Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Machnów

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1945-1954
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gmina wiejska jako najniższa jednostka administracyjna w Królestwie Polskim stanowiła samorząd terytorialny obejmujący wszystkich jej mieszkańców. Ustrój gmin wiejskich i urząd wójta opierał się na postanowieniach dekretu Księstwa Warszawskiego z dn. 23 lutego 1809 r. „ O organizacji gmin miejskich i wiejskich”. Na czele gminy stał wójt, który w każdej gromadzie wyznaczał swoich zastępców, czyli sołtysów. Do obowiązków wójta należał m.in. nadzór nad wykonaniem zarządzeń państwowych, administrowanie majątkiem gminy, dbałość o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa. Postanowienia namiestnika Królestwa Polskiego z dn. 3 lutego 1816 r. i z dn. 30 maja 1818 r. zatwierdziły dotychczasową organizację gmin i szczegółowo określiły kompetencje wójta. Ukaz carski z dn. 2 marca 1864 r. wprowadził nowy ustrój gminy wiejskiej. Odtąd organami administracji państwowej były: zebrania gminne, wójt gminy, sołtysi i sąd z ławnikami. Poza tym gminy mogły mieć osobnych pisarzy, poborców podatkowych, inspektorów szkół i szpitali, gajowych i in. urzędników. W latach 1915-1918 ukształtowała się niemal ostatecznie wewnętrzna organizacja samorządu gminnego. Art. 2 Dekretu z dn. 27 listopada 1918 r. zniósł istniejący dotychczas urząd pełnomocnika gminnego, ustanawiając jednocześnie nowy organ radę gminy. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Dekret w skład organizacji gminy weszły: zgromadzenie gminne, rada gminy, wójt i inni urzędnicy, sołtysi. W dniu 23 marca 1933 r. weszła w życie pierwsza ustawa jednolita dla gmin całego kraju „O częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego” obowiązująca na wszystkich terenach byłych zaborów z wyjątkiem Śląska. Zgodnie z cytowaną ustawą organem ustawodawczym i kontrolnym gminy była rada gminy, organem wykonawczym i zarządzającym był zarząd gminny. Na czele zarządu stał wójt i jego zastępca podwójci. W roku 1939 na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z dn. 28 listopada 1939 r. „ O zarządzie gmin polskich” gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym. Wszelka władza gminy została przelana na burmistrza, a w gminach wiejskich na wójta, którego powoływał starosta (Kreishauptmann). Starosta mógł uchylić każde zarządzenie wójta, jak również wydać własne, obowiązujące gminę. Po wyzwoleniu powołano na mocy ustawy z 11 września 1944 r. gminne rady narodowe pełniące rolę władzy ustawodawczej. Ustawa z dn. 20 marca 1950 r. „ O terenowych organach jednolitej władzy państwowej zniosła zarządy gmin. Rady stały się terenowymi organami władzy państwowej w gminach, miastach, powiatach i województwach. Organem wykonawczym rad narodowych i zarządzającym było prezydium. W 1954 r. gminne rady narodowe zostały zlikwidowane, a w ich miejsce powołano gromadzkie rady narodowe. Gmina Machnów należała do powiatu tomaszowskiego. Na nią składały się następujące miejscowości: Kornie, Machnów, Myślatyn.[na podstawie wstępu do inwentarza] Sprawy ogólno-organizacyjne: plany pracy, podział administracyjny, współzawodnictwo 1950-1954 3 j.a.; Protokóły i uchwały Gminnej Rady Narodowej i Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1945-1954 12 j.a.; Komisje gminne: plany pracy, protokóły, wykaz członków 1950-1953 7 j.a.; Sprawozdania z działalności 1951-1953 1j.a.; Kontrole: księga inspekcyjna 1946-1952 2 j.a.; Protokoły zebrań gromadzkich 1951 1 j.a.; Sprawy osobowe: wykaz pracowników, arkusze personalne, sprawozdanie o stanie zatrudnienia 1950-1952 5 j.a.; Protokóły z sesji sołtysów i wyborcze sołtysów 1945-1952 9 j.a.; Ewidencja i kontrola ruchu ludności: pisma normatywne, wykazy volksdeutschów, poświadczenia obywatelstwa, zaświadczenia tożsamości, informacje o zaginionych-poszukiwania, wykazy żołnierzy, repatriantów, osób zamordowanych, pozbawionych praw, aktywu wyborczego, statystyka, spisy-ewidencja ludności, książki meldunkowe USC-kontrole, wykazy, wnioski 1945-1954 40 j.a.; Majątek gminy: wykazy i opisy nieruchomości pożydowskich, poniemieckich i poukraińskich, zmiana odcinków terytorialnych między Rosją i Polską 1946-1951 5 j.a.; Bezpieczeństwo i porządek publiczny: wyroki sądowe 1947 1 j.a.; Sprawy finansowe: budżety, podatki, Danina Narodowa, składki, sprawozdania 1945-1954 19 j.a.; Oświata i kultura: wykazy analfabetów, sprawozdania, stypendia, kwestionariusze organizacyjne 1948-1950 4 j.a.; Rolnictwo: wykaz ludności nasiedlonej, sprawy przesiedleńcze, sprawy opuszczonych nieruchomości, spisy powierzchni użytków rolnych, opisy majątków 1946-1952 13 j.a. - brak danych -

Amount of archival material

122

122

0

0.62

0.62

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.