Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Turobin

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1938-1954[1955-1962]
- brak danych - 1938 - 1954
1955 - 1962
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gmina wiejska jako najniższa jednostka administracyjna w Królestwie Polskim stanowiła samorząd terytorialny obejmujący wszystkich jej mieszkańców. Ustrój gmin wiejskich i urząd wójta opierał się na postanowieniach dekretu Księstwa Warszawskiego z dn. 23 lutego 1809 r. „ O organizacji gmin miejskich i wiejskich”. Na czele gminy stał wójt, który w każdej gromadzie wyznaczał swoich zastępców, czyli sołtysów. Do obowiązków wójta należał m.in. nadzór nad wykonaniem zarządzeń państwowych, administrowanie majątkiem gminy, dbałość o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa. Postanowienia namiestnika Królestwa Polskiego z dn. 3 lutego 1816 r. i z dn. 30 maja 1818 r. zatwierdziły dotychczasową organizację gmin i szczegółowo określiły kompetencje wójta. Ukaz carski z dn. 2 marca 1864 r. wprowadził nowy ustrój gminy wiejskiej. Odtąd organami administracji państwowej były: zebrania gminne, wójt gminy, sołtysi i sąd z ławnikami. Poza tym gminy mogły mieć osobnych pisarzy, poborców podatkowych, inspektorów szkół i szpitali, gajowych i in. urzędników. W latach 1915-1918 ukształtowała się niemal ostatecznie wewnętrzna organizacja samorządu gminnego. Art. 2 Dekretu z dn. 27 listopada 1918 r. zniósł istniejący dotychczas urząd pełnomocnika gminnego, ustanawiając jednocześnie nowy organ radę gminy. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Dekret w skład organizacji gminy weszły: zgromadzenie gminne, rada gminy, wójt i inni urzędnicy, sołtysi. W dniu 23 marca 1933 r. weszła w życie pierwsza ustawa jednolita dla gmin całego kraju „O częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego” obowiązująca na wszystkich terenach byłych zaborów z wyjątkiem Śląska. Zgodnie z cytowaną ustawą organem ustawodawczym i kontrolnym gminy była rada gminy, organem wykonawczym i zarządzającym był zarząd gminny. Na czele zarządu stał wójt i jego zastępca podwójci. W roku 1939 na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z dn. 28 listopada 1939 r. „ O zarządzie gmin polskich” gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym. Wszelka władza gminy została przelana na burmistrza, a w gminach wiejskich na wójta, którego powoływał starosta (Kreishauptmann). Starosta mógł uchylić każde zarządzenie wójta, jak również wydać własne, obowiązujące gminę. Po wyzwoleniu powołano na mocy ustawy z 11 września 1944 r. gminne rady narodowe pełniące rolę władzy ustawodawczej. Ustawa z dn. 20 marca 1950 r. „ O terenowych organach jednolitej władzy państwowej zniosła zarządy gmin. Rady stały się terenowymi organami władzy państwowej w gminach, miastach, powiatach i województwach. Organem wykonawczym rad narodowych i zarządzającym było prezydium. W 1954 r. gminne rady narodowe zostały zlikwidowane, a w ich miejsce powołano gromadzkie rady narodowe. Gmina Turobin należała do powiatu krasnostawskiego. Na nią składały się następujące miejscowości: Czernięcin, Czernięcin Poduchowny, Elizówka, Gaj Czarnięciński, Gilów, Grudki, Huta Turobińska, Nowa Wieś, Olszanka, Przedmieście Szczebrzeszyńskie, Rokitów, Żurawie,Przymiarki, Tarnawa Duża i Mała, Romanówek, Tokary, Turobin, Wólka Czernięcińska, Czcionka, Zagroble, Załawcze, Żabno, Żurawie. [na podstawie wstępu do inwentarza] Sprawy ogólno-organizacyjne: spisy spraw 1949 1 j.a.; Protokoły posiedzeń, zarządzenia i uchwały Gminnej Rady Narodowej i Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1944-1954 19 j.a.; Sprawozdania z działalności 1948-1950 3 j.a.; Kontrole: protokoły lustracji, zarządzenia polustracyjne 1945-1950 5 j.a.; Protokoły z zebrań gromadzkich 1948-1953 3 j.a.; Komisje gminne: protokoły, skład osobowy 1950-1954 8 j.a.; Majątek gminy: zarządzenia, korespondencja, polisy ubezpieczeniowe 1946-1952 4 j.a.; Sprawy finansowe: Komitet Pożyczki Odbudowy Kraju, budżety, sprawozdania finansowe, podatki, szarwarki, składki administracyjne, Danina Narodowa 1938-1953 38 j.a.; Akcje społeczne: instrukcje, sprawozdania 1952 2 j.a.; Bezpieczeństwo i porządek publiczny: sprawozdania sytuacyjne 1946-1948 2 j.a.; Ewidencja i kontrola ruchu ludności: statystyka, wykazy nieruchomości domów poszczególnych gromad, spis powszechny, poszukiwania osób, korespondencja, zameldowania i wymeldowania, dowody odtworzonych aktów urodzenia 1945-1954 37 j.a.; Opieka społeczna 1949-1950 1 j.a.; Oświata i kultura: zarządzenia, walka z analfabetyzmem, zobowiązania indywidualne nauczycieli, gminna księga pamiątkowa 1949-1951 9 j.a.; Przemysł i handel: przedsiębiorstwa gminne 1946-1947 1 j.a.; Sprawy drogowe: rejestracja rowerów i motorowerów, zarządzenia, wykaz mostów 1945-1947 2 j.a.; Budownictwo: pozwolenia na budowę, odbudowa zniszczonych działaniami wojennymi osiedli 1946-1951 7 j.a.; Rolnictwo: statystyka rolna, spis powszechny, lista korzystających z rozparcelowanego majątku Przymiarki, karty rozliczeniowe za ziemię z reformy rolnej 1944-1954[1955-1962] 43 j.a. - brak danych -

Amount of archival material

185

185

0

1.62

1.62

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.