Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Lubycza Królewska

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1945-1954
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gmina wiejska jako najniższa jednostka administracyjna w Królestwie Polskim stanowiła samorząd terytorialny obejmujący wszystkich jej mieszkańców. Ustrój gmin wiejskich i urząd wójta opierał się na postanowieniach dekretu Księstwa Warszawskiego z dn. 23 lutego 1809 r. „ O organizacji gmin miejskich i wiejskich”. Na czele gminy stał wójt, który w każdej gromadzie wyznaczał swoich zastępców, czyli sołtysów. Do obowiązków wójta należał m.in. nadzór nad wykonaniem zarządzeń państwowych, administrowanie majątkiem gminy, dbałość o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa. Postanowienia namiestnika Królestwa Polskiego z dn. 3 lutego 1816 r. i z dn. 30 maja 1818 r. zatwierdziły dotychczasową organizację gmin i szczegółowo określiły kompetencje wójta. Ukaz carski z dn. 2 marca 1864 r. wprowadził nowy ustrój gminy wiejskiej. Odtąd organami administracji państwowej były: zebrania gminne, wójt gminy, sołtysi i sąd z ławnikami. Poza tym gminy mogły mieć osobnych pisarzy, poborców podatkowych, inspektorów szkół i szpitali, gajowych i in. urzędników. W latach 1915-1918 ukształtowała się niemal ostatecznie wewnętrzna organizacja samorządu gminnego. Art. 2 Dekretu z dn. 27 listopada 1918 r. zniósł istniejący dotychczas urząd pełnomocnika gminnego, ustanawiając jednocześnie nowy organ radę gminy. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Dekret w skład organizacji gminy weszły: zgromadzenie gminne, rada gminy, wójt i inni urzędnicy, sołtysi. W dniu 23 marca 1933 r. weszła w życie pierwsza ustawa jednolita dla gmin całego kraju „O częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego” obowiązująca na wszystkich terenach byłych zaborów z wyjątkiem Śląska. Zgodnie z cytowaną ustawą organem ustawodawczym i kontrolnym gminy była rada gminy, organem wykonawczym i zarządzającym był zarząd gminny. Na czele zarządu stał wójt i jego zastępca podwójci. W roku 1939 na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z dn. 28 listopada 1939 r. „ O zarządzie gmin polskich” gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym. Wszelka władza gminy została przelana na burmistrza, a w gminach wiejskich na wójta, którego powoływał starosta (Kreishauptmann). Starosta mógł uchylić każde zarządzenie wójta, jak również wydać własne, obowiązujące gminę. Po wyzwoleniu powołano na mocy ustawy z 11 września 1944 r. gminne rady narodowe pełniące rolę władzy ustawodawczej. Ustawa z dn. 20 marca 1950 r. „ O terenowych organach jednolitej władzy państwowej zniosła zarządy gmin. Rady stały się terenowymi organami władzy państwowej w gminach, miastach, powiatach i województwach. Organem wykonawczym rad narodowych i zarządzającym było prezydium. W 1954 r. gminne rady narodowe zostały zlikwidowane, a w ich miejsce powołano gromadzkie rady narodowe. Gmina Lubycza Królewska należała do powiatu tomaszowskiego. Na nią składały się następujące miejscowości: Hrebenne, Huta Lubycka, Lubycza kameralna, Lubycza Kniazie, Lubycza Królewska, Mosty Małe, Ruda Żurawiecka, Siedliska, Teniatyska, Żurawce, Potoki, Bukowina, Wereszycie, Stara Wieś, Rudki, Pawliszcze, Kułajce, Dęby, Zatyle, Swiec, Sołtysy przysiółek, Netreba, Mrzygłody, Łysy przysiółek, Łużek przysiółek, Gruszka przysiółek.[na podstawie wstępu do inwentarza] Sprawy ogólno-organizacyjne: dane dotyczące gminy, zarządzenia i korespondencja 1951-1954 5 j.a.; Protokóły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej i Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1945-1954 11 j.a.; Sprawozdania z działalności1952-1953 2 j.a.; Komisje gminne: plany pracy, protokóły 1950-1953 8 j.a.; Kontrole 1947-1951 2 j.a.; Protokóły z zebrań gromadzkich 1950-1954 2 j.a.; Protokóły z sesji sołtysów 1945-1954 6 j.a.; Akcje społeczne: protokóły z zebrań Gminnego Komitetu Obrońców Pokoju 1950-1951 3 j.a.; Ewidencja i kontrola ruchu ludności: sprawy spisu powszechnego, zarządzenia i korespondencja, sprawozdania z ruchu ludności, wyroki sadowe, rejestry przybywających i opuszczających gminę, książki meldunkowe 1946-1954 10 j.a.; Sprawy finansowe: budżety, sprawozdania rachunkowe, podatki, szarwarki, wkłady oszczędnościowe, Danina Narodowa 1945-1953 44 j.a.; Rolnictwo: wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne, wykaz byłych majątków ziemskich i kościelnych, przekazanych osadnictwu, statystyka, opisy przydzielonych majątków, wykazy właścicieli wysiedlonych do Rosji i tych którzy powrócili 1946-1951 22 j.a.; Oświata i kultura: sprawy szkół i nauczycieli, korespondencja, walka z analfabetyzmem, ankiety świetlic, sprawozdania statystyczne 1949-1954 5 j.a.; Budownictwo: sprawy budowlane i odbudowy, wykaz grobów wojennych 1948-1951 2 j.a. - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 122 0

Amount of archival material

122

122

0

0.80

0.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.