Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Związek Samopomocy Chłopskiej Zarząd Powiatowy w Zamościu

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1944-1956
- brak danych - 1944 - 1956
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - samopomoc polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Na I Wojewódzkim Zjeździe Delegatów Chłopskich w Lublinie 15 i 16.12.1944 r. została powołana jednolita zawodowa organizacja chłopska "Związek Samopomocy Chłopskiej". Następnie jej istnienie zostało zatwierdzone na Kongresie Delegatów Związku Samopomocy Chłopskiej z Ziem Wyzwolonych w Lublinie w dniach 30 i 31.12.1944 r. Według statutu z 1944 r. celem jej było zorganizowanie w jednolitym związku wszystkich chłopów, a szczególnie bezrolnych, małorolnych i średniorolnych do wzięcia czynnego udziału w przebudowie wsi polskiej. Ponadto do zadań Związku Samopomocy Chłopskiej należało: udział w przeprowadzeniu reformy rolnej, udział w organizowaniu przesiedleń chłopów na ziemie odzyskane, współpraca przy zabezpieczaniu gospodarstw małorolnych i średniorolnych, przejęcie resztówek i niektórych zakładów przemysłu rolnego, narzędzi, inwentarza i oddanie do użytku społecznego, podniesienie poziomu kultury na wsi i kształcenie młodzieży wiejskiej, organizowanie biur porad i pomocy prawnej dla chłopów. W miarę rozwoju życia gospodarczego, kulturalnego i politycznego wsi, przed Związkiem stawały nowe zadania. Na II Krajowym Zjeździe w 1946 r. obok sprawy reform rolnych, odbudowy rolnictwa i zapewnienia rolnictwu opłacalności, wysunięte zostały postulaty dotyczące nawiązania współpracy z przemysłem w celu zaopatrzenia rolnictwa w narzędzia, maszyny rolnicze, nawozy sztuczne i materiały budowlane. Położono również nacisk na rozbudowę aparatu handlowego, spółdzielczości, organizowania domów kultury i domów ludowych, świetlic, bibliotek, kursów dokształcających, zakładanie LZS-ów, a także na współpracę z Komitetem Odbudowy Wsi. W l. 1949-1956 do zadań ZSCh należało: udzielanie pomocy spółdzielniom produkcyjnym zakładanym przez chłopów, organizowanie pomocy sąsiedzkiej, prowadzenie kontraktacji produkcji roślinnej i zwierzęcej, rozwijanie form życia kulturalnego i popieranie działalności Kół Gospodyń, przeprowadzenie fachowych kursów oraz tworzenie Rad Kontroli Spółdzielczości Wiejskiej. Najwyższą instancją Związku był Zjazd Krajowy, który ustalał wytyczne działalności gospodarczej, uchwalał plan ramowy tej działalności, decydował o zmianach statutu, rozwiązaniu i likwidacji Związku oraz dokonywał wyboru do władz centralnych: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Centralnego Sądu Związku. Zarząd Główny kierował całokształtem działalności organizacyjnej, gospodarczej i finansowej Związku. Główna Komisja Rewizyjna miała za zadanie kontrolę gospodarki finansowej i majątkowej Związku oraz podległych przedsiębiorstw. Na poziomie wojewódzkim funkcjonowały oddziały wojewódzkie, których władzami były: zjazdy delegatów, zarządy, komisje rewizyjne i sądy związkowe. Naczelną władzą Powiatowych Związków Samopomocy Chłopskiej były Zjazdy Delegatów Powiatowych. Zjazdy powiatowe odbywały się co trzy miesiące, uchwalano na nich ramowe plany działalności, sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz wybierano Sąd Koleżeński. Powiatowy Zarząd ZSCh składał się z 11 członków, wyłaniał ze swego grona prezydium złożone z 5 osób. Podstawowym ogniwem ZSCh były Zarządy Gminne składające się z Kół Gminnych a w latach późniejszych gromadzkich. Zarząd Powiatowy kierował całokształtem pracy na swoim terenie i wykonywał uchwały zjazdu i zarządzenia organów nadrzędnych, kontrolował działalność podległych mu jednostek, składał sprawozdanie z działalności Zarządowi Wojewódzkiemu.W skład prezydium wchodzili: prezes, wiceprezes, sekretarz. Prezydium organizowało aparat wykonawczy Zarządu Powiatowego składający się z instruktorów zgrupowanych zwykle w nastepujących instruktoratach: organizacyjnym, gospodarstw wiejskich,oświaty rolniczej,kultury wsi,spraw kobiecych, spółdzielczym, budownictwa, higieny i zdrowia. Związek Samopomocy Chłopskiej został rozwiązany w 1956 roku.[na podstawie wstępu do inwentarza] Zarząd: normatywne, walne zjazdy, protokóły władz, plany, sprawozdania, osobowe 1945-1956 63 j.a.; Instruktor Organizacyjny: Gminne Zarządy ZSCH 1944-1952 62 j.a.; Instruktor Kulturalno-Oświatowy: plany, sprawozdania, sport wiejski 1945-1952 10 j.a.; Instruktor Kobiecy: protokóły Ligii Kobiet, sprawozdania 1947-1952 11 j.a.; Instruktorat Rolny: plany, sprawozdania, resztówki, akcje rolne, szkoły rolnicze 1944-1952 71 j.a. Uchwała Komisji Metodycznej z dnia 18 grudnia 2014 r. (protokół nr 5/2014) o przekwalifikowaniu w ewidencji syntetycznej akt kat. B na kat. A

Amount of archival material

217

217

0

1.00

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.