Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Żółkiewka

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1943-1954
- brak danych - 1943 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gmina wiejska jako najniższa jednostka administracyjna w Królestwie Polskim stanowiła samorząd terytorialny obejmujący wszystkich jej mieszkańców. Ustrój gmin wiejskich i urząd wójta opierał się na postanowieniach dekretu Księstwa Warszawskiego z dn. 23 lutego 1809 r. „ O organizacji gmin miejskich i wiejskich”. Na czele gminy stał wójt, który w każdej gromadzie wyznaczał swoich zastępców, czyli sołtysów. Do obowiązków wójta należał m.in. nadzór nad wykonaniem zarządzeń państwowych, administrowanie majątkiem gminy, dbałość o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa. Postanowienia namiestnika Królestwa Polskiego z dn. 3 lutego 1816 r. i z dn. 30 maja 1818 r. zatwierdziły dotychczasową organizację gmin i szczegółowo określiły kompetencje wójta. Ukaz carski z dn. 2 marca 1864 r. wprowadził nowy ustrój gminy wiejskiej. Odtąd organami administracji państwowej były: zebrania gminne, wójt gminy, sołtysi i sąd z ławnikami. Poza tym gminy mogły mieć osobnych pisarzy, poborców podatkowych, inspektorów szkół i szpitali, gajowych i in. urzędników. W latach 1915-1918 ukształtowała się niemal ostatecznie wewnętrzna organizacja samorządu gminnego. Art. 2 Dekretu z dn. 27 listopada 1918 r. zniósł istniejący dotychczas urząd pełnomocnika gminnego, ustanawiając jednocześnie nowy organ radę gminy. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Dekret w skład organizacji gminy weszły: zgromadzenie gminne, rada gminy, wójt i inni urzędnicy, sołtysi. W dniu 23 marca 1933 r. weszła w życie pierwsza ustawa jednolita dla gmin całego kraju „O częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego” obowiązująca na wszystkich terenach byłych zaborów z wyjątkiem Śląska. Zgodnie z cytowaną ustawą organem ustawodawczym i kontrolnym gminy była rada gminy, organem wykonawczym i zarządzającym był zarząd gminny. Na czele zarządu stał wójt i jego zastępca podwójci. W roku 1939 na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z dn. 28 listopada 1939 r. „ O zarządzie gmin polskich” gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym. Wszelka władza gminy została przelana na burmistrza, a w gminach wiejskich na wójta, którego powoływał starosta (Kreishauptmann). Starosta mógł uchylić każde zarządzenie wójta, jak również wydać własne, obowiązujące gminę. Po wyzwoleniu powołano na mocy ustawy z 11 września 1944 r. gminne rady narodowe pełniące rolę władzy ustawodawczej. Ustawa z dn. 20 marca 1950 r. „ O terenowych organach jednolitej władzy państwowej zniosła zarządy gmin. Rady stały się terenowymi organami władzy państwowej w gminach, miastach, powiatach i województwach. Organem wykonawczym rad narodowych i zarządzającym było prezydium. W 1954 r. gminne rady narodowe zostały zlikwidowane, a w ich miejsce powołano gromadzkie rady narodowe. Gmina Żółkiewka należała do powiatu krasnostawskiego. Na nią składały się następujące miejscowości: Adamówka, Antoniówka, Borówek, Celin, Chłaniów Kol., Chłaniów wieś, Chłaniówek, Chróściechów, Dąbie, Gany, Huta, Koszarsko, Majdan wierzchowiński, Makowiska, Olchowiec, Kol., Olchowiec, Poperczyn, Różki, Różki Kol., Sobieska Wola I i II, Średniawieś, Wierzchowina, Wólka, Zaburze, Żółkiew, Żółkiew Kol., Żółkiewka, Siniec, Tokarówka Kol., Michalin, Borowina. [na podstawie wstępu do inwentarza] Akta ogólno-organizacyjne: projekt podziału gminy, zarządzenia i okólniki, telefonogramy, plany pracy 1948-1953 11 j.a.; Protokóły z posiedzeń i uchwały Gminnej Rady Narodowej i Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1946-1953 18 j.a.; Sprawozdania z działalności 1944-1953 3 j.a.; Kontrole: protokóły, zarządzenia 1947-1952 3 j.a.; Komisje gminne: protokóły, sprawozdania 1947-1953 9 j.a.; Protokóły z zebrań gromadzkich 1948-1953 1 j.a.; Sprawy osobowe: zarządzenia, korespondencja, wykazy, kwestionariusze personalne, podania i życiorysy 1946-1953 9 j.a.; Protokóły z sesji sołtysów, sprawy sołtysów 1947-1953 4 j.a.; Akta wyborcze 1952 1 j.a.; Akcje społeczne: Polski Związek Zachodni, referaty propagandowe, współzawodnictwo pomiędzy gminami 1948-1953 3 j.a.; Majątek gminy: dane o przebiegu okupacji na terenie gminy, przedsiębiorstwa gminne, przejęcie majątków opuszczonych 1947-1953 8 j.a.; Sprawy gospodarcze: zarządzenia, korespondencja, plan zaopatrzenia 1949-1951 4 j.a.; Bezpieczeństwo i porządek publiczny: sprawy sądowe i wyznaniowe 1948-1953 4 j.a.; Sprawy finansowe: budżety, sprawozdania rachunkowe, podatki, Pożyczka Odbudowy Kraju, Danina Narodowa 1943-1951 57 j.a.; Opieka społeczna: zarządzenia, podania o pomoc 1949 1 j.a.; Oświata i kultura1949 1j.a.; Przemysł i handel: zarządzenia i cennik 1949 1 j.a.; Rolnictwo: protokóły w sprawie akcji kartoflanej, statystyka rolna, uchwały na zezwolenie zbycia działek z reformy rolnej 1949-1954 3 j.a. - brak danych -

Amount of archival material

141

141

0

1.34

1.34

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.