Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Zamościu

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - [1953]1954-1974[1975]
- brak danych - 1953 - 1953
1954 - 1974
1975 - 1975
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - gospodarka komunalna polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Zamościu został utworzony 1 stycznia 1954 r. na podstawie uchwały nr 84 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zamościu z 11grudnia 1953 r., w oparciu o dekret z 16 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 49 z 1950 r. poz. 439) i zgodę Ministra Gospodarki Komunalnej z 21 sierpnia 1953 r. Nr O/7/M-7/53. W rejestrze przedsiębiorstw Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie został wpisany 3 sierpnia 1954 r. Dział B nr 71/54. Przedmiotem działania MZBM była administracja i ochrona substancji materialnej budynków Skarbu Państwa i prywatnych oddanych w zarząd, eksploatacja kotłowni i sieci ciepłowniczej, usługi remontowe w zakresie mieszkalnictwa na rzecz najemców, do 1973 r. prowadzenie spraw renowacji zabytkowego zespołu staromiejskiego w Zamościu. Nadzór zwierzchni nad MZBM pełnił Minister Gospodarki Komunalnej, nadzór bezpośredni PMRN w Zamościu. Przedsiębiorstwo należało do Wojewódzkiego Zrzeszenia Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lublinie. Statut MZBM, organizacja wewnętrzna oraz skład dyrekcji były zatwierdzane przez PMRN w Zamościu. Jednostka działała na pełnym rozrachunku gospodarczym, rozliczała się poprzez budżet PMRN w Zamościu. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa w latach 1968-1972 była ustalona na podstawie zarządzenia nr 20 Ministra Gospodarki Komunalnej z 30 marca 1966 r. w sprawie ramowej organizacji jednostek zarządu budynków mieszkalnych podległych prezydium miejskiej rady narodowej. W latach 1969-1973 funkcjonował dodatkowo Dział ds. Renowacji Zespołu Staromiejskiego Zamościa. Przedsiębiorstwem kierował jednoosobowo dyrektor, organem doradczym i opiniodawczym było Kolegium Przedsiębiorstwa złożone z zastępców dyrektora, głównego księgowego, działaczy organizacji politycznych i związku zawodowego. MZBM w Zamościu został zlikwidowany na podstawie zarządzenia nr 226 Wojewody Lubelskiego z 27 listopada 1974 r. w sprawie organizacji przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, z dniem ogłoszenia w/w zarządzenia. Działalność MZBM przejęły nowopowołane Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zamościu oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Zamościu. Siedziba MZBM mieściła się w latach 1954-1971 w Zamościu przy ul. Żeromskiego 3, od 1972 r. przy ul. Promiennej 3. Dokumenty rejestracji Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Zamościu [1953]1954 -1965,1972 sygn.1, Statut, instrukcja organizacyjna, schemat 1968-1972 sygn.2-4, Instrukcja organizacyjna Biura ds. Renowacji 1972-1973 sygn.5, Zarządzenia wewnętrzne 1961-1974 sygn.6-9, Protokóły narad 1969-1974 (1975) sygn.10-12, Spis zdawczo-odbiorczy akt 1974 (1975-1976), Plany techniczno-ekonomiczne 1954-1974 sygn.14-36, Program rozwoju MZBM 1968, sygn.37, [Program renowacji i rekonstrukcji Starego Miasta Zamościa] 1970 sygn.38, Sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa 1959-1960,1965-1966 sygn.39-42, Sprawozdania statystyczne 1966-1974 sygn.43-44, Analiza działalności MZBM 1962-1974 [1975] sygn.45-56, Protokóły kontroli 1956-1972 sygn.57-62, Regulamin pracy 1958-1968 sygn.63, Zakresy czynności pracowników, protokóły przekazania obowiązków głównego księgowego 1957-1963 sygn.64, Analiza porównawcza obsad funkcji komórek organizacyjnych 1967-1968 sygn.65, Wykazy stanu zatrudnienia 1970 sygn.66, Bilanse 1954-1974[1975] sygn. 67-88, [ Współpraca MZBM z wyższymi uczelniami] 1960-1964 sygn.89, [Umowy zawierane przez MZBM] 1961-1965 sygn.90, Wykazy nieruchomości MZBM 1965 sygn.91, Protokół przekazania nieruchomości na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej 1954 sygn.92, Dokumentacja techniczna obiektów warsztatowych 1969 sygn.93-95 Uchwała Komisji Metodycznej z 29 października 2009 r., (protokół nr 8/2009) zaleciła wyłączenie z zespołu nr 581 akt Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych z lat 1946-1974 oraz WPGKiM w Zamościu z lat 1975-1984 do osobnego opracowania.

Amount of archival material

95

95

0

0.87

0.87

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.