Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy w Tomaszowie Lubelskim

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - [1954]1970,1973-1990
- brak danych - 1954 - 1954
1970 - 1970
1973 - 1990
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
spis roboczy Yes 24 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 576 j.a.
Urząd Gminy w Tomaszowie Lubelskim powołany został z dniem 1 stycznia 1973 r. Podstawą prawną powołania tego urzędu była ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. O utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. nr 49, poz. 312). Wymieniony urząd należał do powiatu tomaszowskiego, województwa lubelskiego, a od czerwca 1975 r. wszedł w skład nowopowstałego województwa zamojskiego. Pracą urzędu kierował Naczelnik Gminy, który jako terenowy organ administracji państwowej był równocześnie organem wykonawczym i zarządzającym Gminnej Rady Narodowej. Organizację pracy naczelnika regulowało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. W sprawie zakresu działania naczelnika gminy, organizacji i zadań urzędu gminy (Dz. U. 1973 r. nr 49, poz. 315). Naczelnik określał organizację wewnętrzną urzędu oraz formy i metody pracy. Organizację urzędu w tym okresie regulowało także rozporządzenie Rady Ministrów z 23 listopada 1973 r. W skład urzędu wchodziły: Biuro Urzędu Gminy, Gminna Służba Rolna i Urząd Stanu Cywilnego. Biuro urzędu składało się w tym okresie z jedno i wieloosobowych stanowisk pracy. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania urzędów terenowych organów administracji państwowej (Dz. U. nr 25, poz. 124) w Urzędzie Gminy w Tomaszowie Lubelskim ustalono organizację opartą na strukturze referatowej: samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi GRN, inspektor oświaty i wychowania, referat gospodarki komunalnej, nadzoru budowlanego i komunikacji, referat geodezji i gospodarki gruntami, referat handlu i usług, referat kultury i zatrudnienia, referat planowania i finansów, referat rolnictwa i gospodarki żywnościowej, referat społeczno-administracyjny, spraw obronnych i ogólny, referat zdrowia i opieki społecznej. Zakres kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych dokonywany w czasie zmian wynikał z rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania terenowych organów administracji państwowej, na podstawie których Naczelnik Gminy określał statut organizacyjny urzędu. Referaty prowadziły sprawy związane z realizacją zadań naczelnika. Przedmiotem działania Urzędu gminy było realizowanie zadań wynikających z planu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, uchwał GRN, zadań w dziedzinie gospodarki gminy i bieżąca obsługa jej mieszkańców. Do gminy Tomaszów Lubelski należały miejscowości: Bełżec, Chyże, Dąbrowa, Dąbrowa Tarnawacka, Górno, Jeziernia, Łaszczówka Kol., Justynówka, Klekacz, Łaszczówka, Majdan Górny, Majdanek, Nowa Wieś, Pańków, Pasieki, Podhorce, Podhucie, Przecinka, Przeorsk, Rabinówka, Rogóźno, Rogóźno Kol., Ruda Wołoska, Ruda Żelazna, Sabaudia, Szarowola, Typin, Ulów, Wieprzowe Jezioro, Wieprzów Ordynacki, Wieprzów Tarnawacki, Zamiany. Urząd Gminy wTomaszowie Lubelskim jako terenowy organ administracji państwowej zakończył działalność w 1990 roku, po wejściu w życie ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. nr 16, poz. 95). Sprawy organizacyjne 1973 sygn.1-2; Zarządzenia Naczelnika Gminy 1973-1974 sygn.3-5; Spotkania posłów i radnych z wyborcami 1974 sygn.6; Wybory i sesje sołtysów 1974-1976,1983 sygn.7-9; Komisja Rolna 1973 sygn.10; Plany i programy, realizacja 1982,1984,1987 sygn.11-13; Ewidencja pieczęci 1974 sygn.14; Kontrole 1973-1974,1976,1981,1987 sygn.15-20; Przydziały etatów 1976 sygn.21; Plan szkoleń 1976 sygn.22; Budżet 1974 sygn.23; Sprawozdawczość gospodarcza ogólna 1976 sygn.24 - brak danych -

Amount of archival material

600

24

0

4.12

0.13

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.