Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Jarczów

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1891-1954
- brak danych - 1891 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gmina wiejska jako najniższa jednostka administracyjna w Królestwie Polskim stanowiła samorząd terytorialny obejmujący wszystkich jej mieszkańców. Ustrój gmin wiejskich i urząd wójta opierał się na postanowieniach dekretu Księstwa Warszawskiego z dn. 23 lutego 1809 r. „ O organizacji gmin miejskich i wiejskich”. Na czele gminy stał wójt, który w każdej gromadzie wyznaczał swoich zastępców, czyli sołtysów. Do obowiązków wójta należał m.in. nadzór nad wykonaniem zarządzeń państwowych, administrowanie majątkiem gminy, dbałość o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa. Postanowienia namiestnika Królestwa Polskiego z dn. 3 lutego 1816 r. i z dn. 30 maja 1818 r. zatwierdziły dotychczasową organizację gmin i szczegółowo określiły kompetencje wójta. Ukaz carski z dn. 2 marca 1864 r. wprowadził nowy ustrój gminy wiejskiej. Odtąd organami administracji państwowej były: zebrania gminne, wójt gminy, sołtysi i sąd z ławnikami. Poza tym gminy mogły mieć osobnych pisarzy, poborców podatkowych, inspektorów szkół i szpitali, gajowych i in. urzędników. W latach 1915-1918 ukształtowała się niemal ostatecznie wewnętrzna organizacja samorządu gminnego. Art. 2 Dekretu z dn. 27 listopada 1918 r. zniósł istniejący dotychczas urząd pełnomocnika gminnego, ustanawiając jednocześnie nowy organ radę gminy. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Dekret w skład organizacji gminy weszły: zgromadzenie gminne, rada gminy, wójt i inni urzędnicy, sołtysi. W dniu 23 marca 1933 r. weszła w życie pierwsza ustawa jednolita dla gmin całego kraju „O częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego” obowiązująca na wszystkich terenach byłych zaborów z wyjątkiem Śląska. Zgodnie z cytowaną ustawą organem ustawodawczym i kontrolnym gminy była rada gminy, organem wykonawczym i zarządzającym był zarząd gminny. Na czele zarządu stał wójt i jego zastępca podwójci. W roku 1939 na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z dn. 28 listopada 1939 r. „ O zarządzie gmin polskich” gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym. Wszelka władza gminy została przelana na burmistrza, a w gminach wiejskich na wójta, którego powoływał starosta (Kreishauptmann). Starosta mógł uchylić każde zarządzenie wójta, jak również wydać własne, obowiązujące gminę. Po wyzwoleniu powołano na mocy ustawy z 11 września 1944 r. gminne rady narodowe pełniące rolę władzy ustawodawczej. Ustawa z dn. 20 marca 1950 r. „ O terenowych organach jednolitej władzy państwowej zniosła zarządy gmin. Rady stały się terenowymi organami władzy państwowej w gminach, miastach, powiatach i województwach. Organem wykonawczym rad narodowych i zarządzającym było prezydium. W 1954 r. gminne rady narodowe zostały zlikwidowane, a w ich miejsce powołano gromadzkie rady narodowe. Gmina Jarczów należała do powiatu tomaszowskiego. Na nią składały się następujące miejscowości: Chodywańce, Gródek Kol., Gródek, Jarczów, Jarczów Kol. I i II, Jurów, Korhynie, Łubcze, Plebanka, Szlatyn, Wierszczyca, Zawady, Żyłka, Leliszka Kol.[na podstawie wstępu do inwentarza] Sprawy ogólno-organizacyjne: zarządzenia, korespondencja, podział na gromady 1941-1945 3 j.a.; Protokóły z posiedzeń i uchwały Gminnej Rady Narodowej i Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1910-1954 19 j.a.; Sprawozdania z działalności 1944-1953 4 j.a.; Komisje gminne 1954 3 j .a.; Kontrole: protokóły 1945-1950 3 j.a.; Protokóły i uchwały z zebrań gromadzkich 1895-1953 5 j.a.; Protokóły z sesji sołtysów 1944-1949 4 j.a.; Sprawy osobowe: wykazy pracowników, kwestionariusze 1945-1949 3 j.a.; Majątek gminy: wykaz szkód wojennych, wykaz mienia opuszczonego, przedsiębiorstwa własne-cegielnia 1945-1950 3 j.a.; Sprawy finansowe: budżety, listy płacy pracowników, przymusowe ubezpieczenia rzeczowe, podatki, szarwarki, sprawozdania rachunkowe 1908-1953 26 j.a.; Oświata i kultura: sprawy szkół i nauczycieli 1937-1938 1 j.a.; Rolnictwo: wykaz nabywców działek i protokóły w sprawie przejęcia na cele reformy rolnej rozparcelowanego majątku Plebanka, protokóły z wyborów Komisji Gminnej Reformy Rolnej, wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych, wykazy osób posiadających poniżej 5 ha, opis mienia pozostawionego przez obywateli ewakuowanych do Polski i ZSRR, wykaz majątków podworskich 1935-1954 13 j.a.; Bezpieczeństwo publiczne: wykaz organizacji, osób pozbawionych praw, kontrola opatrolowanych miejscowości, poszukiwania osób przez policję kryminalną 1935-1946 4 j.a.; Akcje społeczne: protokóły zebrań 1948-1950 1 j.a.; Ewidencja i kontrola ruchu ludności: ewakuacja ludności ukraińskiej, wykaz wysiedlonych Ukraińców, spis mieszkańców, opuszczających i przybywających, akta Urzędu Stanu Cywilnego, dowody osobiste, księgi ludności stałej gminy 1891-1953 25 j.a.; Opieka społeczna: wykaz wdów po zamordowanych w czasie okupacji, wykaz pomordowanych przez niemców i ukraińców przed 1944 rokiem, zgłoszenia do funduszu emerytalnego, pomoc potrzebującym 1914-1947 6 j.a.; Handel i przemysł: wykaz zakładów przemysłowych i handlowych 1945 1 j.a. Uchwała Komisji Metodycznej z dnia 18 grudnia 2014 r. (protokół nr 5/2014) o przekwalifikowaniu w ewidencji syntetycznej akt kat. B na kat. A

Amount of archival material

124

124

0

1.56

1.56

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.