Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Powiatowy w Krasnymstawie

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1918-1944
- brak danych - 1918 - 1944
Krasnystawski Oddział Związku Pracowników Administracji Gminnej Rzeczyspospolitej Polskiej; Powiatowy Komitet Pomocy Bezrobotnym w Krasnymstawie tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Ustrój samorządu powiatowego w b. zaborze rosyjskim oparty był na dekrecie Naczelnika Państwa z dnia 4.02.1919 r. o tymczasowej ordynacji powiatowej. Każdy powiat administracyjny stanowił powiatowy związek komunalny. Zakres ich działania był poruczony i własny. Do zakresu poruczonego, określonego przez ustawy, należała w szczególności opieka i nadzór nad gospodarką gmin wiejskich i miejskich należących do związku. Wyłącznym organem do sprawowania nadzoru był wydział powiatowy, który w tym wypadku był organem wykonawczym powiatowego związku komunalnego, a nie sejmiku powiatowego. Do zakresu własnego należała piecza nad gospodarczymi, zdrowotnymi i kulturalnymi interesami powiatu jak zarząd własnym majątkiem, budowa i utrzymanie dróg, rozwój rolnictwa, handlu, rzemiosła, ochrona zdrowia, zakładanie i utrzymanie szpitali, opieka społeczna, popieranie oświaty. Obowiązki te były wykonywane bezpośrednio lub przez udzielanie zasiłków innym organizacjom. Organy powiatowego związku komunalnego to: sejmik powiatowy w sprawach należących do zakresu działania związku organ uchwałodawczy i kontrolujący, wydział powiatowy - organ wykonawczy i komisarz powiatowy (starosta). Wydział powiatowy- organ wykonawczy sejmiku pod kierownictwem przewodniczącego lub zastępcy sejmiku (po 1933 r. starosty) składał się z 6 członków, wybieranych na 3 lata przez sejmik (od 1933 r. na 5 lat) spośród mieszkańców powiatu. Do kompetencji Wydziału Powiatowego należało sprawowanie w 1-ej instancji nadzoru nad samorządem gmin, przygotowanie spraw pod obrady sejmiku, decydowanie o wszystkich sprawach niewymagających uchwały sejmiku, określanie sposobów wykonania uchwał sejmikowych, wykonywanie czynności poruczonych przez władze państwowe i ustawy, sprawowanie władzy dyscyplinarnej nad pracownikami powiatowego związku komunalnego. Pewne zmiany w organizacji samorządu wprowadziła ustawa z 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. Pierwsze wybory członków WP w Krasnymstawie przeprowadzone zostały 5.04.1919 r., a pierwsze posiedzenie Wydziału odbyło się 30.04.1919 r. Posiedzenia odbywały się raz w miesiącu, a w razie potrzeby i częściej. Organem prasowym Związku Samorządowego w Krasnymstawie była "Gazeta Krasnostawska". Do wykonywania zadań wydział posiadał własne biuro i szereg komisji powoływanych przez sejmik (radę powiatową). W początkach wojny 1939 r. wydział działał w ograniczonym zakresie, zajmował się głównie aprowizacją miasta, udzielaniem pomocy uchodźcom i jeńcom wojennym. W 1941 r. pracownicy wydziału przeszli do pracy w utworzonym przez okupanta Związku Gmin w Krasnymstawie, działającego do 1944 r. Od 1945 r. sprawy związane z działalnością Wydziału Powiatowego prowadzone były w Starostwie Powiatowym w dziale samorządowym.[na podstawie wstępu do inwentarza] Referat Ogólno-Organizacyjny: normatywne, osobowe, protokóły 1919-1942 88 j.a.; Referat Rachuby: budżety, sprawozdania 1918-1943 89 j.a.; Referat Podatkowy: księgi podatkowe 1922-1944 13 j.a.; Referat Spraw Gminnych: sprawozdania, kontrola gmin, wybory, budżet gmin 1922-1942 76 j.a.; Referat Drogowy: stan dróg i mostów, budowa ( dokumentacja techniczna:szkice, plany, obliczenia 1925-1941) 1921-1944 54 j.a.; Referat Zdrowia Publicznego: sanitarne, placówki służby zdrowia 1919-1939 5 j.a.; Referat Opieki Społecznej: komisja, sierocińce 1919-1940 6 j.a.; Referat Rolny: regulacja służebności, melioracja 1928-1939 8 j.a.; Referat Weterynaryjny: korespondencja 1929-1939 2 j.a.; Referat Budowlany: pozwolenia, akta budów 1922-1941 31 j.a.; Powiatowy Komitet Pomocy Bezrobotnym: normatywne, korespondencja, wykazy bezrobotnych 1931-1940 11 j.a.; Okręgowe Towarzystwo Organizacji Kółek Rolniczych: korespondencja, kasowe 1932-1936 4 j.a.; Krasnystawski Oddział Związku Pracowników Administracji Gminnej: protokóły, ewidencja członków 1928-1938 11 j.a. - brak danych -

Amount of archival material

398

398

0

4.40

4.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.