Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Przedsiębiorstwo Państwowe "Targowiska" w Zamościu

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1953-1962[1963-1964]
- brak danych - 1953 - 1962
1963 - 1964
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - handel i usługi polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Przedsiębiorstwo Państwowe „Targowiska” w Zamościu [dalej PP Targowiska] zostało utworzone 1 grudnia 1953 r. na podstawie uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zamościu nr 75/53 z 20 listopada 1953 r. [dalej PMRN]. Przedsiębiorstwo podlegało Wydziałowi Handlu PMRN w Zamościu oraz Wojewódzkiemu Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Handlowych w Lublinie jako jednostce nadzorującej. PP Targowiska w Zamościu zostało zarejestrowane przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie w Rejestrze przedsiębiorstw 6 września 1954 r. dział B nr 75/54. Teren działania przedsiębiorstwa obejmował miasto Zamość. Przedmiotem działalności była organizacja handlu targowiskowego prowadzonego bezpośrednio przez drobnych producentów artykułów przemysłowych i rolnych, eksploatacja i administracja obiektów targowiskowych w Zamościu na Starym Mieście, Rynku Nowego Miasta i targowicy zwierzęcej przy ul. Młyńskiej, świadczenie usług dla użytkowników targowisk. Przedsiębiorstwem kierował jednoosobowo dyrektor powoływany przez PMRN w uzgodnieniu z Ministerstwem Handlu Wewnętrznego. W strukturze organizacyjnej w latach 1953-1959 funkcjonowały Dział Administracyjny i Dział Eksploatacyjny, od 1960 r. przemianowane na Zarząd i komórki operatywno-wykonawcze. Przedsiębiorstwo działało na pełnym rozrachunku gospodarczym. Siedziba PP Targowiska w latach 1953-1956 mieściła się w Ratuszu zamojskim, od 1956 r. do zakończenia działalności przy ul. Przyrynek 1. Od 1 stycznia 1960 r. PP Targowiska w Zamościu podlegało PWRN Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lublinie, od 19 marca 1960 r. PMRN Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zamościu, jednostką nadzorującą było Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej w Lublinie. Na podstawie uchwały PMRN w Zamościu nr 91/1962 z 3 grudnia 1962 r. Przedsiębiorstwo Państwowe „Targowiska” w Zamościu zostało zlikwidowane jako samodzielna jednostka, z Rejestru przedsiębiorstw zostało wykreślone 3 lipca 1963 r. [Dokumenty rejestracji i likwidacji Przedsiębiorstwa Państwowego „Targowiska” w Zamościu] 1953-1962[1963-1964] sygn.1, Regulamin organizacyjny, regulamin pracy z załącznikami 1959-1960 sygn.2, [Protokoły z narad roboczych i zebrań pracowników PP Targowiska] 1953-1962 sygn.3, Protokół z przejęcia Przedsiębiorstwa Państwowego „Targowiska” przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zamościu 1960 sygn.4, [Plany techniczno-ekonomiczne] 1954-1962 sygn.5-13, [Plany funduszu płac na lata 1958-1962] sygn.14, [Sprawozdania statystyczne z realizacji inwestycji za lata 1957-1962] sygn.15, [Sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac za 1960] 1961 sygn.16, [Protokoły z przeprowadzonych kontroli i rewizji pełnych, zarządzenia pokontrolne] 1956-1962 sygn.17, Bilanse roczne z załącznikami 1957-1962 sygn.18-20, Dokumentacja techniczna obiektów handlowych 1953-1962 sygn.21-29 Uchwała Komisji Metodycznej z dn. 28.04.2015 r. w sprawie wydzielenia akt z zespołu 1131 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zamościu 1953-1983 i utworzenia nowego zespołu Przedsiębiorstwo Państwowe "Targowiska" w Zamościu 1953-1962[1963-1964]

Amount of archival material

29

29

0

0.26

0.26

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.