojski, krasnostawski z siedzibą inspektora w Zamościu. Od 1.04.1939 r. powstał Inspektorat Szkolny w Zamościu dla jednego powiatu zamojskiego. Organizację wewnętrzną obwodowych władz szkolnych regulowały przepisy: rozp. Ministra WRiOP z 25.08.1933r. i z 25.03.1938 r. W okresie 1939-1944 na terenie powiatu zamojskiego utworzono przy Starostwie Urząd Szkolny z radcą szkolnym Rode na czele. Władzą zwierzchnią był Wydział Wiedzy i Nauczania przy Gubernatorze Lubelskim. W okresie tym gmina Szczebrzeszyn i Zwierzyniec należały do urzędu szkolnego w Biłgoraju. Po wyzwoleniu została utworzona sieć administracji szkolnej: zorganizowano 11 kuratoriów, a na szczeblu powiatowym inspektoraty szkolne. Działały one do marca 1950 roku, kiedy to w wyniku ustawy o jednolitych organach władzy państwowej utworzone zostały wydziały oświaty przy prezydiach powiatowych rad narodowych.[na podstawie wstępu do inwentarza] Akta ogólne: normatywne, budowa szkół, kwalifikacja nauczycieli, organizacja szkół, nauczyciele, listy płacy 1917-1939 150 j.a.,1939-1944 70 j.a.,1944-1950 89 j.a.; Akta szkół i przedszkoli 1916-1950 306 j.a.; Akta personalne nauczycieli 1916-1950 107 j.a.; Kasa Nauczycielska Spółdzielni z ograniczoną odpowiedzialnością w Zamościu -1935- 1 j.a.; Rada Szkolna w Starym Zamościu 1916-1917 1 j.a. - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0

Amount of archival material

724

724

0

4.96

4.96

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.