Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy w Biszczy

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - [1957-1972]1973-1990
- brak danych - 1957 - 1972
1973 - 1990
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Biszczy tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
spis roboczy Yes 75 j.a.
inwentarz kartkowy No - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes 109 j.a.
Urząd Gminy w Biszczy powołany został z dniem 1 stycznia 1973 r. Podstawą prawną powołania tego urzędu była ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. nr 49, poz. 312). Wymieniony urząd należał do powiatu biłgorajskiego, województwa lubelskiego, a od czerwca 1975 r. wszedł w skład nowopowstałego województwa zamojskiego. Po likwidacji w 1975 roku, akta UG przeszły do urzędów gmin: Księżpol, Tarnogród, Potok Górny. Po reaktywowaniu 1 października 1982 roku, akta powróciły do obecnego Urzędu Gminy. Pracą urzędu kierował Naczelnik Gminy, który jako terenowy organ administracji państwowej był równocześnie organem wykonawczym i zarządzającym Gminnej Rady Narodowej. Organizację pracy naczelnika regulowało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. W sprawie zakresu działania naczelnika gminy, organizacji i zadań urzędu gminy (Dz. U. 1973 r. nr 49, poz. 315). Naczelnik określał organizację wewnętrzną urzędu oraz formy i metody pracy. Organizację urzędu w tym okresie regulowało także rozporządzenie Rady Ministrów z 23 listopada 1973 r. W skład urzędu wchodziły: Biuro Urzędu Gminy, Gminna Służba Rolna i Urząd Stanu Cywilnego. Biuro urzędu składało się w tym okresie z jedno i wieloosobowych stanowisk pracy. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania urzędów terenowych organów administracji państwowej (Dz. U. nr 25, poz. 124) w Urzędzie Gminy w Biszczy ustalono organizację opartą na strukturze referatowej: samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi GRN, inspektor oświaty i wychowania, referat gospodarki komunalnej, nadzoru budowlanego i komunikacji, referat geodezji i gospodarki gruntami, referat handlu i usług, referat kultury i zatrudnienia, referat planowania i finansów, referat rolnictwa i gospodarki żywnościowej, referat społeczno-administracyjny, spraw obronnych i ogólny, referat zdrowia i opieki społecznej. Zakres kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych dokonywany w czasie zmian wynikał z rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania terenowych organów administracji państwowej, na podstawie których Naczelnik Gminy określał statut organizacyjny urzędu. Referaty prowadziły sprawy związane z realizacją zadań naczelnika. Przedmiotem działania Urzędu gminy było realizowanie zadań wynikających z planu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, uchwał GRN, zadań w dziedzinie gospodarki gminy i bieżąca obsługa jej mieszkańców. Do gminy Biszcza należały miejscowości: Biszcza Pierwsza i Druga, Bukowina Pierwsza i Druga, Budziarze, Gózd Lipiński, Wola Kulońska, Wólka Biska, Suszka, Żary. Urząd Gminy w Biszczy jako terenowy organ administracji państwowej zakończył działalność w 1990 roku, po wejściu w życie ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. nr 16, poz. 95). Szkolenie sołtysów 1985 sygn.1; Sprawozdania sołtysów 1983-1984 sygn.2; Narady pracowników 1985-1990 sygn.3-7; Plany pracy 1985-1988 sygn.8-11; Sprawy statystyki 1975 sygn.12; Analizy skarg i wniosków 1985-1989 sygn.13-15; Kontrole 1982-1989 sygn.16-23; Przydziały etatów 1985-1988 sygn.24-26; Szkolenia pracowników 1983-1987 sygn.27; Realizacja budżetów 1982-1990 sygn.28-30; Plany finansowe 1983-1990 sygn.31-37; Sprawozdania z realizacji planów 1983-1990 sygn.38-45; Realizacja czynów społecznych 1981-1990 sygn.46-53; Nadzór nad stowarzyszeniami 1973-1989 sygn.54; Nadzór nad działalnością USC 1982-1990 sygn.55; Sprawy kontraktacji 1985-1989 sygn.56-59; Komunikaty o występowaniu chorób roślin 1985-1989 sygn.60-64; Analizy rynku 1986 sygn.65; Ewidencja zakładów rzemieślniczych 1986 sygn.66; Decyzje lokalizacji 1988 sygn.67; Programy rozwoju budownictwa wiejskiego 1984-1988 sygn.68-70; Analizy ruchu budowlanego 1982-1988 sygn.71-73; Badania i oceny jakości środowiska 1985-1986 sygn.74-75 - brak danych -

Amount of archival material

184

75

0

1.13

0.44

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.