Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Grabowcu

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1876-1917
- brak danych - 1876 - 1887
1889 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Od 1810 roku na terenie Lubelszczyzny został wprowadzony obowiązek rejestracji ruchu naturalnego ludności w aktach stanu cywilnego. Rejestracja miała charakter świecki i zadanie prowadzenia jej powierzono duchownym katolickim (rzymskokatolickim i greckokatolickim). W ten sposób duchowni pełnili równocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego na terenie danej gminy czy parafii. Zadaniem ich było sporządzanie aktów stanu cywilnego dla ludności przebywającej w obrębie parafii bez względu na wyznanie. Akta stanu cywilnego były sporządzane w dwu egzemplarzach i obejmowały cztery rodzaje aktów tj. urodzenia, zapowiedzi, małżeństwa, zgonów. Do aktów małżeństw załączano alegaty czyli dokumenty urzędowe lub kościelne dotyczące zawieranego związku małżeńskiego. Z końcem każdego roku księgi były zamykane, uzupełniane o indeksy aktów. Jeden egzemplarz- pierwopis (unikat) pozostawał w parafii i były to księgi prowadzone przez wiele lat odrębnie dla każdego rodzaju aktów. Drugi egzemplarz- wtóropis (duplikat) stanowił wpisy wszystkich rodzajów aktów sporządzanych w ciągu jednego roku i przekazywany był wraz z załącznikami do właściwego terytorialnie sądu pokoju. W 1826 roku wyłączono spod kompetencji duchownych katolickich sporządzanie aktów metrykalnych innych wyznań chrześcijańskich i wyznania mojżeszowego. Akta stanu cywilnego były spisywane w języku polskim, a od 1868 w języku rosyjskim. Od tego też czasu została wprowadzona podwójna datacja aktów tj. obok daty zgodnej z kalendarzem gregoriańskim wpisywano datę według kalendarza juliańskiego. W XIX wieku różnica pomiędzy kalendarzem juliańskim i gregoriańskim wynosiła 12 dni, a od początku XX wieku zwiększyła się do 13 dni. Na terenie zaboru rosyjskiego powyższe przepisy obowiązywały do 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku (dekret Rady Ministrów z 25 IX1945 r.; Dz. U. Nr 48, poz. 272-273) wyznaniowe urzędy stanu cywilnego zostały zlikwidowane, a w zamian powołane w każdej gminie państwowe urzędy. Siedziba parafii: Grabowiec; diecezja chełmska, później diecezja lubelska (dekanat grabowiecki, następnie hrubieszowski, obecnie uchański); Powiat hrubieszowski gmina Grabowiec; Wezwanie: św. Mikołaja; Rok powstania: 1394 rok; Miejscowości należące do parafii: Bereść, Czechówka, Dańczypol, Gdeszyn, Grabowiec, Góra Grabowiec, Grabowczyk, Henrykówka, Hołóżno, Horyszów Polski, Tuczępy, Ornatowice, Świdniki, Siedlisko, Skibice, Szczelatyn, Szystowice, Skomorochy, Werbkowice, Wolica Uchańska, Zawalów, Żurawlów. Księga pierwopisowa małżeństw (unikat) z lat 1879-1882 sygn.1
Księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1876-1887,1889-1917 sygn.2-42
z dołączonymi alegatami z lat 1880,1883,1895,1900
Mikrofilmy KZ 381-395,2333,2612 ksiąg z lat 1876-1887,1889-1892 sygn.1-17

Amount of archival material

42

42

0

0.83

0.83

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -