Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gminna Rada Narodowa w Księżpolu

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - [1965]1973-1990[1992]
- brak danych - 1965 - 1972
1973 - 1990
1992 - 1992
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
spis roboczy Yes 90 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 52 j.a.
Gminna Rada Narodowa w Księżpolu utworzona została z dniem 1 stycznia 1973 r. na mocy Ustawy z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmiany ustawy o radach narodowych (Dz. U. nr 49 poz. 312). Gmina Księżpol należała do powiatu biłgorajskiego, województwa lubelskiego, a od lipca 1975 r. znalazła się w nowoutworzonym województwie zamojskim. GRN w Księżpolu była terenowym organem władzy państwowej. W związku z tym kierowała całokształtem rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, działalnością kulturalną wiążąc potrzeby swojego terenu z zadaniami ogólnopaństwowymi oraz dbała o zaspokojenie potrzeb ludności i rozwój terenu. Pracę GRN określał Regulamin, a w szczególności tryb obradowania na sesjach, tryb opracowania uchwał oraz działalność Rady w zakresie nadzoru nad samorządem mieszkańców. Na sesjach rozstrzygała w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, ustalone w ustawie o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego. Na pierwszej sesji po wyborach GRN wybierała przewodniczącego, dwóch zastępców oraz przewodniczących komisji, tworzyli oni Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Księżpolu. GRN wybierała i odwoływała Naczelnika Gminy, rozpatrywała sprawozdania z wykonania gminnego planu rocznego oraz budżetu. Podejmowała uchwały w sprawie przyjęcia tych sprawozdań. Prezydium GRN inicjowało i organizowało pracę GRN na sesjach oraz za pośrednictwem jej organów nadzorowało i kontrolowało realizację zadań Rady przez jej organy, radnych i jednostki podporządkowane. Udzielało radnym pomocy w sprawowaniu mandatu. Prezydium działało w oparciu o roczny plan pracy. Podejmowało rozstrzygnięcia w formie postanowień. Komisje stałe GRN podejmowały uchwały i realizowały wszelkie przedsięwzięcia służące wykonaniu zadań Rady. GRN współdziałała z samorządem mieszkańców wsi, tworzyła warunki do jej rozwoju. Zarządzała wybory do organów samorządu mieszkańców wsi, zatwierdzała statuty poszczególnych wsi. Ustalała w budżecie gminy środki finansowe na każdy rok działalności samorządu. Zapewniała nadzór i kontrolę nad ich wykorzystaniem. Gminna Rada Narodowa w Księżpolu swoją działalność zakończyła w 1990 r. po wejściu w życie ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. Uchwały organów nadrzędnych 1984-1989 sygn.1-2; Regulamin, programy działania 1984,1988 sygn.3-5; Protokoły sesji 1973-1990 sygn.6-23; Realizacja uchwał 1978-1989 sygn.24-30; Sprawozdania 1973-1988 sygn.31-32; Protokoły prezydium 1973-1990 sygn.33-48; Realizacja postanowień prezydium 1976-1990 sygn.49-56; Protokoły komisji 1973-1989 sygn.56-79; Sprawy Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej 1982-1983 sygn.80; Realizacja opinii i wniosków 1984-1987 sygn.81; Ewidencja radnych 1982 sygn.82; Spotkania posłów i radnych z wyborcami 1974-1977 sygn.83; Realizacja interpelacji i wniosków 1982-1987 sygn.84-87; Wybory do samorządu mieszkańców 1984-1985 sygn.88; Realizacja planów finansowo-gospodarczych 1976-1980,1985-1988 sygn.89-90 - brak danych -

Amount of archival material

142

90

0

1.72

0.92

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.