Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Związek Samopomocy Chłopskiej Zarząd Powiatowy w Tomaszowie Lubelskim

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - [1943]1945-1956
- brak danych - 1945 - 1956
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - samopomoc polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Na I zjeździe Delegatów Chłopskich w Lublinie w dniach 15,16.12.1944 r. powołana została jednolita zawodowa organizacja chłopska "Związek Samopomocy Chłopskiej". Organizacja ta została zatwierdzona na Kongresie Delegatów Związku Samopomocy Chłopskiej z Ziem Wyzwolonych, który odbył się w Lublinie 30 i 31.12.1944 r. Zgodnie ze statutem organizacja ta miała tworzyć jednolity związek wszystkich chłopów-bezrolnych, małorolnych, średniorolnych- do wzięcia czynnego udziału w przebudowie polskiej wsi. Do zadań ZSCh należało: udział w przebudowie wsi polskiej, w przeprowadzeniu reformy rolnej, prowadzenie rejestracji i przygotowań do przesiedleń chłopów na Ziemie Odzyskane, zorganizowanie wzajemnej pomocy chłopów, przejęcie resztówek pozostałych z parcelacji majątków obszarniczych, podniesienie poziomu kultury materialnej i duchowej na wsi,, organizowanie biur produkcyjnych porad i pomocy prawnej dla chłopów, nawiązanie współpracy z przemysłem w celu zapewnienia narzędzi i maszyn dla rolnictwa, budowa świetlic, bibliotek, domów kultury, organizowanie kursów dokształcających, popieranie dzialalności Kół Gospodyń Wiejskich. Najwyższą instancją Związku był Zjazd Krajowy, który ustalał wytyczne działalności gospodarczej uchwalał plan ramowy tej działalności i decydował o zmianach statutu, rozwiazaniu i likwidacji Związku, dokonywał wyboru do władz centralnych: Zarządu Głownego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Centralnego Sądu Związku. Zarząd Główny kierował całokształtem działalności organizacyjnej, gospodarczej i finansowej Związku. Główna Komisja Rewizyjna nadzorowała gospodarkę finansową i majatkową Związku i podległych jemu przedsiebiorstw. Na szczeblu wojewódzkim działały oddziały wojewódzkie, których władzami były: zjazd delegatów, zarządy, komisje rewizyjne i sądy związkowe. Naczelną władzą Powiatowych Związków SCh były Zjazdy delegatów Powiatowych. Powiatowy Zarząd składał się z 11 członków z 5 osobowym Prezydium. Podstawowym ogniwem ZSCh były Zarządy Gminne, składające się z Kół Gminnych. W późniejszym okresie podstawowym ogniwem były Zarządy Gromadzkie. Zarząd Powiatowy kierował całokształtem pracy organizacyjnej, gospodarczej, finansowej i kulturalno-oświatowej na swoim terenie, wykonywał uchwały zjazdu i zarządzenia wyżej stojących organów oraz kontrolował działalność podległych mu przedsiębiorstw i placówek. Składał Zarządowi Wojewódzkiemu okresowe sprawozdania z działalności swojej i podległych mu jednostek. Określony zakres kompetencji przekazywał wyłonionemu spośród siebie prezydium, w skład którego wchodzili prezes, wiceprezes i sekretarz. Prezydium organizowało aparat wykonawczy Zarządu Powiatowego, składający się z instruktorów zgrupowanych zwykle w następujących instruktoratach: organizacyjnym, gospodarstw wiejskich, oświaty rolniczej, kultury wsi, spraw kobiecych, spółdzielczym, budownictwa, higieny i zdrowia. Związek Samopomocy Chłopskiej po jedenastoletnim okresie działania został rozwiązany w 1956 roku. [na podstawie wstępu do inwentarza] Referta Ogólny: normatywy, walne zjazdy, protokóły władz, plany, sprawozdania, osobowe 1945-1956 78 j.a.; Referat Organizacyjny: kontrola G.S. 1945-1952 33 j.a.; Instruktor Kulturalno-Oświatowy: plany, sprawozdania, świetlice 1946-1956 20 j.a.; Instruktor Kobiet: protokóły Ligii Kobiet, plany, sprawozdania 1947-1954 15 j.a.; Instruktorat Rolny: plany, sprawozdania, resztówki, odłogi 1943-1956 35 j.a.; Instruktorat Spółdzielczy: normatywy -1945- 1 j.a.; Referat Budownictwa: cegielnie i gorzelnie -1946- 4 j.a.; Referat Zdrowia: komisja kwalifikacyjna 1947-1955 7 j.a. - brak danych -

Amount of archival material

193

193

0

0.70

0.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.