Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Skierbieszowie

Archiwum Państwowe w Zamościu
- brak danych - 1876-1915
- brak danych - 1876 - 1915
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Od 1810 roku na terenie Lubelszczyzny został wprowadzony obowiązek rejestracji ruchu naturalnego ludności w aktach stanu cywilnego. Rejestracja miała charakter świecki i zadanie prowadzenia jej powierzono duchownym katolickim (rzymskokatolickim i greckokatolickim). W ten sposób duchowni pełnili równocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego na terenie danej gminy czy parafii. Zadaniem ich było sporządzanie aktów stanu cywilnego dla ludności przebywającej w obrębie parafii bez względu na wyznanie. Akta stanu cywilnego były sporządzane w dwu egzemplarzach i obejmowały cztery rodzaje aktów tj. urodzenia, zapowiedzi, małżeństwa, zgonów. Do aktów małżeństw załączano alegaty czyli dokumenty urzędowe lub kościelne dotyczące zawieranego związku małżeńskiego. Z końcem każdego roku księgi były zamykane, uzupełniane o indeksy aktów. Jeden egzemplarz- pierwopis(unikat) pozostawał w parafii i były to księgi prowadzone przez wiele lat odrębnie dla każdego rodzaju aktów. Drugi egzemplarz- wtóropis (duplikat) stanowił wpisy wszystkich rodzajów aktów sporządzanych w ciągu jednego roku i przekazywany był wraz z załącznikami do właściwego terytorialnie sądu pokoju. W 1826 roku wyłączono spod kompetencji duchownych katolickich sporządzanie aktów metrykalnych innych wyznań chrześcijańskich i wyznania mojżeszowego. Akta stanu cywilnego były spisywane w języku polskim, a od 1868 w języku rosyjskim. Od tego też czasu została wprowadzona podwójna datacja aktów tj. obok daty zgodnej z kalendarzem gregoriańskim wpisywano datę według kalendarza juliańskiego. W XIX wieku różnica pomiędzy kalendarzem juliańskim i gregoriańskim wynosiła 12 dni, a od początku XX wieku zwiększyła się do 13 dni. Na terenie zaboru rosyjskiego powyższe przepisy obowiązywały do 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku (dekret Rady Ministrów z 25 IX1945 r.; Dz. U. Nr 48, poz. 272-273) wyznaniowe urzędy stanu cywilnego zostały zlikwidowane, a w zamian powołane w każdej gminie państwowe urzędy. Siedziba parafii: Skierbieszów; diecezja chełmska, później diecezja lubelska (dekanat krasnostawski, obecnie zamojski kolegiacki); Powiat zamojski gmina Skierbieszów; Wezwanie: Wniebowzięcia NMP i św. Dominika; Rok powstania: 1436 rok; Miejscowości należące do parafii: Cieszyn, Dębowiec, Drewniki, Huszczka, Iłowiec, Lipiny, Łaziska, Monastyrek, Marcinówka, Osiczyna, Podwysokie, Skierbieszów z Majdanami, Suchodębie, Sławęcin, Sulmice, Wiszenki, Wysokie, Wolica Uchańska, Zabytów. Księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1876-1915 sygn. 1-40
z dołączonymi alegatami z lat 1883,1890,1900-1903,1905,1907,1909
Mikrofilmy KZ 1483-1496,2515,2722-2723 ksiąg z lat 1876-1892 sygn.1-17

Amount of archival material

40

40

0

0.82

0.82

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -