Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Rudnik

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - [1930]1944-1954
- brak danych - 1930 - 1930
1944 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gmina wiejska jako najniższa jednostka administracyjna w Królestwie Polskim stanowiła samorząd terytorialny obejmujący wszystkich jej mieszkańców. Ustrój gmin wiejskich i urząd wójta opierał się na postanowieniach dekretu Księstwa Warszawskiego z dn. 23 lutego 1809 r. „ O organizacji gmin miejskich i wiejskich”. Na czele gminy stał wójt, który w każdej gromadzie wyznaczał swoich zastępców, czyli sołtysów. Do obowiązków wójta należał m.in. nadzór nad wykonaniem zarządzeń państwowych, administrowanie majątkiem gminy, dbałość o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa. Postanowienia namiestnika Królestwa Polskiego z dn. 3 lutego 1816 r. i z dn. 30 maja 1818 r. zatwierdziły dotychczasową organizację gmin i szczegółowo określiły kompetencje wójta. Ukaz carski z dn. 2 marca 1864 r. wprowadził nowy ustrój gminy wiejskiej. Odtąd organami administracji państwowej były: zebrania gminne, wójt gminy, sołtysi i sąd z ławnikami. Poza tym gminy mogły mieć osobnych pisarzy, poborców podatkowych, inspektorów szkół i szpitali, gajowych i in. urzędników. W latach 1915-1918 ukształtowała się niemal ostatecznie wewnętrzna organizacja samorządu gminnego. Art. 2 Dekretu z dn. 27 listopada 1918 r. zniósł istniejący dotychczas urząd pełnomocnika gminnego, ustanawiając jednocześnie nowy organ radę gminy. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Dekret w skład organizacji gminy weszły: zgromadzenie gminne, rada gminy, wójt i inni urzędnicy, sołtysi. W dniu 23 marca 1933 r. weszła w życie pierwsza ustawa jednolita dla gmin całego kraju „O częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego” obowiązująca na wszystkich terenach byłych zaborów z wyjątkiem Śląska. Zgodnie z cytowaną ustawą organem ustawodawczym i kontrolnym gminy była rada gminy, organem wykonawczym i zarządzającym był zarząd gminny. Na czele zarządu stał wójt i jego zastępca podwójci. W roku 1939 na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z dn. 28 listopada 1939 r. „ O zarządzie gmin polskich” gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym. Wszelka władza gminy została przelana na burmistrza, a w gminach wiejskich na wójta, którego powoływał starosta (Kreishauptmann). Starosta mógł uchylić każde zarządzenie wójta, jak również wydać własne, obowiązujące gminę. Po wyzwoleniu powołano na mocy ustawy z 11 września 1944 r. gminne rady narodowe pełniące rolę władzy ustawodawczej. Ustawa z dn. 20 marca 1950 r. „ O terenowych organach jednolitej władzy państwowej zniosła zarządy gmin. Rady stały się terenowymi organami władzy państwowej w gminach, miastach, powiatach i województwach. Organem wykonawczym rad narodowych i zarządzającym było prezydium. W 1954 r. gminne rady narodowe zostały zlikwidowane, a w ich miejsce powołano gromadzkie rady narodowe. Gmina Rudnik należała do powiatu krasnostawskiego. Na nią składały się następujące miejscowości: Borów, Bzowiec Dolny, Bzowiec Górny, Bzówek, Grobla, Joanin, Kaszuby, Majdan Borowski, Majdan Kobylański, Majdan Łuczyński, Majdan Średni, Majdan Urszulin, Maszów, Międzylas, Mościska, Płonka, Potażnia, Romanówek, Równianki, Rudnik, Serafin, Suchelipie, Suchelipie Nowiny, Suszeń, Wierzbica, Władysławówka, Zabłocie. [na podstawie wstępu do inwentarza] Sprawy ogólno-organizacyjne: regulamin biurowy, zarządzenia, uchwały, okólniki, podział czynności 1946-1954 14 j.a.; Sprawozdania z działalności 1951-1953 5 j.a.; Kontrole: protokóły kontroli i polustracyjne 1945-1949 2 j.a.; Protokóły zebrań gromadzkich 1945-1954 2 j.a.; Protokóły z posiedzeń i uchwały Gminnej Rady Narodowej i Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1944-1954 17 j.a.; Komisje gminne: skład, protokóły z posiedzeń i kontroli, sprawozdania 1947-1954 14 j.a.; Sprawy osobowe: karty personalne, ewidencja członków 1946-1953 9 j.a.; Bezpieczeństwo publiczne: zbrodnie niemieckie 1945-1951 2 j.a.; Majątek gminy: polisy ubezpieczeniowe, umowy o kupno, dzierżawę 1944-1953 5 j.a.; Ewidencja i kontrola ruchu ludności: zarządzenia, sprawy przesiedlenia i wyznaniowe 1945 1 j.a.; Sprawy finansowe: budżety, sprawozdania rachunkowe, podatki 1945-1954 44 j.a.; Opieka społeczna 1950-1951 2 j.a.; Oświata i kultura: zapomogi, stypendia 1948-1953 5 j.a.; Przemysł i handel: wykaz rzemieślników 1951 1 j.a.; Drogi i place publiczne: elektryfikacja wsi 1952 1 j.a.; Budownictwo1953-1954 1 j.a.; Rolnictwo: statystyka rolna, melioracja, umowy kupna sprzedaży, dzierżawy, podział majątku [1930]1945-1954 10 j.a. - brak danych -

Amount of archival material

135

135

0

0.71

0.71

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.