Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Rybczewice

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1942-1954
- brak danych - 1942 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gmina wiejska jako najniższa jednostka administracyjna w Królestwie Polskim stanowiła samorząd terytorialny obejmujący wszystkich jej mieszkańców. Ustrój gmin wiejskich i urząd wójta opierał się na postanowieniach dekretu Księstwa Warszawskiego z dn. 23 lutego 1809 r. „ O organizacji gmin miejskich i wiejskich”. Na czele gminy stał wójt, który w każdej gromadzie wyznaczał swoich zastępców, czyli sołtysów. Do obowiązków wójta należał m.in. nadzór nad wykonaniem zarządzeń państwowych, administrowanie majątkiem gminy, dbałość o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa. Postanowienia namiestnika Królestwa Polskiego z dn. 3 lutego 1816 r. i z dn. 30 maja 1818 r. zatwierdziły dotychczasową organizację gmin i szczegółowo określiły kompetencje wójta. Ukaz carski z dn. 2 marca 1864 r. wprowadził nowy ustrój gminy wiejskiej. Odtąd organami administracji państwowej były: zebrania gminne, wójt gminy, sołtysi i sąd z ławnikami. Poza tym gminy mogły mieć osobnych pisarzy, poborców podatkowych, inspektorów szkół i szpitali, gajowych i in. urzędników. W latach 1915-1918 ukształtowała się niemal ostatecznie wewnętrzna organizacja samorządu gminnego. Art. 2 Dekretu z dn. 27 listopada 1918 r. zniósł istniejący dotychczas urząd pełnomocnika gminnego, ustanawiając jednocześnie nowy organ radę gminy. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Dekret w skład organizacji gminy weszły: zgromadzenie gminne, rada gminy, wójt i inni urzędnicy, sołtysi. W dniu 23 marca 1933 r. weszła w życie pierwsza ustawa jednolita dla gmin całego kraju „O częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego” obowiązująca na wszystkich terenach byłych zaborów z wyjątkiem Śląska. Zgodnie z cytowaną ustawą organem ustawodawczym i kontrolnym gminy była rada gminy, organem wykonawczym i zarządzającym był zarząd gminny. Na czele zarządu stał wójt i jego zastępca podwójci. W roku 1939 na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z dn. 28 listopada 1939 r. „ O zarządzie gmin polskich” gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym. Wszelka władza gminy została przelana na burmistrza, a w gminach wiejskich na wójta, którego powoływał starosta (Kreishauptmann). Starosta mógł uchylić każde zarządzenie wójta, jak również wydać własne, obowiązujące gminę. Po wyzwoleniu powołano na mocy ustawy z 11 września 1944 r. gminne rady narodowe pełniące rolę władzy ustawodawczej. Ustawa z dn. 20 marca 1950 r. „ O terenowych organach jednolitej władzy państwowej zniosła zarządy gmin. Rady stały się terenowymi organami władzy państwowej w gminach, miastach, powiatach i województwach. Organem wykonawczym rad narodowych i zarządzającym było prezydium. W 1954 r. gminne rady narodowe zostały zlikwidowane, a w ich miejsce powołano gromadzkie rady narodowe. Gmina Rybczewice należała do powiatu krasnostawskiego. Na nią składały się następujące miejscowości: Anusin, Bazar, Bąków, Bujanica, Chodyłówka, Choiny, Częstoborowice, Gardzienice, Karczew, Klimusin, Passów, Pilaszkowice, Podgranicznik, Podizdebno, Popów, Rybczewice, Stryjna, Władysławów, Wola Gardzienicka, Wygnanowice, Zygmuntów, Żegotów. [na podstawie wstępu do inwentarza] Sprawy ogólno-organizacyjne: zarządzenia, sprawy poufne, regulamin, plany pracy 1946-1954 9 j.a.; Protokóły z zebrań gromadzkich 1951-1954 4 j.a.; Protokóły z posiedzeń, zarządzenia i uchwały Gminnej Rady Narodowej i Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1945-1954 17 j.a.; Sprawozdania z działalności 1945-1954 7 j.a.; Sprawy wyborcze: zebrania wyborcze 1946-1951 2 j.a.; Kontrole: protokóły, zarządzenia polustracyjne, sprawozdania 1944-1950 5 j.a.; Komisje gminne: protokóły z kontroli 1947-1954 4 j.a.; Protokóły z sesji sołtysów 1944-1954 5 j.a.; Statystyka 1946-1947 2 j.a.; Sprawy osobowe: ewidencja członków, Związek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego i Użyteczności Publicznej 1944-195110 j.a.; Majątek gminy 1946-1948 2 j.a.; Sprawy gospodarki gminy: elektryfikacja wsi 1947 1 j.a.; Opieka społeczna: kwestionariusze w sprawie zbrodni niemieckich, wykazy grobów, listy ofiarodawców 1946-1952 6 j.a.; Bezpieczeństwo publiczne: pomocnicza służba bezpieczeństwa, rejestry spraw karno-administracyjnych, sprawy sądowe-wyroki, sprawy wojskowe 1944-1953 9 j.a.; Ewidencja i kontrola ruchu ludności: wykazy przesiedlonych, wykazy zgonów, dowody tożsamości 1944-1950 9 j.a.; Sprawy finansowe: budżety, bilanse, sprawozdania rachunkowe, podatki, danina narodowa, polisy ubezpieczeniowe 1942-1954 67 j.a.; Rolnictwo: wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne, weterynaria i hodowla, statystyka rolna, wykaz rodzin nadzielonych rozparcelowanym majątkiem, kontyngenty 1944-1954 39 j.a.; Zdrowie publiczne: ubezpieczalnia społeczna 1946-1951 2 j.a.; Oświata i kultura 1946-1950 3 j.a.; Przemysł i handel 1944-1952 3 j.a.; Drogi i place publiczne 1944-1945 1 j.a.; Budownictwo 1947-1950 4 j.a. - brak danych -

Amount of archival material

211

211

0

1.55

1.55

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.