Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Hrubieszowie

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1876-1936
- brak danych - 1876 - 1916
1936 - 1936
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Od 1810 roku na terenie Lubelszczyzny został wprowadzony obowiązek rejestracji ruchu naturalnego ludności w aktach stanu cywilnego. Rejestracja miała charakter świecki i zadanie prowadzenia jej powierzono duchownym katolickim (rzymskokatolickim i greckokatolickim). W ten sposób duchowni pełnili równocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego na terenie danej gminy czy parafii. Zadaniem ich było sporządzanie aktów stanu cywilnego dla ludności przebywającej w obrębie parafii bez względu na wyznanie. Akta stanu cywilnego były sporządzane w dwu egzemplarzach i obejmowały cztery rodzaje aktów tj. urodzenia, zapowiedzi, małżeństwa, zgonów. Do aktów małżeństw załączano alegaty czyli dokumenty urzędowe lub kościelne dotyczące zawieranego związku małżeńskiego. Z końcem każdego roku księgi były zamykane, uzupełniane o indeksy aktów. Jeden egzemplarz- pierwopis(unikat) pozostawał w parafii i były to księgi prowadzone przez wiele lat odrębnie dla każdego rodzaju aktów. Drugi egzemplarz- wtóropis (duplikat) stanowił wpisy wszystkich rodzajów aktów sporządzanych w ciągu jednego roku i przekazywany był wraz z załącznikami do właściwego terytorialnie sądu pokoju. W 1826 roku wyłączono spod kompetencji duchownych katolickich sporządzanie aktów metrykalnych innych wyznań chrześcijańskich i wyznania mojżeszowego. Akta stanu cywilnego były spisywane w języku polskim, a od 1868 w języku rosyjskim. Od tego też czasu została wprowadzona podwójna datacja aktów tj. obok daty zgodnej z kalendarzem gregoriańskim wpisywano datę według kalendarza juliańskiego. W XIX wieku różnica pomiędzy kalendarzem juliańskim i gregoriańskim wynosiła 12 dni, a od początku XX wieku zwiększyła się do 13 dni. Na terenie zaboru rosyjskiego powyższe przepisy obowiązywały do 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku (dekret Rady Ministrów z 25 IX1945 r.; Dz. U. Nr 48, poz. 272-273) wyznaniowe urzędy stanu cywilnego zostały zlikwidowane, a w zamian powołane w każdej gminie państwowe urzędy. Siedziba parafii: Hrubieszów; diecezja chełmska, później diecezja lubelska (od 1604 r. dekanat); Wezwanie:św. Mikołaja; Rok powstania: 1400 rok; Miejscowości należące do parafii: Antonówka, Brodzica, Białoskóry, Hrubieszów, Czerniczyn, Dziekanów, Jakubówka folw., Kaźmierówka, Łotoszyny, Makowszczyzna folw., Michałówka folw., Moroczyn, Pobereżany, Świerszczów, Szwajcary, Szpikołosy, Teosin, Teresówka, Teptiuków, Wójtostwo, Wolica Podhorecka, Zadubce Księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1876-1936 sygn.1-43
z dołączonymi alegatami z 1883 roku
Mikrofilmy KZ 546-560,2376,2625 ksiąg z lat 1876-1892 sygn.1-17

Amount of archival material

43

43

0

0.61

0.61

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -