Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego kościoła filialnego w Komarowie Parafii Rzymskokatolickiej w Łabuniach

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1868-1917
- brak danych - 1868 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
spis roboczy Yes 48 j.a.
Od 1810 roku na terenie Lubelszczyzny został wprowadzony obowiązek rejestracji ruchu naturalnego ludności w aktach stanu cywilnego. Rejestracja miała charakter świecki i zadanie prowadzenia jej powierzono duchownym katolickim (rzymskokatolickim i greckokatolickim). W ten sposób duchowni pełnili równocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego na terenie danej gminy czy parafii. Zadaniem ich było sporządzanie aktów stanu cywilnego dla ludności przebywającej w obrębie parafii bez względu na wyznanie. Akta stanu cywilnego były sporządzane w dwu egzemplarzach i obejmowały cztery rodzaje aktów tj. urodzenia, zapowiedzi, małżeństwa, zgonów. Do aktów małżeństw załączano alegaty czyli dokumenty urzędowe lub kościelne dotyczące zawieranego związku małżeńskiego. Z końcem każdego roku księgi były zamykane, uzupełniane o indeksy aktów. Jeden egzemplarz- pierwopis(unikat) pozostawał w parafii i były to księgi prowadzone przez wiele lat odrębnie dla każdego rodzaju aktów. Drugi egzemplarz- wtóropis (duplikat) stanowił wpisy wszystkich rodzajów aktów sporządzanych w ciągu jednego roku i przekazywany był wraz z załącznikami do właściwego terytorialnie sądu pokoju. W 1826 roku wyłączono spod kompetencji duchownych katolickich sporządzanie aktów metrykalnych innych wyznań chrześcijańskich i wyznania mojżeszowego. Akta stanu cywilnego były spisywane w języku polskim, a od 1868 w języku rosyjskim. Od tego też czasu została wprowadzona podwójna datacja aktów tj. obok daty zgodnej z kalendarzem gregoriańskim wpisywano datę według kalendarza juliańskiego (różnica 12-13 dni). Na terenie zaboru rosyjskiego powyższe przepisy obowiązywały do 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku (dekret Rady Ministrów z 25 IX1945 r.; Dz. U. Nr 48, poz. 272-273) wyznaniowe urzędy stanu cywilnego zostały zlikwidowane, a w zamian powołane w każdej gminie państwowe urzędy. Siedziba parafii: Komarów; diecezja chełmska, później diecezja lubelska (dekanat zamojski, tomaszowski, następnie tyszowiecki); Powiat tomaszowski gmina Komarów; Działała jako filia od XVII wieku; Wezwanie: Trójcy Przenajświętszej; Miejscowości należące do parafii: Komarów Osada, Komarów Wieś, Komarów Kolonia, Huta Komarowska, Janówka, Księżostany, Krzywystok, Ruszczyzna, Wolica Brzozowa, Wolica Śniatycka. Akta urodzeń 1876-1916
Akta małżeństw 1868-1916
Akta zgonów 1875-1917
Alegata 1877,1880-1881,1883-1888,1890-1891,1893,1895-1897,1900-1906,1908-1912
Mikrofilmy KZ 689-703,2386-2387,2635 ksiąg z lat 1868-1892 sygn.2,6-22

Amount of archival material

48

36

0

0.85

0.58

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -