Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Kraśniczyn

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1867-1954
- brak danych - 1867 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gmina wiejska jako najniższa jednostka administracyjna w Królestwie Polskim stanowiła samorząd terytorialny obejmujący wszystkich jej mieszkańców. Ustrój gmin wiejskich i urząd wójta opierał się na postanowieniach dekretu Księstwa Warszawskiego z dn. 23 lutego 1809 r. „ O organizacji gmin miejskich i wiejskich”. Na czele gminy stał wójt, który w każdej gromadzie wyznaczał swoich zastępców, czyli sołtysów. Do obowiązków wójta należał m.in. nadzór nad wykonaniem zarządzeń państwowych, administrowanie majątkiem gminy, dbałość o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa. Postanowienia namiestnika Królestwa Polskiego z dn. 3 lutego 1816 r. i z dn. 30 maja 1818 r. zatwierdziły dotychczasową organizację gmin i szczegółowo określiły kompetencje wójta. Ukaz carski z dn. 2 marca 1864 r. wprowadził nowy ustrój gminy wiejskiej. Odtąd organami administracji państwowej były: zebrania gminne, wójt gminy, sołtysi i sąd z ławnikami. Poza tym gminy mogły mieć osobnych pisarzy, poborców podatkowych, inspektorów szkół i szpitali, gajowych i in. urzędników. W latach 1915-1918 ukształtowała się niemal ostatecznie wewnętrzna organizacja samorządu gminnego. Art. 2 Dekretu z dn. 27 listopada 1918 r. zniósł istniejący dotychczas urząd pełnomocnika gminnego, ustanawiając jednocześnie nowy organ radę gminy. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Dekret w skład organizacji gminy weszły: zgromadzenie gminne, rada gminy, wójt i inni urzędnicy, sołtysi. W dniu 23 marca 1933 r. weszła w życie pierwsza ustawa jednolita dla gmin całego kraju „O częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego” obowiązująca na wszystkich terenach byłych zaborów z wyjątkiem Śląska. Zgodnie z cytowaną ustawą organem ustawodawczym i kontrolnym gminy była rada gminy, organem wykonawczym i zarządzającym był zarząd gminny. Na czele zarządu stał wójt i jego zastępca podwójci. W roku 1939 na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z dn. 28 listopada 1939 r. „ O zarządzie gmin polskich” gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym. Wszelka władza gminy została przelana na burmistrza, a w gminach wiejskich na wójta, którego powoływał starosta (Kreishauptmann). Starosta mógł uchylić każde zarządzenie wójta, jak również wydać własne, obowiązujące gminę. Po wyzwoleniu powołano na mocy ustawy z 11 września 1944 r. gminne rady narodowe pełniące rolę władzy ustawodawczej. Ustawa z dn. 20 marca 1950 r. „ O terenowych organach jednolitej władzy państwowej zniosła zarządy gmin. Rady stały się terenowymi organami władzy państwowej w gminach, miastach, powiatach i województwach. Organem wykonawczym rad narodowych i zarządzającym było prezydium. W 1954 r. gminne rady narodowe zostały zlikwidowane, a w ich miejsce powołano gromadzkie rady narodowe. Gmina Kraśniczyn - Czajki należała do powiatu krasnostawskiego. Na nią składały się następujące miejscowości: Anielpol, Augustówka, Bończa, Brzeziny, Chełmiec, Chyżówka, Drewniki, Dzierżawka, Franciszków, Kraśniczyn, Kraśniczyn Aleksandrowski, Kraśniczyn Zastawie, Łukaszówka, Majdan Czajki, Majdan Surhowski, Majdan Zalesie, Olszanka, Pasieka, Stara Wieś, Surhów, Wojciechów, Wolica, Wólka Boniecka, Wólka Kraśniczyńska, Zalesie, Żułów.[na podstawie wstępu do inwentarza] Ogólno-Organizacyjne: ankiety sprawozdawcze, monografia gminy 1946-1953 4 j.a.; Protokóły posiedzeń, uchwały i zarządzenia Gminnej Rady Narodowej i Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1940-1953 18 j.a.; Kontrole: protokóły 1948-1949 3 j.a.; Komisje gminne: protokóły z posiedzeń 1945-1954 9 j.a.; Sprawy osobowe: arkusze personalne, Związek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego i Użyteczności Publicznej 1948-1950 4 j.a.; Sprawy wyborcze 1946-1952 3 j.a.; Protokóły z sesji sołtysów 1950-1953 1 j.a.; Majątek gminy 1945-1951 7 j.a.; Ewidencja i kontrola ruchu ludności: wykaz cudzoziemców, przesiedlanie i rejestracja, wykaz osób narodowości ukraińskiej, domowe książki meldunkowe i księgi ludności stałej gminy 1867-1953 72 j.a.; Sprawy finansowe: budżety, sprawozdania rachunkowe, podatki, szarwarki, Danina Narodowa, akcje społeczne 1936-1953 35 j.a.; Opieka społeczna: wykaz niewidomych inwalidów wojennych w schronisku w Surhowie 1946 1 j.a.; Budownictwo i Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa: akcja werbunkowa robotników, wykaz budynków zniszczonych w czasie działań wojennych 1947-1951 3 j.a.; Oświata i kultura 1948-1951 2 j.a.; Sprawy drogowe 1946-1952 3 j.a.; Rolnictwo: statystyka, klasyfikacja gruntów, korespondencja w sprawie majątków opuszczonych 1947-1953 9 j.a. Uchwała Komisji Metodycznej z dnia 18 grudnia 2014 r. (protokół nr 5/2014) o przekwalifikowaniu w ewidencji syntetycznej akt kat. B na kat. A

Amount of archival material

174

174

0

2.67

2.67

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.