Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Komarów

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1890-1954
- brak danych - 1890 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gmina wiejska jako najniższa jednostka administracyjna w Królestwie Polskim stanowiła samorząd terytorialny obejmujący wszystkich jej mieszkańców. Ustrój gmin wiejskich i urząd wójta opierał się na postanowieniach dekretu Księstwa Warszawskiego z dn. 23 lutego 1809 r. „ O organizacji gmin miejskich i wiejskich”. Na czele gminy stał wójt, który w każdej gromadzie wyznaczał swoich zastępców, czyli sołtysów. Do obowiązków wójta należał m.in. nadzór nad wykonaniem zarządzeń państwowych, administrowanie majątkiem gminy, dbałość o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa. Postanowienia namiestnika Królestwa Polskiego z dn. 3 lutego 1816 r. i z dn. 30 maja 1818 r. zatwierdziły dotychczasową organizację gmin i szczegółowo określiły kompetencje wójta. Ukaz carski z dn. 2 marca 1864 r. wprowadził nowy ustrój gminy wiejskiej. Odtąd organami administracji państwowej były: zebrania gminne, wójt gminy, sołtysi i sąd z ławnikami. Poza tym gminy mogły mieć osobnych pisarzy, poborców podatkowych, inspektorów szkół i szpitali, gajowych i in. urzędników. W latach 1915-1918 ukształtowała się niemal ostatecznie wewnętrzna organizacja samorządu gminnego. Art. 2 Dekretu z dn. 27 listopada 1918 r. zniósł istniejący dotychczas urząd pełnomocnika gminnego, ustanawiając jednocześnie nowy organ radę gminy. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Dekret w skład organizacji gminy weszły: zgromadzenie gminne, rada gminy, wójt i inni urzędnicy, sołtysi. W dniu 23 marca 1933 r. weszła w życie pierwsza ustawa jednolita dla gmin całego kraju „O częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego” obowiązująca na wszystkich terenach byłych zaborów z wyjątkiem Śląska. Zgodnie z cytowaną ustawą organem ustawodawczym i kontrolnym gminy była rada gminy, organem wykonawczym i zarządzającym był zarząd gminny. Na czele zarządu stał wójt i jego zastępca podwójci. W roku 1939 na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z dn. 28 listopada 1939 r. „ O zarządzie gmin polskich” gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym. Wszelka władza gminy została przelana na burmistrza, a w gminach wiejskich na wójta, którego powoływał starosta (Kreishauptmann). Starosta mógł uchylić każde zarządzenie wójta, jak również wydać własne, obowiązujące gminę. Po wyzwoleniu powołano na mocy ustawy z 11 września 1944 r. gminne rady narodowe pełniące rolę władzy ustawodawczej. Ustawa z dn. 20 marca 1950 r. „ O terenowych organach jednolitej władzy państwowej zniosła zarządy gmin. Rady stały się terenowymi organami władzy państwowej w gminach, miastach, powiatach i województwach. Organem wykonawczym rad narodowych i zarządzającym było prezydium. W 1954 r. gminne rady narodowe zostały zlikwidowane, a w ich miejsce powołano gromadzkie rady narodowe. Gmina Komarów należała do powiatu tomaszowskiego. Na nią składały się następujące miejscowości: Antoniówka, Berestki, Berestki Krzywulskie, Huta Komarowska, Janówka Wschodnia, Komarów, Komarów Dwór Las, Janówka Zachodnia, Obszarek, Wolica Brzozowa, Wolica Brzozowa Grabiny, Wolica Brzozowa Mieszczanie, Gmitryk, Komarów Pustki, Krzywystok, Komarów Dolny i Górny, Kozia Wola, Kraczew, Kraczew Pustki, Księżostany, Ruszczyzna, Kalinów, Siemierz, Kadłubiska, Majdan Śniatycki, Pustki z Krzywulą, Śniatycze, Zagajki, Zagajniki, Wolica Brzozowa Włościanie, Wolica Śniatycka, Wożuczyn, Wożuczyn Poduchowny, Wożuczyn Pustki, Źwiartówek.[na podstawie wstępu do inwentarza] Akta ogólno-organizacyjne: zarządzenia, dane i charakterystyka gminy, przyłączenie gm.Komarów do powiatu Zamość, zmiany nazw ulic, podział terytorialny gminy, plany pracy, współzawodnictwo 1947-1954 9 j.a.; Protokóły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej i Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1945-1954 13 j.a.; Sprawozdania z działalności 1949-1953 3 j.a.; Komisje gminne: plany pracy, protokóły 1949-1954 16 j.a.; Kontrole 1924-1954 7 j.a.; Protokóły z zebrań gromadzkich 1951-1953 4 j.a.; Protokóły z sesji sołtysów: wybory, zmiany sołtysów 1945-1953 10 j.a.; Akcja wyborcza 1952-1954 3 j.a.; Sprawy osobowe: arkusze personalne, sprawa emerytury, Związek Zawodowy Pracowników Państwowych 1948-1954 3 j.a.; Majątek gminy i sprawy gospodarcze 1946-1954 7 j.a.; Akcje społeczne: Pożyczka Odbudowy Kraju, spis powszechny, protokóły posiedzeń Obrońców Pokoju, referaty w związku z rocznicą odzyskania niepodległości 1946-1953 6 j.a.; Sprawy finansowe: rozkład i rejestry wymiarowe podatków, budżety, sprawozdania rachunkowe, szarwarki, Danina Narodowa, księgi inwentarzowe, wkłady oszczędnościowe 1937-1953 122 j.a.; Opieka społeczna: plany grobów wojennych i wykaz poległych żołnierzy polskich, zarządzenia, korespondencja, wykazy repatriantów i rodzin po zamordowanych przez Niemców 1941-1948 3 j.a.; Bezpieczeństwo i porządek publiczny: opinie o volksdeutschach, orzeczenia sądowe, opinie dla sądu 1949-1954 3 j.a.; Ewidencja i kontrola ruchu ludności: zaświadczenia o zmianie miejsca zamieszkania, poświadczenia obywatelstwa, sprawy wyznaniowe, poszukiwanie osób, książki meldunkowe, księgi ludności stałej gminy 1890-1954 26 j.a.; Rolnictwo: wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne, ewidencja zasiewów, spis powierzchni użytków, melioracja, wykaz gospodarstw opuszczonych, akcja przesiedleńcza 1945-1951 30 j.a.; Oświata i kultura: wykazy analfabetów 1950-1951 1 j.a.; Drogi i place: dane ogólne o drogach, plany i zadania w zakresie budowy mostów, sprawozdania z wykonania świadczeń w naturze 1947-1952 3 j.a.; Budownictwo: zestawienia budynków zniszczonych w czasie działań wojennych, zezwolenia na budowę, sprawozdania 1944-1952 3 j.a. Uchwała Komisji Metodycznej z dnia 18 grudnia 2014 r. (protokół nr 5/2014) o przekwalifikowaniu w ewidencji syntetycznej akt kat. B na kat. A

Amount of archival material

272

272

0

1.50

1.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.