Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy w Krasnobrodzie

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - [1953]1972-1998
- brak danych - 1972 - 1998
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
spis roboczy Yes 269 j.a.
inwentarz kartkowy No - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes 742 j.a
Urząd Gminy w Krasnobrodzie powołany został z dniem 1 stycznia 1973 r. Podstawą prawną powołania tego urzędu była ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. O utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. nr 49, poz. 312). Wymieniony urząd należał do powiatu zamojskiego, województwa lubelskiego, a od czerwca 1975 r. wszedł w skład nowopowstałego województwa zamojskiego. Pracą urzędu kierował Naczelnik Gminy, który jako terenowy organ administracji państwowej był równocześnie organem wykonawczym i zarządzającym Gminnej Rady Narodowej. Organizację pracy naczelnika regulowało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. W sprawie zakresu działania naczelnika gminy, organizacji i zadań urzędu gminy (Dz. U. 1973 r. nr 49, poz. 315). Naczelnik określał organizację wewnętrzną urzędu oraz formy i metody pracy. Organizację urzędu w tym okresie regulowało także rozporządzenie Rady Ministrów z 23 listopada 1973 r. W skład urzędu wchodziły: Biuro Urzędu Gminy, Gminna Służba Rolna i Urząd Stanu Cywilnego. Biuro urzędu składało się w tym okresie z jedno i wieloosobowych stanowisk pracy. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania urzędów terenowych organów administracji państwowej (Dz. U. nr 25, poz. 124) w Urzędzie Gminy w Krasnobrodzie ustalono organizację opartą na strukturze referatowej: samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi GRN, inspektor oświaty i wychowania, referat gospodarki komunalnej, nadzoru budowlanego i komunikacji, referat geodezji i gospodarki gruntami, referat handlu i usług, referat kultury i zatrudnienia, referat planowania i finansów, referat rolnictwa i gospodarki żywnościowej, referat społeczno-administracyjny, spraw obronnych i ogólny, referat zdrowia i opieki społecznej. Zakres kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych dokonywany w czasie zmian wynikał z rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania terenowych organów administracji państwowej, na podstawie których Naczelnik Gminy określał statut organizacyjny urzędu. Referaty prowadziły sprawy związane z realizacją zadań naczelnika. Przedmiotem działania Urzędu gminy było realizowanie zadań wynikających z planu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, uchwał GRN, zadań w dziedzinie gospodarki gminy i bieżąca obsługa jej mieszkańców. Do gminy Krasnobród należały miejscowości: Dominikanówka, Grabnik, Hucisko, Hutki, Hutków, Kaczórki, Krasnobród, Majdan Mały i Wielki, Malewszczyzna, Nowa Wieś, Podklasztor, Potok Senderki, Stara Huta, Szur, Wólka Husińska, Zielone. Urząd Gminy w Krasnobrodzie jako terenowy organ administracji państwowej zakończył działalność w 1990 roku po wejściu w życie ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. nr 16, poz. 95). Protokoły sesji GRN 1976-1978, 1982 sygn. 1-4; Realizacja uchwał, postanowień i wniosków GRN 1976-1986 sygn. 5-13, 24-25; Ewidencja aktów normatywnych wewnętrznych 1973 sygn. 14; Wybory do rad narodowych 1973, 1978 sygn. 15-22; Realizacja wniosków z kampanii wyborczej 1978-1979 sygn. 23; Narady pracowników 1975-1984, 1987 sygn. 26-27, 52-56; Narady sołtysów 1973-1979 sygn. 28-30; Zebrania wiejskie, samorząd mieszkańców 1973-1988 sygn. 31-44; Komisja ds. Indywidualnej Profilaktyki Społecznej 1980-1981 sygn. 45; Społeczna Komisja Pojednawcza 1974, 1979-1983 sygn. 46-48; Sprawozdania z działalności Kolegium ds. Wykroczeń 1979-1982 sygn. 49-51; Regulamin organizacyjny 1978, 1982 sygn. 57-58; Zarządzenia Naczelnika Gminy 1973-1986 sygn. 59-69; Plany pracy 1976-1988 sygn. 70-72, 113, 141-150; Statystyka 1973-1981 sygn. 73-77, 108-112; Analiza skarg i wniosków 1974-1988 sygn. 78-90; Rejestry kancelaryjne, ewidencja pieczęci 1973-1982 sygn. 91-96; Kontrole 1973-1987 sygn. 97-107, 151-153; Budżety 1974-1984 sygn. 114-137; Informacje podatkowe 1980 sygn. 138; Gminny program oszczędnościowy 1984-1987 sygn. 139-140; Plany społeczno-gospodarcze, sprawozdania 1973-1989 sygn. 154-180; Realizacja czynów społecznych 1975-1985 sygn. 181-184; Sprawy oświaty 1974-1985 sygn. 185-189; Ewidencja zabytków 1978 sygn. 190; Opieka nad miejscami pamięci 1976-1982 sygn. 191-193; Imprezy sportowe, kulturalne 1980-1986 sygn. 194-199; Sprawy turystyki i rekreacji 1977-1986 sygn. 200-203; Ewidencja dróg mostów 1975-1978 sygn. 204; Zwalczanie chorób roślin 1981 sygn. 205; Sprawy gospodarki gruntami 1974-1982 sygn. 206-212; Ewidencja zakładów przemysłowych, rzemieślniczych 1978, 1982 sygn. 212-213; Decyzje lokalizacyjne 1983-1989 sygn. 214-222; Cmentarze 1977-1979 sygn. 223; Urządzenia komunalne 1974-1980 sygn. 224-227; Analizy ruchu budowlanego 1984-1989 sygn. 228-231; Zasoby złóż i kopalin 1986-1988 sygn. 232; Sprawy obrony cywilnej 1983-1988 sygn. 233-234; Akta spraw o wykroczenia Kolegium ds. Wykroczeń 1979-1984 sygn. 235 - brak danych -

Amount of archival material

1011

269

0

11.65

1.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.