Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo - Pszczelarska w Zamościu

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - [1957]1975-1981
- brak danych - 1975 - 1981
Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo - Pszczelarska Oddział w Zamościu; Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo - Pszczelarska w Zamościu Zakład w Tomaszowie Lubelskim; Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo - Pszczelarska w Zamościu Zakład w Biłgoraju; Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo - Pszczelarska w Zamościu Zakład w Hrubieszowie; Zakład Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego "Tomasovia" w Tomaszowie Lubeskim ( ZPOW Tomasovia ) tak
spółdzielczość - spółdzielnie polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W związku z dwustopniowym podziałem administracyjnym państwa i powstaniem województwa zamojskiego z dniem 1 lipca 1975 r. została utworzona Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Zamościu (WSOP) na bazie byłych Rejonowych Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskich w Biłgoraju, Hrubieszowie, Tomaszowie, Zamościu i częściowo Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Krasnymstawie. Podstawę prawną utworzenia Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Zamościu stanowiła Uchwała Nr 28/75 Zarządu Centrali Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskich w Warszawie z dnia 9 czerwca 1975 r., w sprawie dostosowania struktury organizacyjnej spółdzielczości do dwustopniowego podziału administracyjnego państwa oraz Ustawa z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach (Dz.U. Nr 12, poz. 61). Przedmiotem działania WSOP było rozwijanie produkcji ogrodniczo-pszczelarskiej, skup i przetwórstwo owocowo-warzywne, obrót hurtowy i detaliczny produktami ogrodniczymi, obrót kwiatami, obrót detaliczny artykułami zaopatrzenia ogrodniczego na terenie województwa zamojskiego. Cel ten Spółdzielnia realizowała poprzez organizowanie towarowej produkcji ogrodniczej, ziemniaków jadalnych, artykułów pszczelich i innych płodów. Zawierała wieloletnie umowy kontraktacyjne z producentami, udzielała im pomocy w specjalizacji i rozwoju gospodarstw, prowadzeniu skupu, przechowalnictwa i przetwórstwa na rynek wewnętrzny i na eksport. Spółdzielnia zaopatrywała producentów w specjalistyczne środki produkcji ogrodniczej i pszczelarskiej, organizowała i koordynowała działalność kół producentów. Spółdzielnia prowadziła oddziały jednostki handlowe, usługowe i produkcyjne. Zakłady podobnie jak rejonowe spółdzielnie prowadziły kontraktację, szkolenie producentów, zaopatrzenie w środki produkcji, skup i zaopatrzenie w owoce i warzywa miejscowych placówek handlowych i gastronomicznych, przetwórni oraz przetwórstwo. WSOP w Zamościu została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zamościu 28 października 1975 r. pod Nr Rejestru 1478. Podstawą działania WSOP był statut zatwierdzony na Zebraniu Założycielskim. Organami statutowymi były: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd, Rejonowe Zebranie Przedstawicieli, Rada Oddziału, Zebranie Członków, Komitety Członkowskie. Działalność gospodarczą nadzorował i koordynował Centralny Zarząd Ogrodnictwa (CZO) przy współdziałaniu z Wojewódzkim Związkiem Spółdzielni Rolniczych w Zamościu (WZSR), do którego WSOP należała w latach 1976-1980. Najwyższym organem Spółdzielni było Walne Zgromadzenie zwoływane przynajmniej raz w roku. Do jego zadań należało uchwalanie kierunków działalności Spółdzielni, pracy Rady Nadzorczej i Zarządu, zatwierdzanie sprawozdań rocznych, bilansu. Walne Zgromadzenie wybierało i odwoływało Radę Nadzorczą i Zarząd, wybierało delegatów na zjazd WZSR oraz uchwalało zmiany statutu, podejmowało uchwały w sprawach zbycia lub nabycia przedsiębiorstw, nieruchomości i połączenia spółdzielni i jej likwidacji. Rada Nadzorcza składała się z 35 członków. W jej skład wchodzili przedstawiciele wszystkich podległych spółdzielni. Rada Nadzorcza nadzorowała i kontrolowała w imieniu ogółu członków całokształt działalności Spółdzielni i pracę Zarządu. Pracą Rady Nadzorczej kierowało Prezydium, które tworzyli: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący komisji stałych i sekcji. Przejściowo powoływana była komisja wniosków i uchwał. Działały sekcje kobiet i młodzieży. Organem wykonawczym, kierującym działalnością Spółdzielni i reprezentującym ją na zewnątrz był Zarząd. W jego skład wchodził prezes i dwóch wiceprezesów wybranych przez Radę. Zarząd Spółdzielni opracowywał projekty planów i sprawozdania z ich wykonania, ustalał organizację wewnętrzną, nadzorował gospodarkę zatrudnieniem i funduszem płac. Sporządzał sprawozdania z działalności Spółdzielni, bilanse i przedkładał je Radzie Nadzorczej, zawierał umowy oraz zaciągał zobowiązania majątkowe związane z działalnością Spółdzielni. Ponadto przyjmował, awansował księgowego, ustalał zakres pełnomocnictw dla dyrektorów oddziałów i zakładów. Rejonowe Zebranie Przedstawicieli było terenowym organem samorządu członkowskiego, które odbywało się w każdym roku po zebraniu członków. W Rejonowym Zebraniu Przedstawicieli brali udział członkowie spółdzielni danego rejonu. Rada Oddziału była organem samorządu spółdzielni powołanym do bezpośredniej kontroli członkowskiej nad działalnością danego oddziału Spółdzielni. Zebranie Członków organizowane wspólnie z Gminną Spółdzielnią "Samopomoc Chłopska" jako podstawowy organ Spółdzielni oceniało działalność jednostek gospodarczych Spółdzielni i jej organów. Komitet Członkowski był wybierany przez Zebranie Członków i działał przy placówkach gospodarczych spółdzielni. Podstawowymi jednostkami gospodarczymi WSOP w Zamościu były zakłady: Obrotu Towarowego w Biłgoraju, Hrubieszowie, Tomaszowie na pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym, które we własnym zakresie prowadziły księgowość i sporządzały bilanse. Natomiast działalność operatywną byłej RSOP Zamość i częściowo Krasnystaw, Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska przejęła pod zarząd bezpośredni. Skutkiem złej pracy Zakładu w Biłgoraju Zarząd WSOP w Zamościu na posiedzeniu 31 grudnia 1975 r. zmienił zakres jego działania ograniczając do roli zakładu o ograniczonym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym. Uchwałą Nr 4/76 WSOP z dnia 13 maja 1976 r. przejęła od Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Zamościu - Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Tomasovia" w Tomaszowie Lubelskim, jego majątek i zobowiązania. 23 grudnia 1977 r. Zarząd WSOP w Zamościu podjął decyzję przekazania z dniem 1 stycznia 1978 r. pod bezpośredni zarząd Zakładu Przetwórstwa Powocowo-Warzywnego "Tomasovia" w Tomaszowie Lub.-przetwórni w Biłgoraju i Łapiguzie. Na podstawie tej decyzji z WSOP wyłączona została bezpośrednia działalność przetwórcza oraz rozwiązany całkowicie zakład w Biłgoraju a jego działalność handlową włączono bezpośrednio do WSOP w Zamościu. W 1979 r. na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Nr 2/79 i 3/79 z dnia 22 stycznia 1979 r. zmieniono nazwy jednostek podległych na: Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Zamościu -Oddział Hrubieszów, Oddział Tomaszów, Oddział Zamość. W latach 1978-1980 WSOP w Zamościu swoją działalność prowadziła w następujących zakładach: Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Tomasovia", Oddział w Hrubieszowie, Oddział Tomaszów, Oddział Zamość. Prezesami Zarządu WSOP byli: Janusz Nicuń (1975-1977), Eugeniusz Gumienniak (1977-1981). Według stanu na 31 grudnia 1977 r. WSOP zrzeszała 13.808 członków, w tym 13.768 członków fizycznych i członków prawnych. Baza produkcyjna opierała się na plantacjach: sadów 240 ha, w tym wiśniowych 72 ha, krzewów jagodowych 1235 ha i truskawek 498 ha. W województwie zamojskim znajdowało się 4110 pasiek o 50.218 pniach pszczelich. WSOP w Zamościu zakończyła swoją działalność 24 maja 1981 r. na mocy Uchwały Nr 5 Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskich w Zamościu, na jej bazie powstał Wojewódzki Związek Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskich w Zamościu, który przejął jej majątek i zobowiązania. Wnioskiem z dnia 8 lipca 1981 r. Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskich w Zamościu Sąd Rejonowy w Zamościu skreślił z Rejestru Wojewódzką Spółdzielnię Ogrodniczo-Pszczelarską w Zamościu.[na podstawie wstępu do inwentarza] Zebranie Założycielskie WSOP 1975 sygn. 1; Walne Zgromadzenia Przedstawicieli WSOP 1976-1980 sygn. 2-5; Posiedzenia plenarne Rady Nadzorczej WSOP 1975-1981 sygn. 6-7; Posiedzenia Prezydium Rady WSOP 1975-1981 sygn. 8; Posiedzenia Zarządu WSOP 1975-1980 sygn. 9-14; Kolegium Dyrektorów 1975-1980 sygn. 15; Zarządzenia, uchwały, decyzje Zarządu WSOP 1976-1981 sygn. 16-17; Komisje Rady-protokóły 1975-1980 sygn. 18-24; Organizacja i podstawy prawne działania [1957]1975-1981 sygn. 25-28; Programy rozwoju i plan finansowy 1976-1981 sygn. 29-31; Lustracje, kontrole 1977-1981 sygn. 32-33; Rejestr skarg i wniosków 1980-1981 sygn. 34; Bilanse 1976-1981 sygn. 34-39; Sprawozdania GUS 1976-1981 sygn. 40-45; Związki zawodowe 1980 sygn. 46; Zakład w Biłgoraju 1975-1977 sygn. 47-48; Zakład w Hrubieszowie 1975-1981 sygn. 49-60; Zakład w Tomaszowie Lubelskim 1975-1981 sygn. 61-74; Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Tomasovia" w Tomaszowie Lub. 1976-1981 Sygn. 75-81; Oddział w Zamościu 1975-1981 sygn. 82-86. po ponownym rozpatrzeniu akt zespołu przez Komisję Metodyczną w 2004 roku rozmiar zespołu zminiejszył się o 32 jednostki w wyniku skomasowania jednostek archiwalnych

Amount of archival material

86

86

0

1.58

1.58

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.