Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Moniatyczach

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1870-1926
- brak danych - 1870 - 1926
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Od 1810 roku na terenie Lubelszczyzny został wprowadzony obowiązek rejestracji ruchu naturalnego ludności w aktach stanu cywilnego. Rejestracja miała charakter świecki i zadanie prowadzenia jej powierzono duchownym katolickim (rzymskokatolickim i greckokatolickim). W ten sposób duchowni pełnili równocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego na terenie danej gminy czy parafii. Zadaniem ich było sporządzanie aktów stanu cywilnego dla ludności przebywającej w obrębie parafii bez względu na wyznanie. Akta stanu cywilnego były sporządzane w dwu egzemplarzach i obejmowały cztery rodzaje aktów tj. urodzenia, zapowiedzi, małżeństwa, zgonów. Do aktów małżeństw załączano alegaty czyli dokumenty urzędowe lub kościelne dotyczące zawieranego związku małżeńskiego. Z końcem każdego roku księgi były zamykane, uzupełniane o indeksy aktów. Jeden egzemplarz- pierwopis(unikat) pozostawał w parafii i były to księgi prowadzone przez wiele lat odrębnie dla każdego rodzaju aktów. Drugi egzemplarz- wtóropis (duplikat) stanowił wpisy wszystkich rodzajów aktów sporządzanych w ciągu jednego roku i przekazywany był wraz z załącznikami do właściwego terytorialnie sądu pokoju. W 1826 roku wyłączono spod kompetencji duchownych katolickich sporządzanie aktów metrykalnych innych wyznań chrześcijańskich i wyznania mojżeszowego. Akta stanu cywilnego były spisywane w języku polskim, a od 1868 w języku rosyjskim. Od tego też czasu została wprowadzona podwójna datacja aktów tj. obok daty zgodnej z kalendarzem gregoriańskim wpisywano datę według kalendarza juliańskiego. W XIX wieku różnica pomiędzy kalendarzem juliańskim i gregoriańskim wynosiła 12 dni, a od początku XX wieku zwiększyła się do 13 dni. Na terenie zaboru rosyjskiego powyższe przepisy obowiązywały do 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku (dekret Rady Ministrów z 25 IX1945 r.; Dz. U. Nr 48, poz. 272-273) wyznaniowe urzędy stanu cywilnego zostały zlikwidowane, a w zamian powołane w każdej gminie państwowe urzędy. Siedziba parafii: Moniatycze; diecezja chełmska, później diecezja lubelska (dekanat hrubieszowski); Powiat hrubieszowski gmina Moniatycze; Wezwanie: ŚŚ. Ap. Piotra i Pawła; Rok powstania: przed 1472 rokiem; Miejscowości należące do parafii: Annopol, Czartowice, Janki, Kułakowice, Moniatycze, Mojsławice, Nieledew, Nowosiółki, Stefankowice, Turkołówka, Ubrodowice, Wołajowice. Księga pierwopisowa urodzeń (unikat) z lat 1897-1916 sygn.1,25
Księga pierwopisowa małżeństw (unikat) z lat 1870-1926 sygn.2,24
Księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1876-1896 sygn.3-23
z dołączonymi alegatami z lat 1876-1879,1881-1890,1893-1894,1898,1919
Mikrofilmy KZ 1055-1069,2465,2666 ksiąg z lat 1876-1892 sygn.3-19

Amount of archival material

25

25

0

0.39

0.39

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -