Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy w Nieliszu

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - [1960-1972]1973-1990[1996]
- brak danych - 1960 - 1972
1973 - 1990
1996 - 1996
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz kartkowy Yes 329 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 249 j.a.
Urząd Gminy w Nieliszu powołany został z dniem 1 stycznia 1973 r. Podstawą prawną powołania tego urzędu była ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. O utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. nr 49, poz. 312). Wymieniony urząd należał do powiatu zamojskiego, województwa lubelskiego, a od czerwca 1975 r. wszedł w skład nowopowstałego województwa zamojskiego. Pracą urzędu kierował Naczelnik Gminy, który jako terenowy organ administracji państwowej był równocześnie organem wykonawczym i zarządzającym Gminnej Rady Narodowej. Organizację pracy naczelnika regulowało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. W sprawie zakresu działania naczelnika gminy, organizacji i zadań urzędu gminy (Dz. U. 1973 r. nr 49, poz. 315). Naczelnik określał organizację wewnętrzną urzędu oraz formy i metody pracy. Organizację urzędu w tym okresie regulowało także rozporządzenie Rady Ministrów z 23 listopada 1973 r. W skład urzędu wchodziły: Biuro Urzędu Gminy, Gminna Służba Rolna i Urząd Stanu Cywilnego. Biuro urzędu składało się w tym okresie z jedno i wieloosobowych stanowisk pracy. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania urzędów terenowych organów administracji państwowej (Dz. U. nr 25, poz. 124) w Urzędzie Gminy w Nieliszu ustalono organizację opartą na strukturze referatowej: samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi GRN, inspektor oświaty i wychowania, referat gospodarki komunalnej, nadzoru budowlanego i komunikacji, referat geodezji i gospodarki gruntami, referat handlu i usług, referat kultury i zatrudnienia, referat planowania i finansów, referat rolnictwa i gospodarki żywnościowej, referat społeczno-administracyjny, spraw obronnych i ogólny, referat zdrowia i opieki społecznej. Zakres kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych dokonywany w czasie zmian wynikał z rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania terenowych organów administracji państwowej, na podstawie których Naczelnik Gminy określał statut organizacyjny urzędu. Referaty prowadziły sprawy związane z realizacją zadań naczelnika. Przedmiotem działania Urzędu gminy było realizowanie zadań wynikających z planu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, uchwał GRN, zadań w dziedzinie gospodarki gminy i bieżąca obsługa jej mieszkańców. Do gminy Nielisz należały miejscowości: Deszkowice Kol., Gruszka Duża, Gruszka Duża Kol., Gruszka Mała Pierwsza i Druga, Kolonia Emska, Krzak, Nawóz, Nielisz, Ruskie Piaski, Staw Noakowski, Nowiny, Staw Noakowski Kol., Staw Ujazdowski, Staw Ujazdowski Kol., Średnie Duże i Małe, Ujazdów, Wólka Nieliska, Wólka Złojecka, Zamszany, Zarudzie, Złojec. Urząd Gminy w Nieliszu jako terenowy organ administracji państwowej zakończył działalność w 1990 roku. po wejściu w życie ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. nr 16, poz. 95). Organizacja urzędu, wykaz radnych 1973 2 j.a.; Przydział etatów, plany rozmieszczenia pracowników 1985-1986 2 j.a.; Zarządzenia, postanowienia, decyzje Naczelnika Gminy i statuty organizacyjne gminy 1973-1989 17 j.a.; Protokoły z sesji GRN 1983-1989 7 j.a.; Uchwały GRN i ich realizacja 1973-1989 7 j.a.; Organizacja Prezydium GRN i postanowienia Prezydium GRN 1974-1987 2 j.a.; Realizacja wniosków komisji stałych 1985 1 j.a.; Protokoły narad koordynacyjnych 1975-1987 7 j.a.; Wybory sołtysów i podsołtysów 1978-1982 5 j.a.; Protokoły z zebrań wiejskich 1974-1989 11 j.a.; Sprawozdania z działalności sołtysów i podsołtysów 1980-1982 3 j.a.; Plany pracy i programy realizacyjne 1980-1989 11 j.a.; Kontrole i zarządzenia pokontrolne 1973-1984 7 j.a.; Ewidencja odznak i pieczęci 1974-1975 2 j.a.; Programy i plany rozwoju gospodarczego 1973-1985 10 j.a.; Sprawozdania i analizy z realizacji planów 1977-1989 16 j.a.; Planowanie budżetu i budżet gminy 1972-1980 13 j.a.; Finansowanie remontów własnych 1976-1977 1 j.a.; Polski Komitet Pomocy Społecznej: podstawy działania i analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej 1979-1989 10 j.a.; Gminna Komisja do Walki ze Spekulacją 1982-1984 3 j.a.; Ogólne zasady zaopatrzenia rynku i analiza,opinie, badanie rynku 1983-1985 2 j.a.; Skargi i wnioski: załatwianie, analizy i oceny 1975-1989 14 j.a.; Organizacja pracy w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych 1977-1984 7 j.a.; Gminny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki: protokoły posiedzeń, kierunki i programy rozwoju kultury fizycznej 1981-1984 2 j.a.; Dane statystyczne dot. Pracowników 1976-1989 14 j.a.; Plany i programy szkolenia pracowników i analizy metod szkoleniowych 1973-1978 3 j.a.; Sprawozdania statystyczne 1974-1975 3 j.a.; Plany czynów społecznych, Gminna Komisja Czynów Społecznych, sprawozdania z realizacji czynów społecznych 1976-1989 14 j.a.; Kolegium dsWykroczeń, analizy i sprawozdania 1975-1980 3 j.a.; Nadzór nad stowarzyszeniami 1977-1982 2 j.a.; Organizacja kościoła 1976-1979 4 j.a.; Koordynacja organizowanych imprez kulturalnych 1979-1989 5 j.a.; Ewidencja zabytków nieruchomych 1978 1 j.a.; Opieka nad miejscami walki i męczeństwa 1978-1989 10 j.a.; Programy i plany zagospodarowania przestrzennego 1980-1988 5 j.a.; Ewidencja dróg i mostów 1981-1983 3 j.a.; Nadzór i ewidencja parków, rezerwatów i pomników przyrody 1977-1988 2 j.a.; Cmentarze i grobownictwo wojenne 1983-1987 3 j.a.; Inwentaryzacja nieruchomości, polityka lokalowa 1981-1985 2 j.a.; Budownictwo: programy rozwoju, kontrole budownictwa, decyzje pozwolenia na budowę 1977-1989 15 j.a.; Opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych i inwestycje, analizy i oceny ruchu budowlanego 1973-1989 28 j.a.; Zadrzewianie wsi 1976-1985 6 j.a.; Kontraktacja roslinna, komunikaty i sprawozdania dotyczące zwalczania chorób i szkodników 1976-1985 11 j.a.; Rejestracja i ewidencja ujęć wód podziemnych, bilanse zasobów złóż i kopalin 1977-1988 8 j.a.; Sprawy uregulowania gospodarstw rolnych, ewidencja gruntów 1974-1988 10 j.a.; Gospodarka gruntami rolnymi, obrót nieruchomościami rolnymi, scalanie i rozgraniczanie gruntów 1974-1988 14 j.a.; Akta spraw uwłaszczeniowych 1960-1990 170 j.a.; Akta wywłaszczeń nieruchomości 1972-1981 7 j.a. - brak danych -

Amount of archival material

578

329

0

6.94

1.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.