Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Wysokie powiat krasnostawski

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1942-1954
- brak danych - 1942 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gmina wiejska jako najniższa jednostka administracyjna w Królestwie Polskim stanowiła samorząd terytorialny obejmujący wszystkich jej mieszkańców. Ustrój gmin wiejskich i urząd wójta opierał się na postanowieniach dekretu Księstwa Warszawskiego z dn. 23 lutego 1809 r. „ O organizacji gmin miejskich i wiejskich”. Na czele gminy stał wójt, który w każdej gromadzie wyznaczał swoich zastępców, czyli sołtysów. Do obowiązków wójta należał m.in. nadzór nad wykonaniem zarządzeń państwowych, administrowanie majątkiem gminy, dbałość o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa. Postanowienia namiestnika Królestwa Polskiego z dn. 3 lutego 1816 r. i z dn. 30 maja 1818 r. zatwierdziły dotychczasową organizację gmin i szczegółowo określiły kompetencje wójta. Ukaz carski z dn. 2 marca 1864 r. wprowadził nowy ustrój gminy wiejskiej. Odtąd organami administracji państwowej były: zebrania gminne, wójt gminy, sołtysi i sąd z ławnikami. Poza tym gminy mogły mieć osobnych pisarzy, poborców podatkowych, inspektorów szkół i szpitali, gajowych i in. urzędników. W latach 1915-1918 ukształtowała się niemal ostatecznie wewnętrzna organizacja samorządu gminnego. Art. 2 Dekretu z dn. 27 listopada 1918 r. zniósł istniejący dotychczas urząd pełnomocnika gminnego, ustanawiając jednocześnie nowy organ radę gminy. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Dekret w skład organizacji gminy weszły: zgromadzenie gminne, rada gminy, wójt i inni urzędnicy, sołtysi. W dniu 23 marca 1933 r. weszła w życie pierwsza ustawa jednolita dla gmin całego kraju „O częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego” obowiązująca na wszystkich terenach byłych zaborów z wyjątkiem Śląska. Zgodnie z cytowaną ustawą organem ustawodawczym i kontrolnym gminy była rada gminy, organem wykonawczym i zarządzającym był zarząd gminny. Na czele zarządu stał wójt i jego zastępca podwójci. W roku 1939 na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z dn. 28 listopada 1939 r. „ O zarządzie gmin polskich” gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym. Wszelka władza gminy została przelana na burmistrza, a w gminach wiejskich na wójta, którego powoływał starosta (Kreishauptmann). Starosta mógł uchylić każde zarządzenie wójta, jak również wydać własne, obowiązujące gminę. Po wyzwoleniu powołano na mocy ustawy z 11 września 1944 r. gminne rady narodowe pełniące rolę władzy ustawodawczej. Ustawa z dn. 20 marca 1950 r. „ O terenowych organach jednolitej władzy państwowej zniosła zarządy gmin. Rady stały się terenowymi organami władzy państwowej w gminach, miastach, powiatach i województwach. Organem wykonawczym rad narodowych i zarządzającym było prezydium. W 1954 r. gminne rady narodowe zostały zlikwidowane, a w ich miejsce powołano gromadzkie rady narodowe. Gmina Wysokie należała do powiatu krasnostawskiego. Na nią składały się następujące miejscowości: Biskupie, Tarnawa Kol., Dragany, Stary Dwór, Baldachów, Giełczew, Kajetanów, Kol., Giełczew Doły, Guzówka, Józefin, Łosień, Jabłonowo, Maciejów Nowy i Stary, Nowy Dwór Kol., Radomirka, Cegielnia, Rezerwa, Słupeczno, Stonikowizna, Wysokie, Zabłocie.[na podstawie wstępu do inwentarza] Sprawy ogólno-organizacyjne: okólniki i zarządzenia, akta poufne-wykaz ziemi kościelnej, zaświadczenia 1947-1952 9 j.a.; Protokoły z posiedzeń, uchwały i zarządzenia Gminnej Rady Narodowej i Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1947-1952 5 j.a.; Sprawozdania z działalności 1949-1954 2 j.a.; Komisje gminne: protokoły, skład 1947-1951 4 j.a.; Protokoły zebrań gromadzkich 1952-1954 3 j.a.; Protokoły z sesji sołtysów 1947-1949 1 j.a.; Akcja społeczna: referat w związku z rocznicą odzyskania niepodległości, w sprawie projektu konstytucji, odbudowa Warszawy 1951-1953 4 j.a.; Sprawy osobowe: zarządzenia, listy pochwalne, karty personalne1948-1954 5 j.a.; Majątek gminy1945-1953 3 j.a.; Gospodarka gminna, lokalowa 1948-1953 6 j.a.; Bezpieczeństwo i porządek publiczny: zarządzenia i korespondencja, sprawy karno-administracyjne, sądowe, rejestr odbywających karę w areszcie gminnym, Gminna Komenda Powszechnej Organizacji Służba Polsce, wykaz Świadków Jehowy w gminie, wykaz zgonów 1947-1954 16 j.a.; Sprawy finansowe: zarządzenia i okólniki, budżety, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze Daniny Narodowej, rejestry wymiarowe podatku gruntowego, wkłady oszczędnościowe 1945-1952 18 j.a.; Opieka społeczna: zarządzenia, ubezpieczenia pracowników 1947-1953 8 j.a.; Zdrowie publiczne: akcja sanitarna 1947-1951 3 j.a.; Oświata i kultura: zarządzenia, wykaz muzyków i grajków, sprawa utworzenia szkoły licealnej, stypendia 1947-1953 10 j.a.; Drogi i place publiczne: plan robót, sprawozdania 1946-1951 3 j.a.; Handel i przemysł: wykaz zakładów 1948-1951 1 j.a.; Rolnictwo: statystyka rolna, wykazy gospodarstw, produkcja roślinna i zwierzęca, świadczenia rzeczowe, podział majątków, weterynaria i hodowla 1945-1954 21 j.a.; Ewidencja i kontrola ruchu ludności: dowody osobiste, aprowizacja, wykazy ludności, wnioski o karty rozpoznawcze 1942-1949 6 j.a. - brak danych -

Amount of archival material

128

128

0

0.80

0.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.