Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Kotlice

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1912-1954
- brak danych - 1912 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gmina wiejska jako najniższa jednostka administracyjna w Królestwie Polskim stanowiła samorząd terytorialny obejmujący wszystkich jej mieszkańców. Ustrój gmin wiejskich i urząd wójta opierał się na postanowieniach dekretu Księstwa Warszawskiego z dn. 23 lutego 1809 r. „ O organizacji gmin miejskich i wiejskich”. Na czele gminy stał wójt, który w każdej gromadzie wyznaczał swoich zastępców, czyli sołtysów. Do obowiązków wójta należał m.in. nadzór nad wykonaniem zarządzeń państwowych, administrowanie majątkiem gminy, dbałość o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa. Postanowienia namiestnika Królestwa Polskiego z dn. 3 lutego 1816 r. i z dn. 30 maja 1818 r. zatwierdziły dotychczasową organizację gmin i szczegółowo określiły kompetencje wójta. Ukaz carski z dn. 2 marca 1864 r. wprowadził nowy ustrój gminy wiejskiej. Odtąd organami administracji państwowej były: zebrania gminne, wójt gminy, sołtysi i sąd z ławnikami. Poza tym gminy mogły mieć osobnych pisarzy, poborców podatkowych, inspektorów szkół i szpitali, gajowych i in. urzędników. W latach 1915-1918 ukształtowała się niemal ostatecznie wewnętrzna organizacja samorządu gminnego. Art. 2 Dekretu z dn. 27 listopada 1918 r. zniósł istniejący dotychczas urząd pełnomocnika gminnego, ustanawiając jednocześnie nowy organ radę gminy. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Dekret w skład organizacji gminy weszły: zgromadzenie gminne, rada gminy, wójt i inni urzędnicy, sołtysi. W dniu 23 marca 1933 r. weszła w życie pierwsza ustawa jednolita dla gmin całego kraju „O częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego” obowiązująca na wszystkich terenach byłych zaborów z wyjątkiem Śląska. Zgodnie z cytowaną ustawą organem ustawodawczym i kontrolnym gminy była rada gminy, organem wykonawczym i zarządzającym był zarząd gminny. Na czele zarządu stał wójt i jego zastępca podwójci. W roku 1939 na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z dn. 28 listopada 1939 r. „ O zarządzie gmin polskich” gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym. Wszelka władza gminy została przelana na burmistrza, a w gminach wiejskich na wójta, którego powoływał starosta (Kreishauptmann). Starosta mógł uchylić każde zarządzenie wójta, jak również wydać własne, obowiązujące gminę. Po wyzwoleniu powołano na mocy ustawy z 11 września 1944 r. gminne rady narodowe pełniące rolę władzy ustawodawczej. Ustawa z dn. 20 marca 1950 r. „ O terenowych organach jednolitej władzy państwowej zniosła zarządy gmin. Rady stały się terenowymi organami władzy państwowej w gminach, miastach, powiatach i województwach. Organem wykonawczym rad narodowych i zarządzającym było prezydium. W 1954 r. gminne rady narodowe zostały zlikwidowane, a w ich miejsce powołano gromadzkie rady narodowe. Gmina Kotlice należała do powiatu tomaszowskiego. Na nią składały się następujące miejscowości: Bożydar, Cześniki, Cześniki Kol., Dub, Honiatycze, Honiatycze Kol., Honiatyczki, Kotlice, Prawda, Białowody,Marysin, Niewirków, Zubowice, Majdan Niewirków, Zadworszczyzna, Jadwisin, Majdan Zadworny, ZiemiaDworska Kol., Perespa, Osada Młynarska, Borowiecka, Andrzejówka, Poddąbrowa, Michałówka, Rudka, Swaryczów, Romaszówka.[na podstawie wstępu do inwentarza] Sprawy ogólno-organizacyjne: zarządzenia, sprawy tajne i poufne, organizacja biura gminy, podział terytorialny, współzawodnictwo, współpraca, charakterystyka gminy, plany pracy 1944-1954 11 j.a.; Protokóły z zebrań i uchwały Gminnej Rady Narodowej i Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1923-1953 11 j.a.; Sprawozdania z działalności 1949-1950 2 j.a.; Komisje gminne: plany pracy, protokóły obrad 1944-1952 2 j.a.; Kontrole: protokóły 1948-1952 5 j.a.; Protokóły z zebrań gromadzkich 1952-1954 2 j.a.; Sprawy osobowe: akta osobowe, kwestionariusze, Związek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego 1944-1953 12 j.a.; Protokóły z sesji sołtysów i wybory sołtysów 1944-1953 7 j.a.; Bezpieczeństwo i porządek publiczny: walka z bandytyzmem, sprawy sądowe, wyroki, przymusowe ubezpieczenia 1932-1948 6 j.a.; Majątek gminy: polisy ubezpieczeniowe, wykaz nieruchomości, kwestionariusze odszkodowań wojennych 1944-1950 5 j.a.; Ewidencja i kontrola ruchu ludności: skład narodowościowy mieszkańców, wykazy repatriantów, wykazy pomordowanych, wykazy osób pozbawionych praw, wykazy volksdeutschów, rejestr osób przybywających, książki meldunkowe 1940-1954 11 j.a.; Sprawy finansowe: budżety, uchwały i zarządzenia, szarwarki, sprawozdania rachunkowe, podatki, Danina Narodowa, listy płacy 1912-1954 36 j.a.; Oświata i kultura: sprawy szkół, stypendia, korespondencja, walka z analfabetyzmem 1949-1950 3 j.a.; Przemysł i handel: wykaz zakładów przemysłowych 1940-1950 2 j.a.; Budownictwo 1947-1949 3 j.a.; Rolnictwo: spisy powierzchni upraw i zwierząt, statystyka rolna, wykaz szkód wojennych, wykaz nasiedlonych, podział majątku i akty nadania ziemi, wykaz gruntów cerkiewnych 1944-1954 16 j.a.; Opieka społeczna: ewidencja pobierających zasiłek wojskowy 1944-1946 2 j.a. Uchwała Komisji Metodycznej z dnia 18 grudnia 2014 r. (protokół nr 5/2014) o przekwalifikowaniu w ewidencji syntetycznej akt kat. B na kat. A

Amount of archival material

136

136

0

0.82

0.82

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.