Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - [1940]1944-1950
- brak danych - 1944 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
Teren Województwa Lubelskiego został najwcześniej wyzwolony spod okupacji niemieckiej, dlatego administracja na tym terenie jako pierwsza przystąpiła do pracy. Starostwa z lat 1944-1950 nie były urzędami nowymi, istniały one w okresie międzywojennym jako organy administracji ogólnej I instancji i skupiały w swoim ręku większość spraw. Starostwa powojenne zostały powołane do działalności na podstawie art..14 i 23 dekretu PKWN z dnia 23.11.1944 r. w sprawie organizacji i zakresu działania władz administracji ogólnej i samorządu terytorialnego. Starosta Powiatowy sprawował władzę na obszarze danego powiatu, podlegał mu odpowiedni zespół ludzi zorganizowanych w biuro starostwa. Starosta Powiatowy mianowany był na podstawie opinii Powiatowej Rady Narodowej, która też mogła zarządać jego ustąpienia, natomiast zastępcę starosty mianował wojewoda spośród urzędników starostwa. Na swoim terenie był przedstawicielem rządu oraz szefem resortów bezpośrednio zespolonych między innymi: zdrowia, kultury, przemysłowego itp. Przy pomocy biura starostwa załatwiał sprawy wynikające z jego funkcji jako przedstawiciela rządu i szefa administracji ogólnej, szczególnie sprawy kierownictwa i nadzoru podległych władz urzędów i organów. Podstawą organizacji pracy starostwa był szczegółowy podział czynności, obejmował on wyliczenie spraw i to stanowiło podstawę rzeczowego układu akt dla celów kancelaryjnych. Kategorie spraw jednorodnych pod względem prawnym i faktycznym łączono w jedną całość zwaną referatem. Podział na referaty ustalał wojewoda biorąc pod uwagę warunki miejscowe, stan liczebny i przygotowanie personelu, poza tym zakres czynności starostwa, obowiązujące ustawodawstwo itp. Początkowo w 1944 r. stosowano rzeczowy podział na Referaty: Ogólny, Ogólno-Organizacyjny, Bezpieczeństwa, Administracyjno-Prawny, Wojskowy, Karno-Administracyjny, Opieki Społecznej, Inwalidów Wojennych, referaty fachowe oparte na zawodowej wiedzy. Zarządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie Statutu Organizacyjnego Starostw Powiatowych Województwa Lubelskiego z 25.04.1945 r. wprowadziło podział na 16 referatów. Każdy z nich dzielił się na szereg działów rzeczowych, te z kolei dzieliły się na punkty. Podział ten stosowany był do końca 1946 r. Zarządzenie Wojewody Lubelskiego z 23.01.1947 r. o przepisach kancelaryjnych dla Starostw Województwa Lubelskiego wprowadziło zmiany w nazewnictwie niektórych referatów, inne zniesiono, powstały nowe, a także zaszły zmiany w podteczkach poszczególnych referatów. Zarządzenie Wojewody Lubelskiego z 24.12.1947 r. wprowadziło kolejne zmiany tj. utworzono 16 referatów i cztery referaty Działu Samorządowego. W związku z likwidacją Powiatowych Urzędów Ziemskich, zarządzeniem z 28.04.1947 r. o zespoleniu PUZ ze Starostwami, Wojewoda Lubelski spowodował , że weszły one wraz z całym aparatem administracyjnym i agendami w skład nowo utworzonego Referatu Rolnictwa i Reform Rolnych. Utworzono też Powiatowy Inspektorat Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego.Aktu przejęcia PUZ w Krasnymstawie dokonał wice sterosta powiatowy Józef Kołodziejczyk w obecności Bronisława Barczyńskiego, spisując przy tym protokół zdawczo-odbiorczy. Ostatnia zmiana organizacji wewnętrznej w referatach dokonana została zarządzeniem Wojewody Lubelskiego z dnia 27.12.1948 r. Pierwszym starostą w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie był Witalis Żmudzki, wice starostą Józef Kołodziejczyk. W 1947 roku na starostę został wybrany Tadeusz Czarniecki, który funkcję tę pełnił do 1950 roku. W 1950 roku starostwa zostały zlikwidowane i powołano Prezydia Powiatowych Rad Narodowych. [na podstawie wstępu do inwentarza]] Referat Ogólno-Organizacyjny: normatywne, konferencje, podział administracyjny 1945-1950 24 j.a.; Referat Opieki Społecznej: wykazy podopiecznych, sprawozdania 1944-1950 17 j.a.; Referat Zdrowia: placówki służby zdrowia, choroby zawodowe 1947-1950 8 j.a.; Referat Weterynarii: służba weterynaryjna 1947-1949 1 j.a.; Referat Przemysłowy: normatywy, rzemiosło 1945-1950 37 j.a.; Referat Aprowizacji: normatywne 1945-1949 10 j.a.; Referat Odbudowy: normatywne, pozwolenia budowlane 1947-1948 8 j.a.; Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: parcelacja-nadziały 1944-1947 22 j.a.; Inspektorat Oświaty Rolniczej: ośrodki (szkoły),osobowe 1940-1950 46 j.a.; Referat Administracji Samorządowej: posiedzenia Wydziału Powiatowego, sprawozdania 1944-1950 108 j.a.; Referat Finansowo-Rachunkowy: budżety, sprawozdania 1946-1950 28 j.a.; Referat Inspekcji: akta dotyczące gmin, kontrole 1944-1950 167 j.a.; Referat Pożarnictwa: straż pożarna w mieście 1947-1949 2 j.a. - brak danych -

Amount of archival material

478

478

0

4.15

4.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.