Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Łopiennik

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1899-1954
- brak danych - 1899 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gmina wiejska jako najniższa jednostka administracyjna w Królestwie Polskim stanowiła samorząd terytorialny obejmujący wszystkich jej mieszkańców. Ustrój gmin wiejskich i urząd wójta opierał się na postanowieniach dekretu Księstwa Warszawskiego z dn. 23 lutego 1809 r. „ O organizacji gmin miejskich i wiejskich”. Na czele gminy stał wójt, który w każdej gromadzie wyznaczał swoich zastępców, czyli sołtysów. Do obowiązków wójta należał m.in. nadzór nad wykonaniem zarządzeń państwowych, administrowanie majątkiem gminy, dbałość o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa. Postanowienia namiestnika Królestwa Polskiego z dn. 3 lutego 1816 r. i z dn. 30 maja 1818 r. zatwierdziły dotychczasową organizację gmin i szczegółowo określiły kompetencje wójta. Ukaz carski z dn. 2 marca 1864 r. wprowadził nowy ustrój gminy wiejskiej. Odtąd organami administracji państwowej były: zebrania gminne, wójt gminy, sołtysi i sąd z ławnikami. Poza tym gminy mogły mieć osobnych pisarzy, poborców podatkowych, inspektorów szkół i szpitali, gajowych i in. urzędników. W latach 1915-1918 ukształtowała się niemal ostatecznie wewnętrzna organizacja samorządu gminnego. Art. 2 Dekretu z dn. 27 listopada 1918 r. zniósł istniejący dotychczas urząd pełnomocnika gminnego, ustanawiając jednocześnie nowy organ radę gminy. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Dekret w skład organizacji gminy weszły: zgromadzenie gminne, rada gminy, wójt i inni urzędnicy, sołtysi. W dniu 23 marca 1933 r. weszła w życie pierwsza ustawa jednolita dla gmin całego kraju „O częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego” obowiązująca na wszystkich terenach byłych zaborów z wyjątkiem Śląska. Zgodnie z cytowaną ustawą organem ustawodawczym i kontrolnym gminy była rada gminy, organem wykonawczym i zarządzającym był zarząd gminny. Na czele zarządu stał wójt i jego zastępca podwójci. W roku 1939 na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z dn. 28 listopada 1939 r. „ O zarządzie gmin polskich” gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym. Wszelka władza gminy została przelana na burmistrza, a w gminach wiejskich na wójta, którego powoływał starosta (Kreishauptmann). Starosta mógł uchylić każde zarządzenie wójta, jak również wydać własne, obowiązujące gminę. Po wyzwoleniu powołano na mocy ustawy z 11 września 1944 r. gminne rady narodowe pełniące rolę władzy ustawodawczej. Ustawa z dn. 20 marca 1950 r. „ O terenowych organach jednolitej władzy państwowej zniosła zarządy gmin. Rady stały się terenowymi organami władzy państwowej w gminach, miastach, powiatach i województwach. Organem wykonawczym rad narodowych i zarządzającym było prezydium. W 1954 r. gminne rady narodowe zostały zlikwidowane, a w ich miejsce powołano gromadzkie rady narodowe. Gmina Łopiennik należała do powiatu krasnostawskiego. Na nią składały się następujące miejscowości: Binduga, Dobryniów, Kindoły, Krzywe, Leśna Osada, Leśniczówka, Łopiennik Lacki, Łopiennik Poduchowny, Łopiennik Ruski, Łosieniec, Majdan Krzywski, Nowa Wieś, Nowiny, Olszanka, Stężyca, Ziemiany. [na podstawie wstępu do inwentarza] Sprawy ogólno-organizacyjne: zarządzenia, podział pracy w biurze, okólniki, sprawy poufne, wykaz referatów 1945-1953 12 j.a.; Protokóły posiedzeń i uchwały Gminnej Rady Narodowej i Prezydium 1927-1954 17 j.a.; Sprawozdania z działalności Gminnej Rady Narodowej 1949-1954 4 j.a.; Kontrole 1949-1952 4 j.a.; Komisje gminne: protokóły z posiedzeń i kontroli 1949-1954 15 j.a.; Sprawy osobowe: ewidencja, karty personalne, sprawozdania o stanie zatrudnienia 1946-1954 11 j.a.; Sprawy wyborcze 1952-1954 6 j.a.; Protokóły z sesji sołtysów 1933-1951 2 j.a.; Majątek gminy: zestawienia szkód wojennych, polisy ubezpieczeniowe 1944-1953 6 j.a.; Sprawy ogólno-gospodarcze 1951-1953 3 j.a.; Ewidencja i kontrola ruchu ludności: imienny spis urodzonych, wykaz robotników na wyjazd do Niemiec, rejestr kart rozpoznawczych, wykaz osób pozbawionych praw, poświadczenia obywatelstwa, księgi ludności stałej gminy 1899-1953 36 j.a.; Bezpieczeństwo publiczne: sprawy sądowe, rejestr spraw karno-administracyjnych 1952-1954 3 j.a.; Sprawy finansowe: budżety, sprawozdania rachunkowe, podatki, szarwarki 1945-1954 97 j.a.; Inne: akcja społeczna-dyskusja nad projektem konstytucji PRL i budowa kanału Wieprz-Krzna 1952-1954 2 j.a.; Rolnictwo: wykaz posiadaczy gruntów i gospodarstw, klasyfikacja gruntów, osadnictwo rolne, wykaz ewakuowanych z za Buga 1948-1954 41 j.a.; Opieka społeczna: zaświadczenia o uczestnictwie w walce podziemnej 1947-1948 1 j.a.; Oświata i kultura: nominacje nauczycieli, stypendia, organizowanie bibliotek, szkół i świetlic 1949-1953 3 j.a.; Przemysł i handel: wykazy rzemieślników i zakładów 1945-1954 2 j.a.; Budownictwo 1952-1953 5 j.a. Uchwała Komisji Metodycznej z dnia 18 grudnia 2014 r. (protokół nr 5/2014) o przekwalifikowaniu w ewidencji syntetycznej akt kat. B na kat. A

Amount of archival material

270

270

0

2.67

2.67

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.