Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Krasnegostawu

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1906-1950[1951]
- brak danych - 1906 - 1950
1951 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Odzyskanie niepodległości Państwa Polskiego w 1918 r. pociągnęło za sobą zmiany dotyczące organizacji życia wewnątrz państwowego. Zmiany te poparte zostały ustawami i zarządzeniami normującymi nowe formy administracji. Jednym z pierwszych był dekret z 4.02.1919 r. o organizacji samorządu miejskiego dla ziem b. zaboru rosyjskiego. Dekret ten wspólnie z ustawą z dnia 23.03.1933 r. stanowią: "Gmina miejska jest jednostką samorządną na określonym terenie i osobą publiczno-prawną. Zarządzenia jej są obowiązujące na obszarze włączonym do gminy na równi z rozporządzeniami władz państwowych." Zakres działania gminy miejskiej miał dwa kierunki: własny i poruczony. Poruczony zakres działania ustalały ustawy i rozporządzenia władz państwowych i umowy rządu z gminą. Do własnego zakresu działania gminy miejskiej należały sprawy, które dotyczyły bytu materialnego, spraw kulturalnych, zdrowia jej mieszkańców: zarządu majątkiem gminy i jej wydatkami, zakładania przedsiębiorstw miejskich użyteczności publicznej, utrzymania dróg, ulic i środków komunikacji, opieki nad chorymi i ubogimi, aprowizacji miasta, popierania handlu i przemysłu miejscowego, pieczy nad oświatą i instytucjami o charakterze kulturalno-oświatowym oraz nad obyczajnością publiczną. Do wykonywania swych zadań gmina miejska posiadała dwa organy ustrojowe: Radę Miejską i Magistrat - nazwany później Zarządem Miejskim. Radni wchodzący w skład Rady byli wybierani na okres 3 letni. Posiedzenia Rady były z zasady jawne, protokołowane przez sekretarza Rady. Do zakresu działania Rady należało: powoływanie Magistratu, kontrola nad jego działalnością i stanowienie norm dotyczących zarządu sprawami miasta, wybór komisji usprawniających działalność Magistratu, ustalanie etatów służbowych, statutów miejskich i przepisów, ustalanie zasad zarządzania i użytkowanie majątku miejskiego i dochodami gmin. Naczelnym zadaniem Rady była kontrola działalności Magistratu z wyjątkiem spraw załatwianych przez burmistrza jednoosobowo, jeśli działał jako organ wykonawczy Władz Administracyjnych Państwa, lub rządowych z tzw. poruczonego zakresu działania. Do powzięcia ważnych uchwał wymagana była obecność 2/3 członków Rady, wszystkie pomniejsze sprawy załatwiano przy zwykłej większości głosów. Dla usprawnienia swej pracy Rada powoływała Komisje, w skład których wchodzili kandydaci z Rady oraz wykwalifikowani rzeczoznawcy. Komisje odpowiadały różnymi kierunkom pracy Wydziałów Magistratu. W 1934 roku na posiedzeniu Rady Miejskiej uchwalono regulaminy Komisji, opracowane na podstawie regulaminów ramowych zaleconych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dla gmin wiejskich z przystosowaniem ich do warunków miejscowych. Rada Miejska posiadała komisje: rewizyjną (stała), sanitarną, opieki społecznej, rolno-leśną, budowlano-drogową. Magistrat (Zarząd Miejski) był organem wykonawczym gminy i zarządzającym, wybieranym przez Radę. Reprezentował gminę miejską pod warunkiem składania Radzie sprawozdania. Członkowie Magistratu otrzymywali stałe wynagrodzenie, organizując pod swoim kierownictwem cały aparat administracyjny miasta-biuro zarządu, podzielone na kancelarie i odpowiednie wydziały w zależności od potrzeb. Magistrat wykonywał uchwały rady. W myśl jej wytycznych zarządzał majątkiem gminy, układał preliminarze budżetowe i przedkładał je do zatwierdzenia Radzie, zwalniał i mianował urzędników, uchwalał regulaminy pracy, przedstawiał wnioski w zakresie gospodarki gminnej oraz wykonywał wszelkie czynności poruczone przez władze państwowe.[na podstawie wstępu do inwentarza] Fragment akt z 1906 r. -1906- 2 j.a.; Protokóły posiedzeń Magistratu 1922-1950 11 j.a.; Sprawy wyborów -1939- 16 j.a.; Sprawy budowlane 1923-1931 5 j.a.; Szkolnictwo 1923-1949 7 j.a.; Sprawy opieki 5 j.a.; Sprawy personalne 4 j.a.; Sprawy finansowo-budżetowe 115 j.a.; Gospodarka miejska 41 j.a.; Akta Rady Miejskiej 1917-1951 6 j.a.; Księgi ludności miasta Krasnegostawu 1907-1950(1951) 48 j.a. - brak danych -

Amount of archival material

260

260

0

6.95

6.95

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.